Starsze Materiały

Aktualne
 

Zapraszamy na ostatni bieg Grand Prix i urodziny Fitness Parku

14 listopada on Aktualne

Za­pra­szamy na ostatni w tym se­zonie bieg w cyklu Grand Prix Ra­domia, który od­bę­dzie się 17 li­sto­pada. Jak co roku współ­or­ga­ni­za­torem biegu jest Fit­ness Park Radom, który w taki sposób...

 

11 listopada Radomski Bieg Niepodległości

09 listopada on Aktualne

Ser­decznie za­pra­szamy na ak­tywne i ra­dosne ob­chody 11 li­sto­pada! Obok in­nych uro­czy­stości pa­trio­tycz­nych, bę­dzie można wziąć udział w I Ra­dom­skim Biegu Nie­pod­le­głości na dy­stansie 1918 me­trów (ade­kwatnie do roku od­zy­skania...

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na MARATON WIEDEŃ 2014 i opłatę zaliczki

05 listopada on Aktualne

MA­RATON WIEDEŃ — OSOBY ZDE­CY­DO­WANE NA WY­JAZD z nami — DO 15 LI­STO­PADA trzeba wnieść opłatę star­tową (koszt 80 euro + 5 euro na opłaty ma­ni­pu­la­cyjne), dla­tego pro­simy o wpłatę...

 

Wyniki po pięciu biegach Grand Prix Radomia 2013 (podsumowane)

04 listopada on Aktualne

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

8 Radomski Maraton Trzeźwości już za nami - podsumowanie

02 listopada on Aktualne

Piękny nie­dzielny po­ranek, moż­li­wość po­spania tego dnia dłużej z po­wodu zmiany czasu z let­niego na zi­mowy, dzięki czemu prawie każdy był tego dnia „go­dzinę do przodu” za­chę­ciła liczne grono ra­do­mian,...

 

Program szczegółowy VIII-go Radomskiego Maratonu Trzeźwości

22 października on Aktualne

VIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — Setka Tadka (wraz z bie­gami to­wa­rzy­szą­cymi: pół­ma­ra­tonem i mi­ni­ma­ra­tonem) zbliża się wiel­kimi kro­kami. Przy­go­to­wania idą pełną parą. Dziś za­miesz­czamy szcze­gó­łowy pro­gram im­prezy. Do­dat­kowo in­for­mu­jemy, że...

 

Wyniki "Biegiem po Starym Ogrodzie" 5-go biegu Grand Prix Radomia

08 października on Aktualne

Lp Imię Na­zwisko Nr Czas Ka­te­goria 1. Ma­teusz Ka­czor 79 17,46 M16 2. Ma­teusz Dębski 35 18,03 M16 3. Bar­tło­miej Wójcik 158 18,49 M16 4. Mi­chał Ja­gieło 47 19,07 M20...

 

Kaczor znów wygrywa

08 października on Aktualne

Ma­teusz Ka­czor (z nu­merem 79) wy­grał Bie­giem po Starym Ogro­dzie, piątą eli­mi­nacje cyklu Grand Prix Ra­domia. Piąty bieg Grand Prix ro­ze­grano w Starym...

 

Biegiem po Starym Ogrodzie

04 października on Aktualne

W nie­dzielę, uczest­nicy cyklu Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych obiegną ko­lejny park. Tym razem ry­wa­li­zować będą na trasie w naj­star­szym, ra­dom­skim parku, Starym Ogro­dzie. W ra­mach te­go­rocz­nego Grand Prix...

 

Dwa dni sportu w Centrum Słonecznym

26 września on Aktualne

Kil­kuset ra­do­mian, przez dwa dni ry­wa­li­zo­wało w kilku dys­cy­pli­nach w ra­mach Spor­to­wego Week­endu w Cen­trum Sło­necznym. W naj­więk­szej im­prezie, Sło­necznym Biegu wy­star­to­wało ponad 300 osób. Sporo emocji do­star­czyły za­wody pływackie....

 

Słoneczny bieg już w niedzielę

20 września on Aktualne

W so­botę i nie­dzielę Cen­trum Sło­neczne za­prasza ra­do­mian na spor­towy weekend. Za­pla­no­wano za­wody strong­manów, tur­niej siat­kówki i ko­szy­kówki oraz Sło­neczny Bieg, z któ­rego cał­ko­wity do­chód prze­zna­czony zo­stanie pod­opiecznym Sło­necz­nego Domu...

