Starsze Materiały

Aktualne
 

8 Radomski Maraton Trzeźwości już za nami - podsumowanie

02 listopada on Aktualne

Piękny nie­dzielny po­ranek, moż­li­wość po­spania tego dnia dłużej z po­wodu zmiany czasu z let­niego na zi­mowy, dzięki czemu prawie każdy był tego dnia „go­dzinę do przodu” za­chę­ciła liczne grono ra­do­mian,...

 

Program szczegółowy VIII-go Radomskiego Maratonu Trzeźwości

22 października on Aktualne

VIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — Setka Tadka (wraz z bie­gami to­wa­rzy­szą­cymi: pół­ma­ra­tonem i mi­ni­ma­ra­tonem) zbliża się wiel­kimi kro­kami. Przy­go­to­wania idą pełną parą. Dziś za­miesz­czamy szcze­gó­łowy pro­gram im­prezy. Do­dat­kowo in­for­mu­jemy, że...

 

Wyniki "Biegiem po Starym Ogrodzie" 5-go biegu Grand Prix Radomia

08 października on Aktualne

Lp Imię Na­zwisko Nr Czas Ka­te­goria 1. Ma­teusz Ka­czor 79 17,46 M16 2. Ma­teusz Dębski 35 18,03 M16 3. Bar­tło­miej Wójcik 158 18,49 M16 4. Mi­chał Ja­gieło 47 19,07 M20...

 

Kaczor znów wygrywa

08 października on Aktualne

Ma­teusz Ka­czor (z nu­merem 79) wy­grał Bie­giem po Starym Ogro­dzie, piątą eli­mi­nacje cyklu Grand Prix Ra­domia. Piąty bieg Grand Prix ro­ze­grano w Starym...

 

Biegiem po Starym Ogrodzie

04 października on Aktualne

W nie­dzielę, uczest­nicy cyklu Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych obiegną ko­lejny park. Tym razem ry­wa­li­zować będą na trasie w naj­star­szym, ra­dom­skim parku, Starym Ogro­dzie. W ra­mach te­go­rocz­nego Grand Prix...

 

Dwa dni sportu w Centrum Słonecznym

26 września on Aktualne

Kil­kuset ra­do­mian, przez dwa dni ry­wa­li­zo­wało w kilku dys­cy­pli­nach w ra­mach Spor­to­wego Week­endu w Cen­trum Sło­necznym. W naj­więk­szej im­prezie, Sło­necznym Biegu wy­star­to­wało ponad 300 osób. Sporo emocji do­star­czyły za­wody pływackie....

 

Słoneczny bieg już w niedzielę

20 września on Aktualne

W so­botę i nie­dzielę Cen­trum Sło­neczne za­prasza ra­do­mian na spor­towy weekend. Za­pla­no­wano za­wody strong­manów, tur­niej siat­kówki i ko­szy­kówki oraz Sło­neczny Bieg, z któ­rego cał­ko­wity do­chód prze­zna­czony zo­stanie pod­opiecznym Sło­necz­nego Domu...

 

'Biegiem Radom!' na Maratonie Wilno - relacja z wyjazdu

19 września on Aktualne

wpis w trakcie two­rzenia, zaj­rzyj wkrótce.… Do Wilna, i ho­telu w którym mie­liśmy za­re­zer­wo­wane miejsca, do­tar­liśmy późnym po­po­łu­dniem, czasu nie­stety było zbyt mało by po­je­chać do cen­trum, jednak liczną grupą,...

 

Results marathon, halfmarathon, 10k - Danske Bank Vilniaus Maratonas 2013

16 września on Aktualne

Wy­niki Ma­ra­tonu Wilno 15 wrze­śnia 2013. MA­RATON 42KM PÓŁ­MA­RATON 21KM BIEG NA 10KM PÓŁ­MA­RATON: MA­RATON: BIEG NA...

 

Wyniki "Biegiem po Leśniczówce" 4-go biegu Grand Prix Radomia 2013

12 września on Aktualne

Wy­niki „Bie­giem po Le­śni­czówce” 4-​go biegu Grand Prix Ra­domia 2013 Męż­czyźni LP Numer Imię Na­zwisko Czas Ka­te­goria 1. 79 Ma­teusz Ka­czor 19,10 M16 2. 158 Bar­tło­miej Wójcik 19,56 M16 3....

