Starsze Materiały

Aktualne
 

Dwa dni sportu w Centrum Słonecznym

26 września on Aktualne

Kil­kuset ra­do­mian, przez dwa dni ry­wa­li­zo­wało w kilku dys­cy­pli­nach w ra­mach Spor­to­wego Week­endu w Cen­trum Sło­necznym. W naj­więk­szej im­prezie, Sło­necznym Biegu wy­star­to­wało ponad 300 osób. Sporo emocji do­star­czyły za­wody pływackie....

 

Słoneczny bieg już w niedzielę

20 września on Aktualne

W so­botę i nie­dzielę Cen­trum Sło­neczne za­prasza ra­do­mian na spor­towy weekend. Za­pla­no­wano za­wody strong­manów, tur­niej siat­kówki i ko­szy­kówki oraz Sło­neczny Bieg, z któ­rego cał­ko­wity do­chód prze­zna­czony zo­stanie pod­opiecznym Sło­necz­nego Domu...

 

«Biegiem Radom!» na Maratonie Wilno — relacja z wyjazdu

19 września on Aktualne

wpis w trakcie two­rzenia, zaj­rzyj wkrótce.… Do Wilna, i ho­telu w którym mie­liśmy za­re­zer­wo­wane miejsca, do­tar­liśmy późnym po­po­łu­dniem, czasu nie­stety było zbyt mało by po­je­chać do cen­trum, jednak liczną grupą,...

 

Results marathon, halfmarathon, 10k — Danske Bank Vilniaus Maratonas 2013

16 września on Aktualne

Wy­niki Ma­ra­tonu Wilno 15 wrze­śnia 2013. MA­RATON 42KM PÓŁ­MA­RATON 21KM BIEG NA 10KM PÓŁ­MA­RATON: MA­RATON: BIEG NA...

 

Wyniki „Biegiem po Leśniczówce” 4-​go biegu Grand Prix Radomia 2013

12 września on Aktualne

Wy­niki „Bie­giem po Le­śni­czówce” 4-​go biegu Grand Prix Ra­domia 2013 Męż­czyźni LP Numer Imię Na­zwisko Czas Ka­te­goria 1. 79 Ma­teusz Ka­czor 19,10 M16 2. 158 Bar­tło­miej Wójcik 19,56 M16 3....

 

Słoneczny Bieg! Ciekawy uliczny bieg w Radomiu. Polecamy i zachęcamy do zapisów

12 września on Aktualne

SŁO­NECZNY BIEG! NIE­DZIELA 22 WRZE­ŚNIA GODZ. 11.00 CEN­TRUM SŁO­NECZNE! (Ga­leria) GO­RĄCO PO­LE­CAMY! ZA­PISZ SIĘ NA STRONIE http://​bie​gamy​.radom​.pl Już za nie­wiele ponad ty­dzień, w ra­mach im­prezy pod nazwą „Sło­neczny weekend sportu”...

 

Biegiem po Leśniczówce — Junior ze Starówki Radom znów najszybszy

09 września on Aktualne

Uta­len­to­wany ju­nior młodszy, Ma­teusz Ka­czor ze Sta­rówki Radom wy­grał ko­lejny bieg za­li­czany do cyklu Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych. W ry­wa­li­zacji pań zwy­cię­żyła Mi­lena Czubak z ZTE Radom. Każdy...

 

W niedzielę „Biegiem po Leśniczówce” (Grand Prix Radom 2013)

04 września on Aktualne

W nie­dzielę ro­ze­grany zo­stanie ko­lejny bieg cyklu Grand Prix Ra­domia, „Bie­giem po Le­śni­czówce”. Po­czątek im­prezy w parku Le­śni­czówka, o godz. 11. Po wa­ka­cyjnej prze­rwie, w naj­bliższą nie­dzielę, ro­ze­grany zo­stanie czwarty...

 

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW MARATONU WILNO!

27 sierpnia on Aktualne

SPO­TKANIE UCZEST­NIKÓW MA­RA­TONU WILNO! Dziś 27 sierpnia o godz. 18.00 w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia, ul.Vietha 90 Mamy jeszcze ostatnie 4 wolne miejsca!!!! Wy­jazd — piątek wcze­snym ran­kiem, po­wrót — nie­dziela. prze­jazd...

