Starsze Materiały

Aktualne
 

Maraton Wiedeń - kolejny etap (hotel)

14 lutego on Aktualne

W związku z pla­no­wanym wy­jazdem na MA­RATON WIEDEŃ, za­my­kamy ko­lejny etap przy­go­towań or­ga­ni­za­cyj­nych, za­re­zer­wo­wa­liśmy hotel, w związku z tym pro­simy uczest­ników o wpłaty za­liczki z tym zwią­zanej. Każdy uczestnik wpłaca...

 

Grand Prix 2014 Radomia w biegach z nowościami

12 lutego on Aktualne

Te­go­roczny cykl Grand Prix Ra­domia (2014) w bie­gach obej­mował bę­dzie pięć im­prez. Trzy z nich ro­ze­grane zo­staną na zu­pełnie no­wych, le­śnych tra­sach. In­au­gu­ra­cyjne za­wody za­pla­no­wano na 23 marca. Or­ga­ni­za­torzy, UKS...

 

Radom zaprasza na Bieg Kazików

22 stycznia on Aktualne

Te­stowa baza [pdb_​signup] … [pdb_​list] Lp Numer Na­zwisko imię 1 131 Ga­ła­sie­wicz Kuba 21:27 2 83 Łojek Nor­bert 21:29 3 129 Stę­pień Bartosz 21:49 4 147 Ko­wal­czyk Michał 21:59 5...

 

SOBOTNIO-NIEDZIELNE TRENINGI w 2014 roku pozostają bez zmian

18 stycznia on Aktualne

NASZE SOBOTNIO-​NIEDZIELNE TRE­NINGI także w 2014 roku po­zo­stają bez zmian. W so­botę zbiórka pod Aqu­apar­kiem 10.30, bie­gniemy do lasu kap­tur­skiego i wra­camy z po­wrotem do Aqu­aparku gdzie mamy za­pew­nioną saunę...

 

Wyniki Biegu WOŚP w Radomiu 11-01-2014

15 stycznia on Aktualne

Bieg WOŚP w Ra­domiu 11-​01-​2014 WY­NIKI OPEN Lp Imię Na­zwisko Nr start Czas Ka­te­goria Okrą­żenia Dy­stans 1 Karol Grabda 182 02:59:24 M 10 42,195 2 Paweł Ka­mu­siński 180 03:15:50 M...

 

Radomscy biegacze wspierają WOŚP

05 stycznia on Aktualne

Hasło 22. Fi­nału WOŚP „Na zakup spe­cja­li­stycz­nego sprzętu dla dzie­cięcej me­dy­cyny ra­tun­kowej i godnej opieki me­dycznej seniorów”przyświecać bę­dzie in­au­gu­racji se­zonu bie­go­wego ra­dom­skich bie­gaczy. W so­botę 11-​go stycznia, bez względu na...

 

Podsumowanie - Wyniki Grand Prix Radomia 2013

21 grudnia on Aktualne, Wyniki

Wraz z bie­giem wokół za­lewu Borki, za­koń­czyły się zma­gania bie­gaczy, w cyklu Grand Prix Ra­domia 2013. Przy­szedł czas na pod­su­mo­wanie i ogło­szenie wy­ników. Wśród Pań bez­kon­ku­ren­cyjna była Ka­ro­lina Wa­śniewska, która...

 

Trening nad zalewem a po nim spotkanie opłatkowe - Wigilia

19 grudnia on Aktualne

ZA­PRA­SZAMY W NAJ­BLIŻSZĄ NIE­DZIELĘ 22.12.2013 9.00 NAD ZALEW BORKI — TRE­NING I SPO­TKANIE „OPŁAT­KOWE” — WI­GILIA BIE­GIEM RADOM! Te­go­roczny tre­ning „opłat­kowy” prze­pro­wa­dzimy nad za­lewem Borki. Spo­ty­kamy się w nie­dzielę 22...

 

Kolejny etap przygotowań do wyjazdu na Vienna City Marathon 13.04.2014

17 grudnia on Aktualne

WY­JAZD DO WIEDNIA — KO­LEJNY ETAP, TYM RAZEM ZBIE­RAMY ZA­LICZKI — 150ZŁ, PRZE­ZNA­CZONE NA OPŁA­CENIE AU­TO­KARU (I ZA­LICZKI NA HOTEL) DO WIEDNIA. WPŁATA NA KONTO STO­WA­RZY­SZENIA BIE­GIEM RADOM: Dane do...

