Starsze Materiały

polmaratonradom
 

Festyn na stadionie Mosir w sobotę 18 czerwca

07 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

RO­DZINNY FE­STYN DLA DZIECI MŁO­DZIEŻY I DO­RO­SŁYCH W so­botę 18 czerwca od g.16.00 na sta­dionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9. Oprócz biegów, mamy do­dat­kowe atrakcje dla dzieci i do­ro­słych. Po raz...

 

Spotkanie z wolontariatem

02 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, na kilka ty­godni przed im­prezą, spo­ty­kamy się z przed­sta­wi­cie­lami zor­ga­ni­zo­wa­nych grup wo­lon­ta­riatu, aby prze­kazać naj­świeższe usta­lenia na temat ich roli w na­szym przed­się­wzięciu. Tak aby...

 

Dumne Warchoły

30 maja on Aktualne, polmaratonradom

Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale...

 

Prezentujemy koszulkę i medal

28 maja on Aktualne, polmaratonradom

Z dumą pre­zen­tu­jemy ofi­cjalną ko­szulkę z pa­kietu star­to­wego, oraz medal jaki otrzy­mają na mecie uczest­nicy so­bot­niego Biegu Ra­dości — „Dumne War­choły” Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g....

 

3. Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy w Półmaratonie

05 maja on Aktualne, polmaratonradom

Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MI­STRZO­STWA MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁ­MA­RA­TONIE. Warto zgłosić się jeśli kwa­li­fi­ku­jecie się. Szcze­góły w regulaminie....

 

Warto zapisać się wcześniej

06 lutego on Aktualne, polmaratonradom

Przy­po­mi­namy, że ciągle obo­wią­zuje naj­niższa „wczesna” opłata star­towa do 4 Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76! Za­chę­camy do wcze­snego zgło­szenia się, to się po prostu opłaca Go­rąco za­chę­camy do wzięcia udziału w...

 

W Radomiu najlepsza Izabela Trzaskalska i... wolontariusze!

25 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

3.Półmaraton Ra­dom­skiego Czerwca’76 - Iza­bela Trza­skalska i wo­lon­ta­riusze — naj­lepsi w Radomiu! Śmiało mo­żemy po­wie­dzieć, że te­go­roczna for­muła prze­pro­wa­dzenia biegów to­wa­rzy­szą­cych w przed­dzień biegu głów­nego w pełni się spraw­dziła i...

 

Komunikat MZDiK o objazdach w czasie półmaratonu

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Na stro­nach Miej­skiego Za­rządu Dróg i Ko­mu­ni­kacji w Ra­domiu, ukazał się ko­mu­nikat, o ob­jaz­dach pod­czas trwania pół­ma­ra­tonu w dniu 21.06.2015 w go­dzi­nach 9:00–13:20. Wraz z ko­mu­ni­katem, pre­zen­to­wana jest mapka, na...

 

Film promocyjny - weź udział w naszej imprezie!

13 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Nie­zde­cy­do­wani do wzięcia udziału w Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76, czy to w jednym z so­bot­nich, czy w nie­dzielnym biegu głównym, być może zmienią zdanie, po obej­rzeniu za­chęty w lo­kal­nych me­diach....

 

PROMOCJA! Weź udział w Charytatywnej Mili!

06 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­chę­camy do wspie­rania cha­ry­ta­tyw­nego Sto­wa­rzy­szenia „Czerwiec’76″ po­przez udział w Biegu Cha­ry­ta­tywnym, od­by­wa­jącym się w przed­dzień biegu głów­nego, czyli w so­botę 20 czerwca (g.18.30) To świetna okazja by zrobić sobie w...

 

Zostań naszym pacemakerem

05 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Czu­jesz się na si­łach, by po­pro­wa­dzić jako pa­ce­maker w pół­ma­ra­tonie, grupę bie­gaczy na czas 1:45 lub 2:00 lub 2:15? Zgłoś się do nas! Zwol­nimy z opłaty star­towej i ślicznie po­dzię­ku­jemy...

 

Wolontariusze mile widziani

04 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Pól­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 już za nie­spełna dwa ty­go­dnie. Przy­go­to­wania idą pełną parą, to już ostatnia chwila,aby za­de­kla­rować się z jakąś formą po­mocy, za­wsze chętnie wi­dzimy w na­szym gronie wo­lon­ta­riuszy,...

 

Biegi Dzieci i Młodzieży - Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

22 maja on Aktualne, polmaratonradom

Biegi to­wa­rzy­szące głównej im­prezie, w szcze­gól­ności gdy do­tyczą naj­młod­szych, wpro­wa­dzają wy­jąt­kową at­mos­ferę ro­dzin­nego święta, pod­no­sząc rangę im­prezy. Bie­gacze często ca­łymi ro­dzi­nami zja­wiają się na starcie, i każdy dzięki prze­su­nieciu cza­so­wemu...

 

Zapraszamy do udziału w Charytatywnej Mili oraz w Rodzinnych Biegach Pokoleń

19 maja on Aktualne, polmaratonradom

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W CHA­RY­TA­TYWNEJ MILI oraz w RO­DZINNYM BIEGU PO­KOLEŃ w ra­mach PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA 76… No­wo­ścią w sto­sunku do po­przed­nich edycji jest to, że wspo­mniane wcze­śniej biegi, oraz...

 

O Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76 w ZEBRRA.tv

14 maja on Aktualne, polmaratonradom

Ta­deusz Kraska, Prezes „Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!” był go­ściem pro­gramu „Wy­szu­kani” ZE​BRRA​.tv .. Większa część roz­mowy do­ty­czyła 3-​go Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 do któ­rego po­zo­stał już nie­wiele ponad mie­siąc. Warto...