Starsze Materiały

tropemwilczym
 

III Bieg Tropem Wilczym

02 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Spie­szymy z in­for­macją, że już dziś uru­cho­mi­liśmy dla Was za­pisy na ko­lejny te­go­roczny bieg. Tym razem Bieg Wil­czym Tropem od­bę­dzie się u nas ty­dzień wcze­śniej od ogól­no­pol­skiego ter­minu tego biegu...

 

Wyniki II Biegu Tropem Wilczym

26 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Przed­sta­wiamy nie­ofi­cjalne wy­niki II BIEGU TROPEM WILCZYM OPEN OPEN KO­BIETY OPEN MĘŻ­CZYŹNI...

 

Korekta trasy Biegu Wilczym Tropem

24 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Nie­ko­rzystna po­goda spra­wiła, że spora część trasy biegu „Wil­czym Tropem” nie na­daje się do prze­pro­wa­dzenia ry­wa­li­zacji. Ko­nieczna jest ko­rekta trasy, którą mo­żecie zo­ba­czyć na mapie. Wielka Góra naj­większa atrakcja trasy...

 

Niedzielny trening trasą Biegu Wilczym Tropem

03 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na nie­dzielny tre­ning, który po­pro­wa­dzimy 10 — ki­lo­me­trową trasą Biegu Wil­czym Tropem. Te­go­roczna trasa nieco od­biega od tej z ubie­głego roku i pro­wadzi szla­kiem dy­szki z Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Termin...

 

II Bieg Tropem Wilczym - uruchomiliśmy zapisy!

14 grudnia on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. Bieg od­bę­dzie się po­dobnie jak w ze­szłym roku, w Puszczy Ko­zie­nic­kiej, ze startem w Ko­złowie. Uru­cho­mi­liśmy za­pisy,...

 

Podsumowanie "Wilczym Tropem" - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02 marca on Aktualne, tropemwilczym

Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Wil­czym Tropem Wiele obaw to­wa­rzy­szyło or­ga­ni­zacji tej na­szej nowej inicjatywie. Późna pod­jęta de­cyzja, niosła za sobą kon­se­kwencje w po­staci braku spon­so­ringu, zde­cy­do­wanie wyż­szej cenie za­kupu...

 

Dwa tygodnie do Biegu Wilczym Tropem

15 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Już za nie­całe dwa ty­go­dnie spo­ty­kamy się w Ko­złowie na Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Wil­czym Tropem. Można się jeszcze za­pisać. Po­le­camy!...

 

Uruchomiliśmy Zapisy na Bieg Tropem Wilczym

18 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Za­chę­camy do wzięcia udziału https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2105 PO­NIŻEJ FRAG­MENT RE­GU­LA­MINU DOT. OPŁAT: VI. OPŁATY 1. Opłata star­towa w sys­temie Da­ta­Sport za udział w biegu na 10 km wynosi: –wpłata do 25 lutego–35...

 

Radomski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

16 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

W imieniu Fun­dacji Wol­ność i De­mo­kracja oraz Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom za­pra­szamy na ra­domską edycję im­prezy do Puszczy Ko­zie­nic­kiej — Ko­złów! Od go­dziny 9:00 do go­dziny 14:00 na te­renie Puszczy Ko­zie­nic­kiej...