Starsze Materiały

Wyniki
 

25 Final WOŚP - podsumowanie

16 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP, Wyniki

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki so­bot­nich biegów nad za­lewem MOSiR Borki. Po­niżej ta­belki z wy­ni­kami w ka­te­gorii Ko­biet, Męż­czyzn i Dzieci. Ser­decznie dzię­ku­jemy...

 

Podsumowanie - Wyniki Grand Prix Radomia 2013

21 grudnia on Aktualne, Wyniki

Wraz z bie­giem wokół za­lewu Borki, za­koń­czyły się zma­gania bie­gaczy, w cyklu Grand Prix Ra­domia 2013. Przy­szedł czas na pod­su­mo­wanie i ogło­szenie wy­ników. Wśród Pań bez­kon­ku­ren­cyjna była Ka­ro­lina Wa­śniewska, która...

 

Wyniki "Biegiem wokół zalewu" - Biegu Fitness Park zaliczanego do Grand Prix 2013 Radomia

22 listopada on Aktualne, Wyniki

Bieg wokół za­lewu, był ostatnim z cyklu V Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych. Za­dbano o in­te­re­su­jącą oprawę, jak przy­stało na zwień­czenie se­zonu, współ­or­ga­ni­za­torem biegu był znany ra­domski fit­bes­sclub —...

 

Wyniki po czterech biegach Grand Prix Radomia 2013 (podsumowane)

02 października on Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

Wyniki po trzech biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

30 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

Wyniki po dwóch biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

08 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...