Starsze Materiały

Aktualne
 

Korekta trasy Biegu Wilczym Tropem

24 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Nie­ko­rzystna po­goda spra­wiła, że spora część trasy biegu „Wil­czym Tropem” nie na­daje się do prze­pro­wa­dzenia ry­wa­li­zacji. Ko­nieczna jest ko­rekta trasy, którą mo­żecie zo­ba­czyć na mapie. Wielka Góra naj­większa atrakcja trasy...

 

Niedzielny trening trasą Biegu Wilczym Tropem

03 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na nie­dzielny tre­ning, który po­pro­wa­dzimy 10 — ki­lo­me­trową trasą Biegu Wil­czym Tropem. Te­go­roczna trasa nieco od­biega od tej z ubie­głego roku i pro­wadzi szla­kiem dy­szki z Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Termin...

 

Informacje nt. wyjazdu do Berlina

02 lutego on Aktualne

W związku z na­szym pla­no­wanym na je­sień wy­jazdem na Ma­raton w Ber­linie, nie­stety ciągle nie mamy jeszcze w tej sprawie de­cyzji or­ga­ni­za­tora, z którym je­steśmy w kon­takcie. Obie­cano nam, że...

 

Wspólne wyjście do Teatru w Radomiu. Mayday 2

18 stycznia on Aktualne

UWAGA! Or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” wspólny wypad do Te­atru w Ra­domiu 25 lu­tego, godz. 19:00, na sztukę „MAYDAY 2” Mamy do dys­po­zycji 50 bi­letów w ob­ni­żonej cenie 35zł!...

 

25 Final WOŚP - podsumowanie

16 stycznia on Aktualne, imprezy, Wyniki

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki so­bot­nich biegów nad za­lewem MOSiR Borki. Po­niżej ta­belki z wy­ni­kami w ka­te­gorii Ko­biet, Męż­czyzn i Dzieci. Ser­decznie dzię­ku­jemy...

 

14 stycznia 2017 - Borki - 25 Finał WOŚP

04 stycznia on Aktualne, imprezy

Im­preza: 25 Finał WOŚP Cel: Po­parcie idei Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy, wsparcie fi­nan­sowe uzy­skane ze zbiórki „opłaty startowej” Miejsce i czas: Zalew Borki, so­bota 14 stycznia 2017 roku, od go­dziny...

 

V Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - uruchomiliśmy zapisy

21 grudnia on Aktualne, polmaratonradom

25 CZERWCA 2017 od­bę­dzie się V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA ’76. Wła­śnie uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Go­rąco za­chę­camy, by za­klepać sobie start już teraz! W ra­mach im­prezy, w przed­dzień od­będą się Biegi Dzieci,...

 

II Bieg Tropem Wilczym - uruchomiliśmy zapisy!

14 grudnia on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. Bieg od­bę­dzie się po­dobnie jak w ze­szłym roku, w Puszczy Ko­zie­nic­kiej, ze startem w Ko­złowie. Uru­cho­mi­liśmy za­pisy,...

 

Trening i Spotkanie Wigilijne

12 grudnia on Aktualne

Za­pra­szamy bie­gaczy — nie tylko członków Sto­wa­rzy­szenia — na­szych spon­sorów, wo­lon­ta­riuszy, przyjaciół,.….na opłat­kowy tre­ning. Spo­ty­kamy się w nie­dzielę 18 grudnia nad za­lewem Borki. O g. 8.30 roz­po­czy­namy tre­ning (można włą­czać...

 

Dziękujemy za udział w naszej akcji :)

07 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Dzię­ku­jemy wszyst­kich uczest­nikom na­szego Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego, za udział i wsparcie dla na­szej akcji cha­ry­ta­tywnej, po­mocy dwóm ro­dzinom w po­trzebie (pomoc re­ali­zo­wana w ra­mach pro­gramu Szla­chetna Paczka), dzię­ku­jemy też osobom które...

 

Wyniki Biegu Mikołajkowego

05 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Za­pra­szamy do za­po­znania się, z ofi­cjal­nymi wy­ni­kami III Biegu...

 

Mikołaje są! Kto nie wierzy, ten trąba.

04 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Will Smith po­wie­dział kiedyś, że bie­ganie i czy­tanie jest klu­czem do życia. Jego wy­po­wiedź brzmi na­stę­pu­jąco: „Chcę coś po­wie­dzieć i chcę aby­ście za­pa­mię­tali to do końca swo­jego życia. Słu­chajcie uważnie....

 

Biegowe Mikołaje – tuż, tuż.

29 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Bie­gowe Mi­ko­łaje – tuż, tuż. Za­le­dwie kilka dni po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego . W naj­bliższą nie­dzielę 4 grudnia,tradycyjnie już — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” or­ga­ni­zuje ostatnią te­go­roczną im­prezę bie­gową,...

 

Zbiórka chętnych na wyjazd na Berlin Marathon 2017

24 listopada on Aktualne

UWAGA! Mamy dla was coś extra! Pla­nu­jemy wy­jazd na Berlin Ma­ra­thon 2017, który od­bę­dzie się we wrze­śniu przy­szłego roku, ale nie­stety trzeba bardzo bardzo szybko de­cy­dować się, i wpłacić za­liczkę...

 

Wyniki Radomskiego Biegu Niepodległości

12 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Wy­niki na stronie Spor­t­ma­niacs, z moż­li­wo­ścią po­brania in­dy­wi­du­al­nego dy­plomu i mię­dzy­cza­sami...

 

Zbiórka charytatywna w czasie Biegu Niepodległości

08 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Po­dobnie jak w po­przed­nich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! im­pre­zach bie­go­wych, sta­ramy się pomóc po­trze­bu­jącym, or­ga­ni­zując różne cha­ry­ta­tywne akcje i zbiórki na szczytny cel. Tym razem zbie­ramy na pomoc w...

 

Wspólne wyjście do Teatru w Radomiu

12 października on Aktualne

UWAGA! Or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólny wypad do Te­atru w Ra­domiu 12 li­sto­pada wie­czorem, na sztukę „CA­BARET” Mamy do dys­po­zycji 30 bi­letów w ob­ni­żonej cenie 30zł! Chęt­nych pro­simy...

 

III Bieg Mikołajkowy

11 października on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W II BIEGU MI­KO­ŁAJ­KOWYM! URU­CHO­MI­LIŚMY ZA­PISY! To ko­lejna im­preza z której do­chód prze­zna­czamy na cele cha­ry­ta­tywne. Ty też mo­żesz pomóc! W nie­dzielę 4 grudnia, na Placu Co­raz­ziego,...

 

Charytatywnie w Iłży.

19 września on Aktualne

Gdy o po­ranku 18. wrze­śnia wsia­dałem do auta celem do­tarcia do Iłży i wzięcia udziału w 10 km. biegu cha­ry­ta­tywnym za­da­wałem sobie py­tanie: „Po co mi to?” Czło­wieku, je­steś po­dzię­biony,...

 

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 wrze­śnia) PIERW­SZEJ NAJ­NIŻ­SZEJ OPŁATY STAR­TOWEJ, która i tak nie jest zbyt wy­gó­ro­wana....