Starsze Materiały

wyjazdy
 

Z sukcesami na maratonie w Rumunii

30 maja on Aktualne, wyjazdy

Ju­bi­le­uszowy dzie­siąty wy­jazd Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na za­gra­niczną im­prezę bie­gową, okazał się wy­jąt­kowo udany, zwie­dzi­liśmy in­te­re­su­jące miasto w Ru­munii, po­zna­liśmy cie­ka­wych ludzi, w końcu od­nie­śliśmy jako grupa bie­gowa wielki sukces...

 

Jedziemy do Rumunii!!

25 marca on Aktualne, wyjazdy

Za­pra­szamy (na razie to pro­po­zycja, ale z ga­tunku ta­kich „nie do od­rzu­cenia” ) do wspól­nego wy­jazdu, jak co roku na wiosnę, na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem, je­dziemy do Rumunii! Ma­raton...

 

Maraton w Pradze już za nami!

09 maja on Aktualne, wyjazdy

Ko­lejny udany zor­ga­ni­zo­wany wy­jazd, na za­gra­niczną im­prezę bie­gową już za nami. Tym razem celem po­dróży była czeska Praga, i znany w Eu­ropie „Prague Ma­ra­thon” Jak zwykle oprócz wy­miaru spor­to­wego, li­czyła...