Starsze Materiały

Bez kategorii
 

Sylwetki Członków Stowarzyszenia Biegiem Radom!

07 sierpnia on Aktualne, Bez kategorii

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 6 lat i coraz więcej członków. W związku z tym chcie­li­byśmy za­pre­zen­tować syl­wetki osób two­rzą­cych sto­wa­rzy­szenie na na­szej stronie in­ter­ne­towej. Dla­tego pro­simy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia o...

 

Wyniki "Biegiem po Plantach" - drugiego biegu Grand Prix Radom 2013

02 maja on Bez kategorii

WY­NIKI „Bie­giem po Plan­tach” 28-​04-​2013 (po po­praw­kach 5.05.2013) LP Nr Imię Na­zwisko Ka­te­goria Czas 1 47 Mi­chał Ja­gieło M20 14:36 2 7 Łu­kasz Pa­wiński M20 14:42 3 387 Bar­tło­miej Wójcik...

 

PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA '76 zapisz się do 10 Maja tylko za 30zł!

30 kwietnia on Bez kategorii

Go­rąco za­chęcam do wzięcia udziału w naj­waż­niej­szej ra­dom­skiej im­prezie czerwca, choć chyba bar­dziej na­le­ża­łoby po­wie­dzieć lata, albo nawet se­zonu — Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca ’76 który od­bę­dzie się już 23 czerwca...

 

Biegiem Radom! na otwartym spotkaniu z władzami miasta w sprawie budżetu obywatelskiego

26 kwietnia on Bez kategorii

Po­je­dyncza osoba, ma dużo mniejsze szanse, by jej głos zo­stał usły­szany, a temat który jej zda­niem jest warty za­in­te­re­so­wania zo­stał pod­jęty. Dużo większą siłę prze­bicia, ma grupa osób, np. nasze...

Polityka cookie

01 kwietnia on Bez kategorii

Od nie­dawna obo­wią­zuje obo­wiązek prawny, in­for­mo­wania o uży­waniu tzw. „co­okie” na stronie, co jak naj­bar­dziej wy­peł­niamy. Prak­tycznie prawie każda strona używa co­okie, nie jest to jakiś sposób in­wi­gi­lacji jak często...