Starsze Materiały

Aktualne
 

Bieg WOŚP 2020 - Podsumowanie

20 stycznia on Aktualne, Bez kategorii, tropemwilczym, WOŚP

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze­nie­sieniu biegu do cen­trum miasta i po­pro­wa­dzeniu trasy przez tunel świetlny była strzałem w dzie­siątkę. Wy­starczy spoj­rzeć...

 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 22 grudnia 2019

12 grudnia on Aktualne

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spo­ty­kamy się 22 grudnia na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o godz. 07:00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim...

 

Bieg Mikołajkowy - impreza niezwykła

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Zbli­ża­jąca się wiel­kimi kro­kami nasza ostatnia te­go­roczna im­preza bie­gowa za­po­wiada się nie­zwykle atrak­cyjnie. Szcze­gólnie za­do­wo­leni po­winni być naj­młodsi uczest­nicy Mi­ko­łaj­ko­wych Biegów. Mamy bo­wiem dla nich piękne oko­licz­no­ściowe ko­szulki i me­dale....

 

Wyniki Tryptyku Radomskiego

24 listopada on Aktualne, Wyniki

Kamil Wal­czyk zwy­cięzcą Tryp­tyku Ra­dom­skiego! Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych przy­po­mi­namy, że Tryptyk Ra­domski to cykl 3 biegów: Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja — 10 km, Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca oraz Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Wszystkie...

 

XIV Radomski Maraton Trzeźwości - 70-TADKA

11 października on Aktualne, Bez kategorii, maratonradom

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Te­go­roczna 14-​ta już edycja ma cha­rakter wy­jąt­kowy, al­bo­wiem termin tego wy­da­rzenia wy­pada do­kładnie w dniu moich...

 

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca'76 - wszystkim należą się brawa

23 czerwca on Aktualne

Emocje opadły już na dobre, tem­pe­ra­tura także nieco zma­lała, więc „na chłodno” wra­camy do VII Pół­ma­ra­tonu Czerwca’76. Im­prezę na pewno można uznać za udaną, a to, że w na­prawdę zwrot­ni­ko­wych...

 

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

28 maja on Aktualne, wyjazdy

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję jesienną. Ki­szy­niów – 29 wrze­śnia – chęt­nych nie­wielu (kil­ka­na­ście osób). Pro­po­zycja: in­dy­wi­du­alna im­preza ze wspar­ciem na miejscu ko­legi ks.A.Chruślaka....

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! - 11.05.2019

25 kwietnia on Aktualne

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które do­bę­dzie się 11 maja 2019r. o go­dzinie 10.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej w Ra­domiu — ul. Od­ro­dzenia 37. Drugi termin...

 

Biegniemy dla Zosi

01 kwietnia on Aktualne, Bez kategorii, imprezy

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której leu­ko­dy­strofia za­brała spraw­ność. Ro­dzice na różne spo­soby walczą o po­wrót Zosi do pełnej spraw­ności, ale do tego...

 

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

05 marca on Aktualne, tropemwilczym

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katnie wio­senna spra­wiła, że w nie­dzielne przed­po­łu­dnie na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego w Je­dlni Let­nisku...

 

IV Bieg Tropem Wilczym - zaprasza do puszczy!

23 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Tropem Wil­czym. Termin tej edycji jest zgodny z ter­minem kra­jowym i...

 

Radomski Bieg Niepodległości 2018 - Meta Cz.2

20 grudnia on Aktualne

...

 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 23 grudnia

12 grudnia on Aktualne, imprezy

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spo­ty­kamy się na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o g.09.00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim na ścieżkę wokół...

 

Biegniemy dla Franka

23 listopada on Aktualne, Bez kategorii, Bieg Mikołajkowy

Nad­chodzą Mi­ko­łajki i jak już wiecie wy­bra­liśmy jedną ro­dzinę, której wspólnie po­mo­żemy w ra­mach akcji Świą­teczna Paczka. Jednak z do­świad­czenia wiemy, że Wasze serca są WIELKIE ❤️ i że na...

 

Biegiem ze Szlachetną Paczką

20 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Po­dobnie jak w la­tach ubie­głych rów­nież w tym roku nasze Sto­wa­rzy­szenie włącza się w przed­świą­teczną akcję po­mocy Szla­chetna Paczka. Tym razem chcemy pomóc Pani Mał­go­rzacie (30 l.), która sa­motnie wy­cho­wuje...

 

Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

06 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości do 580 osób. Pa­mię­tajcie — zgło­szenie jest za­koń­czone z chwilą otrzy­mania i za­księ­go­wania środków...

 

Udany wyjazd do Słowenii na Ljubljanski Maraton

05 listopada on Aktualne

Le­dwie kilka dni temu wró­ci­liśmy z ko­lejnej im­prezy za­gra­nicznej, na którą zor­ga­ni­zo­wa­liśmy wspólny wy­jazd, czas więc naj­wyższy opu­bli­kować drobne pod­su­mo­wanie i opo­wie­dzenie jak to się udało Jak za­wsze zna­ko­micie, z...

 

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

25 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Ma­ra­tonie Trzeź­wości – a już za nie­spełna trzy ty­go­dnie ko­lejne bie­gowe wy­zwanie — 6.Radomski Bieg...

 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

12 października on Aktualne

Wczoraj miało miejsce uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — Chrzest­nymi byli: mi­strzyni świata w ma­ra­tonie –Wanda Panfil, oraz ne­stor ra­dom­skich ma­ra­toń­czyków — Krzysztof Kicek. Naj­pierw część ofi­cjalna, mowy,...

 

Sylwetki Członków Stowarzyszenia Biegiem Radom!

07 sierpnia on Aktualne, Bez kategorii

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 6 lat i coraz więcej członków. W związku z tym chcie­li­byśmy za­pre­zen­tować syl­wetki osób two­rzą­cych sto­wa­rzy­szenie na na­szej stronie in­ter­ne­towej. Dla­tego pro­simy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia o...