 

'Biegiem Radom!' na Maratonie Wilno - relacja z wyjazdu

19 września on Aktualne

wpis w trakcie two­rzenia, zaj­rzyj wkrótce.… Do Wilna, i ho­telu w którym mie­liśmy za­re­zer­wo­wane miejsca, do­tar­liśmy późnym po­po­łu­dniem, czasu nie­stety było zbyt mało by po­je­chać do cen­trum, jednak liczną grupą,...

 

Results marathon, halfmarathon, 10k - Danske Bank Vilniaus Maratonas 2013

16 września on Aktualne

Wy­niki Ma­ra­tonu Wilno 15 wrze­śnia 2013. MA­RATON 42KM PÓŁ­MA­RATON 21KM BIEG NA 10KM PÓŁ­MA­RATON: MA­RATON: BIEG NA...

 

Wyniki "Biegiem po Leśniczówce" 4-go biegu Grand Prix Radomia 2013

12 września on Aktualne

Wy­niki „Bie­giem po Le­śni­czówce” 4-​go biegu Grand Prix Ra­domia 2013 Męż­czyźni LP Numer Imię Na­zwisko Czas Ka­te­goria 1. 79 Ma­teusz Ka­czor 19,10 M16 2. 158 Bar­tło­miej Wójcik 19,56 M16 3....

 

Słoneczny Bieg! Ciekawy uliczny bieg w Radomiu. Polecamy i zachęcamy do zapisów

12 września on Aktualne

SŁO­NECZNY BIEG! NIE­DZIELA 22 WRZE­ŚNIA GODZ. 11.00 CEN­TRUM SŁO­NECZNE! (Ga­leria) GO­RĄCO PO­LE­CAMY! ZA­PISZ SIĘ NA STRONIE http://​bie​gamy​.radom​.pl Już za nie­wiele ponad ty­dzień, w ra­mach im­prezy pod nazwą „Sło­neczny weekend sportu”...

 

Biegiem po Leśniczówce - Junior ze Starówki Radom znów najszybszy

09 września on Aktualne

Uta­len­to­wany ju­nior młodszy, Ma­teusz Ka­czor ze Sta­rówki Radom wy­grał ko­lejny bieg za­li­czany do cyklu Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych. W ry­wa­li­zacji pań zwy­cię­żyła Mi­lena Czubak z ZTE Radom. Każdy...

 

W niedzielę „Biegiem po Leśniczówce” (Grand Prix Radom 2013)

04 września on Aktualne

W nie­dzielę ro­ze­grany zo­stanie ko­lejny bieg cyklu Grand Prix Ra­domia, „Bie­giem po Le­śni­czówce”. Po­czątek im­prezy w parku Le­śni­czówka, o godz. 11. Po wa­ka­cyjnej prze­rwie, w naj­bliższą nie­dzielę, ro­ze­grany zo­stanie czwarty...

 

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW MARATONU WILNO!

27 sierpnia on Aktualne

SPO­TKANIE UCZEST­NIKÓW MA­RA­TONU WILNO! Dziś 27 sierpnia o godz. 18.00 w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia, ul.Vietha 90 Mamy jeszcze ostatnie 4 wolne miejsca!!!! Wy­jazd — piątek wcze­snym ran­kiem, po­wrót — nie­dziela. prze­jazd...

 

Organizujemy wyjazd na Maraton/Półmaraton w Wilnie, Pobiegniecie?

05 sierpnia on Aktualne

MA­RATON, PÓŁ­MA­RATON, ĆWIERĆ­MA­RATON — każdy więc znaj­dzie od­po­wiedni dla siebie dy­stans. Wspa­niała trasa, pro­wa­dząca m.in. przez cztery mosty! wi­leńską sta­rówkę, i inne atrak­cyjne miejsca w tym praw­dziwie ma­gicznym dla każ­dego...

 

Zapisz się na VIII Radomski Maraton Trzeźwości już dziś!

30 lipca on Aktualne

ZA­PISY NA 8. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, dzia­łają już od pew­nego czasu. Mamy już kil­ka­na­ście zgło­szo­nych osób. Za­chę­camy do wcze­śniej­szego wpi­sania się, opłata star­towa w pierw­szym ter­minie, to tylko 40zł Kwotę...