Starsze Materiały

Aktualne
 

W ramach Grand Prix Radomia - Bieg „O szablę Rotmistrza Pileckiego”

12 września on Aktualne

Bie­giem po szablę! Bieg „O szablę Rot­mi­strza Pi­lec­kiego”, za­li­czany do cyklu Bie­go­wego Grand Prix Ra­domia, ro­ze­grany zo­stanie 18 wrze­śnia. Trasa wy­ty­czona zo­stała w Parku Leśniczówka. Rot­mistrz Pi­lecki to pa­tron Ze­społu...

 

Polecamy "Energetyczną Dychę" w Kozienicach

12 września on Aktualne

Po­le­camy… Uczniowski Klub Spor­towy OLIMP Ko­zie­nice, Ko­zie­nickie Cen­trum Re­kre­acji i Sportu i ENEA Wy­twa­rzanie sp. z o.o. ser­decznie za­pra­szają do wzięcia udziału w im­prezie bie­gowej pn. IV ENER­GE­TYCZNA DYCHA Ko­zie­nice...

 

Upalny XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI... (podsumowanie)

08 września on Aktualne, maratonradom

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (pod­su­mo­wanie) 4 wrze­śnia od­była się ko­lejna –już XI — edycja Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. XI edycja, ale jakże różna od po­przed­nich, roz­gry­wa­nych do­tych­czas wokół za­lewu Borki...

 

WYNIKI - XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

05 września on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z wy­ni­kami XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Pre­zen­to­wane tu dla wszyst­kich biegów — Ma­ra­tonu, Pół­ma­ra­tonu i Biegu 10KM. https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​x​i-rmt Do po­brania jako pliki pdf: MA­RATON: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​6​/​0​9​/​w​y​n​i​k​i​M​a​r​a​t​o​n.pdf PÓŁ­MA­RATON:...

 

ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW!

03 września on Aktualne, maratonradom

ZA­PRA­SZAMY DO BIURA ZA­WODÓW! JESZCZE DZIŚ MOŻNA SIĘ ZA­PISAĆ! DLA PIERW­SZYCH 10 OSÓB NA KAŻDYM DY­STANSIE MAMY NIE­SPO­DZIANKĘ — „STAR­TOWE” W WY­SO­KOŚCI OD­PO­WIEDNIO 50ZŁ (MA­RATON) 40ZŁ (PÓŁ­MA­RATON, 10KM) czyli w...

 

DACIE RADĘ - BIEGACZE ZAPRASZAJĄ DO PUSZCZY !

25 sierpnia on Aktualne, maratonradom

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY ! Te­go­roczny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, od­bę­dzie się 4 wrze­śnia, a więc już za kilka dni i za­po­wiada się nie­zwykle cie­kawie. Zmie­niony — termin,...

 

XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

21 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI! JEŚLI JESZCZE SIĘ NIE ZA­PI­SAŁEŚ, ZRÓB TO KO­NIECZNIE TERAZ! Oprócz dy­stansu ma­ra­toń­skiego mamy także Pół­ma­raton i no­wość, BIEG 10KM. Do tego ostat­niego obo­wią­zuje...

 

TVP Warszawa o Radomskiej Pielgrzymce Biegowej..

20 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

Za­pra­szamy do obej­rzenia ma­te­riału fil­mo­wego, wy­emi­to­wa­nego w TVP War­szawa, na temat na­szej Piel­grzymki Biegowej. http://​war​szawa​.tvp​.pl/​2​6​5​2​9​0​3​6​/​j​u​z​-​p​o​-​r​a​z​-​p​i​a​t​y​-​w​y​s​t​a​r​t​o​w​a​l​a​-​p​i​e​l​g​r​z​y​m​k​a​-​b​i​e​g​o​w​a​-​n​a​-​j​a​s​n​a​-gore / * * * Już po raz piąty z Ra­domia wy­star­to­wała piel­grzymka bie­gowa na Jasną...

 

O Pielgrzymce Biegowej w mediach..

19 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

To nie­zwykłe wy­da­rzenie, jakim była nasza Piel­grzymka Bie­gowa na Jasną Górę, dość sze­roko przed­sta­wiane, i ko­men­to­wane było w róż­nych me­diach. Za­pra­szamy do obej­rzenia i prze­czy­tania co na jej temat opu­bli­ko­wała...