 

Słoneczny Bieg! Ciekawy uliczny bieg w Radomiu. Polecamy i zachęcamy do zapisów

12 września on Aktualne

SŁO­NECZNY BIEG! NIE­DZIELA 22 WRZE­ŚNIA GODZ. 11.00 CEN­TRUM SŁO­NECZNE! (Ga­leria) GO­RĄCO PO­LE­CAMY! ZA­PISZ SIĘ NA STRONIE http://​bie​gamy​.radom​.pl Już za nie­wiele ponad ty­dzień, w ra­mach im­prezy pod nazwą „Sło­neczny weekend sportu”...

 

Biegiem po Leśniczówce - Junior ze Starówki Radom znów najszybszy

09 września on Aktualne

Uta­len­to­wany ju­nior młodszy, Ma­teusz Ka­czor ze Sta­rówki Radom wy­grał ko­lejny bieg za­li­czany do cyklu Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych. W ry­wa­li­zacji pań zwy­cię­żyła Mi­lena Czubak z ZTE Radom. Każdy...

 

W niedzielę „Biegiem po Leśniczówce” (Grand Prix Radom 2013)

04 września on Aktualne

W nie­dzielę ro­ze­grany zo­stanie ko­lejny bieg cyklu Grand Prix Ra­domia, „Bie­giem po Le­śni­czówce”. Po­czątek im­prezy w parku Le­śni­czówka, o godz. 11. Po wa­ka­cyjnej prze­rwie, w naj­bliższą nie­dzielę, ro­ze­grany zo­stanie czwarty...

 

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW MARATONU WILNO!

27 sierpnia on Aktualne

SPO­TKANIE UCZEST­NIKÓW MA­RA­TONU WILNO! Dziś 27 sierpnia o godz. 18.00 w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia, ul.Vietha 90 Mamy jeszcze ostatnie 4 wolne miejsca!!!! Wy­jazd — piątek wcze­snym ran­kiem, po­wrót — nie­dziela. prze­jazd...

 

Organizujemy wyjazd na Maraton/Półmaraton w Wilnie, Pobiegniecie?

05 sierpnia on Aktualne

MA­RATON, PÓŁ­MA­RATON, ĆWIERĆ­MA­RATON — każdy więc znaj­dzie od­po­wiedni dla siebie dy­stans. Wspa­niała trasa, pro­wa­dząca m.in. przez cztery mosty! wi­leńską sta­rówkę, i inne atrak­cyjne miejsca w tym praw­dziwie ma­gicznym dla każ­dego...

 

Zapisz się na VIII Radomski Maraton Trzeźwości już dziś!

30 lipca on Aktualne

ZA­PISY NA 8. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, dzia­łają już od pew­nego czasu. Mamy już kil­ka­na­ście zgło­szo­nych osób. Za­chę­camy do wcze­śniej­szego wpi­sania się, opłata star­towa w pierw­szym ter­minie, to tylko 40zł Kwotę...

 

Informacje dla uczestników Pielgrzymki Biegowej

17 lipca on Aktualne

PRZY­GO­TO­WANIA DO PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ są już mocno za­awan­so­wane, zgła­szają się ko­lejni chętni, zgło­szo­nych jest już ponad 40 osób. Po­ja­wiła się PO­TRZEBA „zor­ga­ni­zo­wania” do­dat­ko­wych sa­mo­chodów oso­bo­wych, naj­le­piej od uczest­ników piel­grzymki. JEŚLI...

 

Czek od biegaczy

05 lipca on Aktualne

Ja­dwiga Panek-​Lenartowicz ode­brała od An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia i Ta­de­usza Kraski, pre­zesa Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” czek z wpływu wpi­so­wego do Cha­ry­ta­tywnej Mili, biegu to­wa­rzy­szą­cego Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76 Czek od...

 

Środa 18.00 Spotkanie uczestników Pielgrzymki Biegowej, 19.00 Otwarte spotkanie Biegiem Radom!

02 lipca on Aktualne

W ŚRODĘ 3 LIPCA O GODZ. 18.00 w bud. pa­ra­fialnym przy ul.Królowej Ja­dwigi 13a (Mi­chałów) od­bę­dzie się spo­tkanie osób zgło­szo­nych do udziału w II Die­ce­zjalnej Piel­grzymce Bie­gowej Radom — Czę­sto­chowa,...

 

Kenijczyk Kemboi Henry wygrał Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

29 czerwca on Aktualne

Ke­nij­czyk Kemboi Henry z czasem 1 go­dzina 4 mi­nuty i 29 se­kund wy­grał pierwszy Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na ulice miasta wy­biegło ponad 850 osób, aby wal­czyć o jak naj­lepszy...