Starsze Materiały

Aktualne
 

"Biegiem wokół Południa" trzeci bieg Grand Prix Radom 2013 już za nami!

19 maja on Aktualne

W nie­dzielę 19 Maja na te­renie Parku Po­łu­dnie, oraz na ścieżce ro­we­rowej oka­la­jącej całe osiedle, przy­szło nam uczest­ni­czyć, w pięknym spor­towym wi­do­wisku — trzecim już biegu, z cyklu V Grand...

 

"Biegiem wokół Południa" - kolejny bieg Grand Prix Radomia już w niedzielę

17 maja on Aktualne

W czasie za­wodów na Po­łu­dniu bę­dziemy przyj­mować zgło­szenia wo­lon­ta­riuszy, którzy chcą pomóc w or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­trze­bu­jemy m.in. osób chęt­nych do wy­stą­pienia w roli pa­ce­ma­kera w czasie pół­ma­ra­tonu...

 

Polecamy biegaczom - Grand Prix Pionek "Z biegiem natury" 2013

15 maja on Aktualne

Grand Prix Pionek — „Z bie­giem na­tury” 2013. Cie­kawa ini­cja­tywa, jak widać sama idea i for­muła roz­gry­wania Grand Prix, jest na tyle dobra, że znaj­duje chęt­nych do two­rzenia po­dobnej na...

 

Wyniki po dwóch biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

08 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...