 

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy

15 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

Do­tar­liśmy przed tron Ja­sno­gór­skiej Pani, utru­dzeni, ale szczę­śliwi i za­do­wo­leni, że osią­gnę­liśmy swój cel. Prze­bycie tej drogi bie­giem, czyli w naj­bar­dziej na­tu­ralny dla nas sposób, mimo że tak nie­łatwy, tym...

 

Radomski Maraton Trzeźwości - nowe rozdanie..

10 sierpnia on Aktualne, maratonradom

Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – nowe roz­danie. Zgodnie z wcze­śniej­szymi za­po­wie­dziami, do­tych­cza­sowe 10 edycji Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości za­mknęło etap roz­gry­wania tej im­prezy nad ra­dom­skim za­lewem Borki. Po­cząwszy od tego roku zmie­niamy...

 

Zapoznaj się z trasą XI Maratonu Trzeźwości

19 lipca on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU i PÓŁ­MA­RA­TONU, oraz BIEGU 10KM w ra­mach XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, po­ka­za­nych tutaj na mapie go­ogle, dzięki czemu mo­żemy do­wolnie po­więk­szać i prze­suwać...

 

UWAGA! Zmiany w Radomskim Biegu Niepodległości!

13 lipca on Aktualne, biegniepodleglosci

Jak za­pewne wszyscy wiedzą, w Dniu Nie­pod­le­głości 11 li­sto­pada, oprócz biegu pa­trio­tycz­nego dla wszyst­kich, na dy­stansie 1918 me­trów, za­pla­no­wa­liśmy także bieg w bar­dziej spor­towym wy­miarze, z elek­tro­nicznym po­miarem czasu i...

 

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW NA PIELGRZYMKĘ BIEGOWĄ!

05 lipca on Aktualne, pielgrzymka

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZA­KOŃ­CZENIA ZA­PISÓW NA PIEL­GRZYMKĘ BIE­GOWĄ! WARTO ZA­PISAĆ SIĘ JUŻ TERAZ, BEZ CZE­KANIA NA OSTATNIĄ CHWILĘ! Na wszelki wy­padek, prze­dłu­żamy za­pisy do 24 lipca, ale bardzo pro­simy,...

 

Zapraszamy na wywiad po Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76

23 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, udzie­lo­nego por­ta­lowi bie­go­wemu cza​sna​bie​ganie​.pl … http://​cza​sna​bie​ganie​.pl/​i​m​p​r​e​z​y​,​e​l​-​d​o​r​a​d​o​-​w​-​r​a​d​o​m​i​u​-​t​y​l​k​o​-​d​l​a​-​p​o​l​s​k​i​c​h​-​b​i​e​g​a​c​z​y​,​a​r​t​y​k​u​l​,​6​9​5​2​4​6​,​1​,​1​2​6​4​2​.html Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 stał się jednym z naj­le­piej...

 

Taka Nagroda! ;)

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może widok jednej z wielu na­gród, jakie cze­kają na lo­sowo wy­ty­po­wa­nych uczest­ników 2,5KM Biegu — Dumne...

 

Materiał filmowy o radomskich bębniarzach

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wia­do­mo­ściach, (w Te­le­dzien­niku Dami ) przed jedną z edycji. Nic nie stracił na ak­tu­al­ności, z bie­giem...

 

Koszulki dla naszych bębniarzy ;)

16 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, jako im­preza wzbu­dza­jąca za­in­te­re­so­wanie ki­biców, którzy żywo do­pin­gują za­wod­ników na trasie. Po­ma­gają w tym znacznie zor­ga­ni­zo­wane...

 

Moc ATRAKCJI już w sobotę na stadionie Mosir!

16 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

MOC ATRAKCJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKAZJI BIEGÓW DZIECI I BIEGU RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA OD G.16.00! WRAZ Z FIRMĄ KLAUN POLSKA, PRZY­GO­TO­WA­LIŚMY CAŁY...

 

Aktualny plakat Półmaratonu do pobrania

15 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z ak­tu­alnym pla­katem 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, można też po­brać wersję pdf (format B2) lub jpg na dysk. Linki do po­brania poniżej: PO­BIERZ PLAKAT (PDF) PO­BIERZ...