Starsze Materiały

Aktualne
 

W niedzielę „Biegiem po Leśniczówce” (Grand Prix Radom 2013)

04 września on Aktualne

W nie­dzielę ro­ze­grany zo­stanie ko­lejny bieg cyklu Grand Prix Ra­domia, „Bie­giem po Le­śni­czówce”. Po­czątek im­prezy w parku Le­śni­czówka, o godz. 11. Po wa­ka­cyjnej prze­rwie, w naj­bliższą nie­dzielę, ro­ze­grany zo­stanie czwarty...

 

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW MARATONU WILNO!

27 sierpnia on Aktualne

SPO­TKANIE UCZEST­NIKÓW MA­RA­TONU WILNO! Dziś 27 sierpnia o godz. 18.00 w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia, ul.Vietha 90 Mamy jeszcze ostatnie 4 wolne miejsca!!!! Wy­jazd — piątek wcze­snym ran­kiem, po­wrót — nie­dziela. prze­jazd...

 

Organizujemy wyjazd na Maraton/Półmaraton w Wilnie, Pobiegniecie?

05 sierpnia on Aktualne

MA­RATON, PÓŁ­MA­RATON, ĆWIERĆ­MA­RATON — każdy więc znaj­dzie od­po­wiedni dla siebie dy­stans. Wspa­niała trasa, pro­wa­dząca m.in. przez cztery mosty! wi­leńską sta­rówkę, i inne atrak­cyjne miejsca w tym praw­dziwie ma­gicznym dla każ­dego...

 

Zapisz się na VIII Radomski Maraton Trzeźwości już dziś!

30 lipca on Aktualne

ZA­PISY NA 8. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, dzia­łają już od pew­nego czasu. Mamy już kil­ka­na­ście zgło­szo­nych osób. Za­chę­camy do wcze­śniej­szego wpi­sania się, opłata star­towa w pierw­szym ter­minie, to tylko 40zł Kwotę...

 

Informacje dla uczestników Pielgrzymki Biegowej

17 lipca on Aktualne

PRZY­GO­TO­WANIA DO PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ są już mocno za­awan­so­wane, zgła­szają się ko­lejni chętni, zgło­szo­nych jest już ponad 40 osób. Po­ja­wiła się PO­TRZEBA „zor­ga­ni­zo­wania” do­dat­ko­wych sa­mo­chodów oso­bo­wych, naj­le­piej od uczest­ników piel­grzymki. JEŚLI...

 

Czek od biegaczy

05 lipca on Aktualne

Ja­dwiga Panek-​Lenartowicz ode­brała od An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia i Ta­de­usza Kraski, pre­zesa Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” czek z wpływu wpi­so­wego do Cha­ry­ta­tywnej Mili, biegu to­wa­rzy­szą­cego Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76 Czek od...

 

Środa 18.00 Spotkanie uczestników Pielgrzymki Biegowej, 19.00 Otwarte spotkanie Biegiem Radom!

02 lipca on Aktualne

W ŚRODĘ 3 LIPCA O GODZ. 18.00 w bud. pa­ra­fialnym przy ul.Królowej Ja­dwigi 13a (Mi­chałów) od­bę­dzie się spo­tkanie osób zgło­szo­nych do udziału w II Die­ce­zjalnej Piel­grzymce Bie­gowej Radom — Czę­sto­chowa,...

 

Kenijczyk Kemboi Henry wygrał Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

29 czerwca on Aktualne

Ke­nij­czyk Kemboi Henry z czasem 1 go­dzina 4 mi­nuty i 29 se­kund wy­grał pierwszy Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na ulice miasta wy­biegło ponad 850 osób, aby wal­czyć o jak naj­lepszy...

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca... To był nasz Bieg!

28 czerwca on Aktualne

Wy­grana Ke­nij­czyka. Paweł Ka­mu­siński naj­lep­szym miesz­kańcem Radomia Ra­do­mianie nie za­wiedli. Niemal każdy z uczest­ników Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 był pod wra­że­niem do­pingu, jaki to­wa­rzy­szył im na całej trasie biegu. Pierwszy...

 

Biegacze poczują powiew wolności - w niedzielę rozegrany zostanie Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

20 czerwca on Aktualne

To pierwsza tak duża im­preza spor­towa, która ma uczcić rocz­nicę wy­da­rzeń czerw­co­wych z 1976, na­zy­wa­nych pierw­szym po­wiewem wol­ności. Bieg z hi­storią w tle zgro­madzi na starcie 1000 biegaczy. Zma­ga­niom ama­torów...

 

Z ostatniej chwili …… 23 czerwca - w Radomiu nudno nie będzie!!!!

03 czerwca on Aktualne

Za­pra­szamy do udziału w nowej im­prezie na bie­gowej mapie Polski. To pół­ma­raton, ma­jący upa­miętnić wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76. Cie­kawa trasa przez cen­trum miasta, meta zlo­ka­li­zo­wana na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, z...

 

Wyniki po trzech biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

30 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

Polecamy biegaczom - III Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego w Kozienicach

25 maja on Aktualne

Je­steśmy świa­domi i otwarci na to, co dzieje się pod względem bie­gowym, nie tylko w Ra­domiu, ale rów­nież jego oko­li­cach. W na­szym mie­ście przy­bywa im­prez bie­go­wych, ale każdy kto za­czął...

 

Wyniki "Biegiem wokół Południa" V Grand Prix Radomia

20 maja on Aktualne

Nie­ofi­cjalne wy­niki (za­miesz­czamy mimo pew­nego nie­do­pra­co­wania, bo wiemy, że wszyscy go­rącz­kowo ich ocze­kują). V Grand Prix Ra­domia — „Bie­giem wokół Południa” Miejsce NR Na­zwisko i imię Miej­sco­wość Klub Ka­te­goria Czas...

 

"Biegiem wokół Południa" trzeci bieg Grand Prix Radom 2013 już za nami!

19 maja on Aktualne

W nie­dzielę 19 Maja na te­renie Parku Po­łu­dnie, oraz na ścieżce ro­we­rowej oka­la­jącej całe osiedle, przy­szło nam uczest­ni­czyć, w pięknym spor­towym wi­do­wisku — trzecim już biegu, z cyklu V Grand...

 

"Biegiem wokół Południa" - kolejny bieg Grand Prix Radomia już w niedzielę

17 maja on Aktualne

W czasie za­wodów na Po­łu­dniu bę­dziemy przyj­mować zgło­szenia wo­lon­ta­riuszy, którzy chcą pomóc w or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­trze­bu­jemy m.in. osób chęt­nych do wy­stą­pienia w roli pa­ce­ma­kera w czasie pół­ma­ra­tonu...

 

Polecamy biegaczom - Grand Prix Pionek "Z biegiem natury" 2013

15 maja on Aktualne

Grand Prix Pionek — „Z bie­giem na­tury” 2013. Cie­kawa ini­cja­tywa, jak widać sama idea i for­muła roz­gry­wania Grand Prix, jest na tyle dobra, że znaj­duje chęt­nych do two­rzenia po­dobnej na...

 

Wyniki po dwóch biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

08 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...