 

ZIMOWO WIOSENNE TRENINGI "BIEGIEM RADOM!"

13 grudnia on Aktualne

SO­BOTA 10.30 AQU­APARK — LAS KAP­TURSKI — AQU­APARK (BASEN /​SAUNA) NIE­DZIELA 9.00 HALA SPOR­TOWA UT-​H UL.CHROBREGO — LAS KAP­TURSKI — UT-​H (SAUNA) Po kilku pró­bach jak po­winny (i mogą) wy­glądać...

 

Wyniki "Biegiem wokół zalewu" - Biegu Fitness Park zaliczanego do Grand Prix 2013 Radomia

22 listopada on Aktualne, Wyniki

Bieg wokół za­lewu, był ostatnim z cyklu V Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych. Za­dbano o in­te­re­su­jącą oprawę, jak przy­stało na zwień­czenie se­zonu, współ­or­ga­ni­za­torem biegu był znany ra­domski fit­bes­sclub —...

 

Zapraszamy na ostatni bieg Grand Prix i urodziny Fitness Parku

14 listopada on Aktualne

Za­pra­szamy na ostatni w tym se­zonie bieg w cyklu Grand Prix Ra­domia, który od­bę­dzie się 17 li­sto­pada. Jak co roku współ­or­ga­ni­za­torem biegu jest Fit­ness Park Radom, który w taki sposób...

 

11 listopada Radomski Bieg Niepodległości

09 listopada on Aktualne

Ser­decznie za­pra­szamy na ak­tywne i ra­dosne ob­chody 11 li­sto­pada! Obok in­nych uro­czy­stości pa­trio­tycz­nych, bę­dzie można wziąć udział w I Ra­dom­skim Biegu Nie­pod­le­głości na dy­stansie 1918 me­trów (ade­kwatnie do roku od­zy­skania...

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na MARATON WIEDEŃ 2014 i opłatę zaliczki

05 listopada on Aktualne

MA­RATON WIEDEŃ — OSOBY ZDE­CY­DO­WANE NA WY­JAZD z nami — DO 15 LI­STO­PADA trzeba wnieść opłatę star­tową (koszt 80 euro + 5 euro na opłaty ma­ni­pu­la­cyjne), dla­tego pro­simy o wpłatę...

 

Wyniki po pięciu biegach Grand Prix Radomia 2013 (podsumowane)

04 listopada on Aktualne

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

8 Radomski Maraton Trzeźwości już za nami - podsumowanie

02 listopada on Aktualne

Piękny nie­dzielny po­ranek, moż­li­wość po­spania tego dnia dłużej z po­wodu zmiany czasu z let­niego na zi­mowy, dzięki czemu prawie każdy był tego dnia „go­dzinę do przodu” za­chę­ciła liczne grono ra­do­mian,...

 

Program szczegółowy VIII-go Radomskiego Maratonu Trzeźwości

22 października on Aktualne

VIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — Setka Tadka (wraz z bie­gami to­wa­rzy­szą­cymi: pół­ma­ra­tonem i mi­ni­ma­ra­tonem) zbliża się wiel­kimi kro­kami. Przy­go­to­wania idą pełną parą. Dziś za­miesz­czamy szcze­gó­łowy pro­gram im­prezy. Do­dat­kowo in­for­mu­jemy, że...

 

Wyniki "Biegiem po Starym Ogrodzie" 5-go biegu Grand Prix Radomia

08 października on Aktualne

Lp Imię Na­zwisko Nr Czas Ka­te­goria 1. Ma­teusz Ka­czor 79 17,46 M16 2. Ma­teusz Dębski 35 18,03 M16 3. Bar­tło­miej Wójcik 158 18,49 M16 4. Mi­chał Ja­gieło 47 19,07 M20...

 

Kaczor znów wygrywa

08 października on Aktualne

Ma­teusz Ka­czor (z nu­merem 79) wy­grał Bie­giem po Starym Ogro­dzie, piątą eli­mi­nacje cyklu Grand Prix Ra­domia. Piąty bieg Grand Prix ro­ze­grano w Starym...

 

Biegiem po Starym Ogrodzie

04 października on Aktualne

W nie­dzielę, uczest­nicy cyklu Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych obiegną ko­lejny park. Tym razem ry­wa­li­zować będą na trasie w naj­star­szym, ra­dom­skim parku, Starym Ogro­dzie. W ra­mach te­go­rocz­nego Grand Prix...