Starsze Materiały

biegkonstytucji
 

Zapraszamy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

01 maja on Aktualne, biegkonstytucji

Nie­wiele czasu po­zo­stało do Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja w Ra­domiu, za­chę­camy ostat­nich nie­zde­cy­do­wa­nych, do wzięcia udziału w tej im­prezie. Te­go­roczne za­wody wraz z nami or­ga­ni­zuje ra­domski MOSiR, a wspiera fi­nan­sowo Gmina...

 

Wyniki Biegu Konstytucji 3 Maja w Radomiu

03 maja on Aktualne, biegkonstytucji

Za­pra­szamy do za­po­znania się z nie­ofi­cjal­nymi wy­ni­kami, Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja w Ra­domiu. Wkrótce także do po­brania dyplomy. WY­NIKI...

 

Radom w Biegu Flagi i Biegu Konstytucji 3-Maja.

14 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji

Po udanym ubie­gło­rocznym de­biucie, w tym roku po­nownie bie­gowo uczcimy Święto Kon­sty­tucji 3-​Maja. Poza Bie­giem Flagi, oraz szkol­nymi bie­gami szta­fe­to­wymi wpro­wa­dzi­liśmy do pro­gramu im­prezy Bieg Kon­sty­tucji na dy­stansie 5 ki­lo­me­trów....

 

Zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

23 marca on Aktualne, biegkonstytucji

RU­SZYŁY ZA­PISY DO BIEGU KON­STY­TUCJI 3 MAJA W RA­DOMIU — za­chę­camy do wcze­snego za­pi­sy­wania się, to jedna z cie­kaw­szych na­szych im­prez na mapie roz­gry­wa­nych w Ra­domiu biegów. Nie może was...