Starsze Materiały

Aktualne
 

II Bieg Tropem Wilczym - uruchomiliśmy zapisy!

14 grudnia on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. Bieg od­bę­dzie się po­dobnie jak w ze­szłym roku, w Puszczy Ko­zie­nic­kiej, ze startem w Ko­złowie. Uru­cho­mi­liśmy za­pisy,...

 

Trening i Spotkanie Wigilijne

12 grudnia on Aktualne

Za­pra­szamy bie­gaczy — nie tylko członków Sto­wa­rzy­szenia — na­szych spon­sorów, wo­lon­ta­riuszy, przyjaciół,.….na opłat­kowy tre­ning. Spo­ty­kamy się w nie­dzielę 18 grudnia nad za­lewem Borki. O g. 8.30 roz­po­czy­namy tre­ning (można włą­czać...

 

Dziękujemy za udział w naszej akcji :)

07 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Dzię­ku­jemy wszyst­kich uczest­nikom na­szego Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego, za udział i wsparcie dla na­szej akcji cha­ry­ta­tywnej, po­mocy dwóm ro­dzinom w po­trzebie (pomoc re­ali­zo­wana w ra­mach pro­gramu Szla­chetna Paczka), dzię­ku­jemy też osobom które...

 

Wyniki Biegu Mikołajkowego

05 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Za­pra­szamy do za­po­znania się, z ofi­cjal­nymi wy­ni­kami III Biegu...

 

Mikołaje są! Kto nie wierzy, ten trąba.

04 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Will Smith po­wie­dział kiedyś, że bie­ganie i czy­tanie jest klu­czem do życia. Jego wy­po­wiedź brzmi na­stę­pu­jąco: „Chcę coś po­wie­dzieć i chcę aby­ście za­pa­mię­tali to do końca swo­jego życia. Słu­chajcie uważnie....

 

Biegowe Mikołaje – tuż, tuż.

29 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Bie­gowe Mi­ko­łaje – tuż, tuż. Za­le­dwie kilka dni po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego . W naj­bliższą nie­dzielę 4 grudnia,tradycyjnie już — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” or­ga­ni­zuje ostatnią te­go­roczną im­prezę bie­gową,...

 

Zbiórka chętnych na wyjazd na Berlin Marathon 2017

24 listopada on Aktualne

UWAGA! Mamy dla was coś extra! Pla­nu­jemy wy­jazd na Berlin Ma­ra­thon 2017, który od­bę­dzie się we wrze­śniu przy­szłego roku, ale nie­stety trzeba bardzo bardzo szybko de­cy­dować się, i wpłacić za­liczkę...

 

Wyniki Radomskiego Biegu Niepodległości

12 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Wy­niki na stronie Spor­t­ma­niacs, z moż­li­wo­ścią po­brania in­dy­wi­du­al­nego dy­plomu i mię­dzy­cza­sami...

 

Zbiórka charytatywna w czasie Biegu Niepodległości

08 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Po­dobnie jak w po­przed­nich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! im­pre­zach bie­go­wych, sta­ramy się pomóc po­trze­bu­jącym, or­ga­ni­zując różne cha­ry­ta­tywne akcje i zbiórki na szczytny cel. Tym razem zbie­ramy na pomoc w...

 

Wspólne wyjście do Teatru w Radomiu

12 października on Aktualne

UWAGA! Or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólny wypad do Te­atru w Ra­domiu 12 li­sto­pada wie­czorem, na sztukę „CA­BARET” Mamy do dys­po­zycji 30 bi­letów w ob­ni­żonej cenie 30zł! Chęt­nych pro­simy...

 

III Bieg Mikołajkowy

11 października on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W II BIEGU MI­KO­ŁAJ­KOWYM! URU­CHO­MI­LIŚMY ZA­PISY! To ko­lejna im­preza z której do­chód prze­zna­czamy na cele cha­ry­ta­tywne. Ty też mo­żesz pomóc! W nie­dzielę 4 grudnia, na Placu Co­raz­ziego,...

 

Charytatywnie w Iłży.

19 września on Aktualne

Gdy o po­ranku 18. wrze­śnia wsia­dałem do auta celem do­tarcia do Iłży i wzięcia udziału w 10 km. biegu cha­ry­ta­tywnym za­da­wałem sobie py­tanie: „Po co mi to?” Czło­wieku, je­steś po­dzię­biony,...

 

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 wrze­śnia) PIERW­SZEJ NAJ­NIŻ­SZEJ OPŁATY STAR­TOWEJ, która i tak nie jest zbyt wy­gó­ro­wana....

 

W ramach Grand Prix Radomia - Bieg „O szablę Rotmistrza Pileckiego”

12 września on Aktualne

Bie­giem po szablę! Bieg „O szablę Rot­mi­strza Pi­lec­kiego”, za­li­czany do cyklu Bie­go­wego Grand Prix Ra­domia, ro­ze­grany zo­stanie 18 wrze­śnia. Trasa wy­ty­czona zo­stała w Parku Leśniczówka. Rot­mistrz Pi­lecki to pa­tron Ze­społu...

 

Polecamy "Energetyczną Dychę" w Kozienicach

12 września on Aktualne

Po­le­camy… Uczniowski Klub Spor­towy OLIMP Ko­zie­nice, Ko­zie­nickie Cen­trum Re­kre­acji i Sportu i ENEA Wy­twa­rzanie sp. z o.o. ser­decznie za­pra­szają do wzięcia udziału w im­prezie bie­gowej pn. IV ENER­GE­TYCZNA DYCHA Ko­zie­nice...

 

Upalny XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI... (podsumowanie)

08 września on Aktualne, maratonradom

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (pod­su­mo­wanie) 4 wrze­śnia od­była się ko­lejna –już XI — edycja Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. XI edycja, ale jakże różna od po­przed­nich, roz­gry­wa­nych do­tych­czas wokół za­lewu Borki...

 

WYNIKI - XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

05 września on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z wy­ni­kami XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Pre­zen­to­wane tu dla wszyst­kich biegów — Ma­ra­tonu, Pół­ma­ra­tonu i Biegu 10KM. https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​x​i-rmt Do po­brania jako pliki pdf: MA­RATON: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​6​/​0​9​/​w​y​n​i​k​i​M​a​r​a​t​o​n.pdf PÓŁ­MA­RATON:...

 

ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW!

03 września on Aktualne, maratonradom

ZA­PRA­SZAMY DO BIURA ZA­WODÓW! JESZCZE DZIŚ MOŻNA SIĘ ZA­PISAĆ! DLA PIERW­SZYCH 10 OSÓB NA KAŻDYM DY­STANSIE MAMY NIE­SPO­DZIANKĘ — „STAR­TOWE” W WY­SO­KOŚCI OD­PO­WIEDNIO 50ZŁ (MA­RATON) 40ZŁ (PÓŁ­MA­RATON, 10KM) czyli w...

 

DACIE RADĘ - BIEGACZE ZAPRASZAJĄ DO PUSZCZY !

25 sierpnia on Aktualne, maratonradom

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY ! Te­go­roczny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, od­bę­dzie się 4 wrze­śnia, a więc już za kilka dni i za­po­wiada się nie­zwykle cie­kawie. Zmie­niony — termin,...

 

XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

21 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI! JEŚLI JESZCZE SIĘ NIE ZA­PI­SAŁEŚ, ZRÓB TO KO­NIECZNIE TERAZ! Oprócz dy­stansu ma­ra­toń­skiego mamy także Pół­ma­raton i no­wość, BIEG 10KM. Do tego ostat­niego obo­wią­zuje...