 

Organizujemy wyjazd na Maraton/​Półmaraton w Wilnie, Pobiegniecie?

05 sierpnia on Aktualne

MA­RATON, PÓŁ­MA­RATON, ĆWIERĆ­MA­RATON — każdy więc znaj­dzie od­po­wiedni dla siebie dy­stans. Wspa­niała trasa, pro­wa­dząca m.in. przez cztery mosty! wi­leńską sta­rówkę, i inne atrak­cyjne miejsca w tym praw­dziwie ma­gicznym dla każ­dego...

 

Zapisz się na VIII Radomski Maraton Trzeźwości już dziś!

30 lipca on Aktualne

ZA­PISY NA 8. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, dzia­łają już od pew­nego czasu. Mamy już kil­ka­na­ście zgło­szo­nych osób. Za­chę­camy do wcze­śniej­szego wpi­sania się, opłata star­towa w pierw­szym ter­minie, to tylko 40zł Kwotę...

 

Informacje dla uczestników Pielgrzymki Biegowej

17 lipca on Aktualne

PRZY­GO­TO­WANIA DO PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ są już mocno za­awan­so­wane, zgła­szają się ko­lejni chętni, zgło­szo­nych jest już ponad 40 osób. Po­ja­wiła się PO­TRZEBA „zor­ga­ni­zo­wania” do­dat­ko­wych sa­mo­chodów oso­bo­wych, naj­le­piej od uczest­ników piel­grzymki. JEŚLI...

 

Czek od biegaczy

05 lipca on Aktualne

Ja­dwiga Panek-​Lenartowicz ode­brała od An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia i Ta­de­usza Kraski, pre­zesa Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” czek z wpływu wpi­so­wego do Cha­ry­ta­tywnej Mili, biegu to­wa­rzy­szą­cego Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76 Czek od...

 

Środa 18.00 Spotkanie uczestników Pielgrzymki Biegowej, 19.00 Otwarte spotkanie Biegiem Radom!

02 lipca on Aktualne

W ŚRODĘ 3 LIPCA O GODZ. 18.00 w bud. pa­ra­fialnym przy ul.Królowej Ja­dwigi 13a (Mi­chałów) od­bę­dzie się spo­tkanie osób zgło­szo­nych do udziału w II Die­ce­zjalnej Piel­grzymce Bie­gowej Radom — Czę­sto­chowa,...

 

Kenijczyk Kemboi Henry wygrał Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

29 czerwca on Aktualne

Ke­nij­czyk Kemboi Henry z czasem 1 go­dzina 4 mi­nuty i 29 se­kund wy­grał pierwszy Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na ulice miasta wy­biegło ponad 850 osób, aby wal­czyć o jak naj­lepszy...

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca… To był nasz Bieg!

28 czerwca on Aktualne

Wy­grana Ke­nij­czyka. Paweł Ka­mu­siński naj­lep­szym miesz­kańcem Radomia Ra­do­mianie nie za­wiedli. Niemal każdy z uczest­ników Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 był pod wra­że­niem do­pingu, jaki to­wa­rzy­szył im na całej trasie biegu. Pierwszy...

 

Biegacze poczują powiew wolności — w niedzielę rozegrany zostanie Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

20 czerwca on Aktualne

To pierwsza tak duża im­preza spor­towa, która ma uczcić rocz­nicę wy­da­rzeń czerw­co­wych z 1976, na­zy­wa­nych pierw­szym po­wiewem wol­ności. Bieg z hi­storią w tle zgro­madzi na starcie 1000 biegaczy. Zma­ga­niom ama­torów...

 

Z ostatniej chwili …… 23 czerwca — w Radomiu nudno nie będzie!!!!

03 czerwca on Aktualne

Za­pra­szamy do udziału w nowej im­prezie na bie­gowej mapie Polski. To pół­ma­raton, ma­jący upa­miętnić wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76. Cie­kawa trasa przez cen­trum miasta, meta zlo­ka­li­zo­wana na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, z...

 

Wyniki po trzech biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

30 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

Polecamy biegaczom — III Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego w Kozienicach

25 maja on Aktualne

Je­steśmy świa­domi i otwarci na to, co dzieje się pod względem bie­gowym, nie tylko w Ra­domiu, ale rów­nież jego oko­li­cach. W na­szym mie­ście przy­bywa im­prez bie­go­wych, ale każdy kto za­czął...