Starsze Materiały

Aktualne
 

Przyłącz sie do akcji

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Mi­ko­łajki już nie­bawem. A w związku z tym, jak in­for­mo­wa­liśmy Was już wcze­śniej, 3 grudnia or­ga­ni­zu­jemy ostatnią w tym roku bie­gową im­prezę, pod­czas której po­dobnie jak w la­tach ubie­głych bę­dziemy...

 

Aktualności Biegu Niepodległości

06 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości! Mamy dla was nie­spo­dziankę! Mimo nie­wy­gó­ro­wanej opłaty star­towej, w pa­kiecie otrzy­macie także ko­szulkę! .. o ile...

 

W sobotę 30 września, zapraszamy na Piknik Przyjaciół

26 września on Aktualne

30 wrze­śnia (so­bota) o g.14.00 spo­ty­kamy się na Pik­niku Przy­ja­ciół. W Ośrodku MOSiR Borki go­ścić bę­dziemy nasz wo­lon­ta­riat, spon­sorów, współ­or­ga­ni­za­torów. Za­pra­szamy oczy­wi­ście członków Sto­wa­rzy­szenia, gdyż pełnić bę­dziemy ho­nory go­spo­darza. Prze­wi­dziane...

 

Podsumowanie 12 RMT

08 września on Aktualne, maratonradom

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości. Bardzo dobre wa­runki po­go­dowe pa­no­wały pod­czas nie­dziel­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, któ­rego or­ga­ni­za­torem było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, we współ­pracy z Pu­bliczną...

 

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

31 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Kozienickiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lej­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Im­preza ta jest naj­starszą ra­domską cy­kliczną im­prezą bie­gową. Po pierw­szych dzie­sięciu edy­cjach or­ga­ni­zo­wa­nych...

 

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

29 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, a już wcho­dzimy w je­sienny sezon bie­gowy. Czy je­sienny? – to się okaże. W ubie­głym roku...

 

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

05 lipca on Aktualne

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOM – JASNA GÓRA 11–13 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty raz wy­ru­szymy na swo­iste bie­gowe re­ko­lekcje. Te­go­roczny termin jest wy­jąt­kowo do­godny – wy­ru­szamy w piątek, aby...

 

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom...

04 lipca on Aktualne, polmaratonradom

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM’76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mo­wania, podziękowania. Trasa – na tra­sie­mie­li­śmy­zor­ga­ni­zo­wane 8 punktów – 4 na­wad­niania (woda +...

 

Na gorąco wrażenia po "Dumnych Warchołach"

24 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku, wkrótce...

 

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

21 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 25 czerwca 2017 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:00–13:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w ruchu....

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - FAQ

20 czerwca on Aktualne, imprezy, polmaratonradom

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie: 1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana? Lista...

 

Nasi sponsorzy, partnerzy, współorganizatorzy, patroni medialni.

19 czerwca on Aktualne, imprezy

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Do­ty­czyły one wielu jego skła­do­wych, po­cząwszy od pracy biura, po ozna­czenie trasy, jej prze­bieg,...

 

Dochód z Biegu Radości dla Stowarzyszenia "Radomski Czerwiec 76"

19 czerwca on Aktualne, imprezy

Przed nami 41. rocz­nica Ra­dom­skiego Pro­testu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec ‘76, a wraz z nią także szereg im­prez to­wa­rzy­szą­cych, upa­mięt­nia­ją­cych bo­ha­terów tam­tych wy­da­rzeń, m.in. w piątek 23 czerwca w hali Miej­skiego Ośrodka...

 

Po spotkaniu organizacyjnym, apelujemy o pomoc

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Po wtor­kowym ze­braniu or­ga­ni­za­cyjnym przed naj­waż­niejszą w roku im­prezą bie­gową przez nas or­ga­ni­zo­waną, na­suwa sie jedno...

 

Spotkanie Organizacyjne Półmaratonu

12 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam gdzie zwykle), ZA­PRA­SZAMY WSZYST­KICH CHCĄ­CYCH POMÓC PRZY OR­GA­NI­ZACJI PÓŁ­MA­RA­TONU. Wcze­śniej jest spo­tkanie z opie­ku­nami wo­lon­ta­riatu,...

 

Z sukcesami na maratonie w Rumunii

30 maja on Aktualne, wyjazdy

Ju­bi­le­uszowy dzie­siąty wy­jazd Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na za­gra­niczną im­prezę bie­gową, okazał się wy­jąt­kowo udany, zwie­dzi­liśmy in­te­re­su­jące miasto w Ru­munii, po­zna­liśmy cie­ka­wych ludzi, w końcu od­nie­śliśmy jako grupa bie­gowa wielki sukces...

 

Biegiem Radom! na Biegu Pilicy w Białobrzegach

17 maja on Aktualne

W ostatnią nie­dzielę, na 2.Biegu Pi­licy w Bia­ło­brze­gach, pewnie z racji bli­skiej od­le­głości od na­szego miasta, po­ja­wiła się duża liczba ra­do­mian, w więk­szości ko­le­żanek i ko­legów z na­szego Sto­wa­rzy­szenia. Nie...

 

Ostatnie dni niższej opłaty startowej na półmaraton

08 maja on Aktualne, polmaratonradom

UWAGA! JESZCZE TYLKO TY­DZIEŃ OBO­WIĄ­ZY­WANIA NIŻEJ OPŁATY STAR­TOWEJ! DO 5.PÓŁMARATONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA’76 ! NIE ZWLEKAJ! ZA­PISZ SIĘ TERAZ! Po re­je­stracji od razu otrzy­mu­jecie link do płat­ności on­line, można za­płacić kartą...

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Biegiem Radom! w sobotę 3 czerwca 2017

04 maja on Aktualne

Za­pra­szamy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na walne ze­branie, które od­bę­dzie się w so­botę 3 czerwca 2017 o godz. 11.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej nr 1, w Ra­domiu, przy ul....

 

Polecamy Festiwal Biegowy Osiedla Południe 27.05.2017

04 maja on Aktualne

Po­le­camy! Za­pra­szamy! Po raz czwarty na osiedlu Po­łu­dnie można wziąć udział w cie­kawej im­prezie bie­gowej. So­bota 27 Maja w godz. od 10.00 do 14.45. ZA­PISY: BIEG GŁÓWNY: http://​do​startu​.pl/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​b​i​e​g​o​w​y​-​b​i​e​g​-​g​l​o​w​n​y​-​v​1​0​5​1​.​p​l​.html BIEG SE­NIORA:...