AKTUALNOŚCI

AKTUALNE

Polityka cookie

01 kwietnia on Bez kategorii  

Od nie­dawna obo­wią­zuje obo­wiązek prawny, in­for­mo­wania o uży­waniu tzw. „co­okie” na stronie, co jak naj­bar­dziej wy­peł­niamy. Prak­tycznie prawie każda strona używa co­okie, nie jest to jakiś sposób in­wi­gi­lacji jak często mylnie się sądzi, tylko ko­niecz­ność. Np. każda strona która po­siada licznik od­wie­dzin, MUSI używać co­okie. Nasza strona także po­siada licznik, m.in dla­tego cia­steczka są tu uży­wane, o czym informujemy.

Nasza po­li­tyka do­ty­cząca co­okie (cia­ste­czek internetowych)

Ni­niejsza Po­li­tyka do­ty­cząca Cia­ste­czek od­nosi się do strony in­ter­ne­towej www​.bie​giem​radom​.pl
Przez uży­wanie strony www​.bie​giem​radom​.pl wy­ra­żasz zgodę na uży­wanie cia­ste­czek zgodnie z tą Po­li­tyką Cia­ste­czek. Je­żeli nie zga­dzasz się na uży­wanie przez nas cia­ste­czek, po­wi­nieneś zmienić usta­wienia swojej prze­glą­darki w od­po­wiedni sposób lub zre­zy­gnować z uży­wania na­szej strony.

Co to są ciasteczka?

Cia­steczka (ang. co­okies) to nie­wielkie pliki, za­pi­sy­wane i prze­cho­wy­wane na twoim kom­pu­terze, ta­blecie lub smart­phonie pod­czas gdy od­wie­dzasz różne strony w in­ter­necie. Cia­steczko za­zwy­czaj za­wiera nazwę strony in­ter­ne­towej, z której po­chodzi, „dłu­gość życia” cia­steczka (to znaczy czas jego ist­nienia), oraz przy­pad­kowo wy­ge­ne­ro­wany uni­kalny numer słu­żący do iden­ty­fi­kacji prze­glą­darki, z ja­kiej na­stę­puje po­łą­czenie ze stroną internetową.

Do czego uży­wamy ciasteczek?

Nasza strona, może używać cia­ste­czek w róż­nych celach:

  • by dzia­łała szyb­ciej i była ła­twiejsza w użyciu,
  • aby le­piej do­pa­sować treści do­stępne na stronie, do Twoich ocze­kiwań i zainteresowań,
  • do zbie­rania ano­ni­mo­wych, za­gre­go­wa­nych sta­ty­styk, które po­zwa­lają nam zro­zu­mieć jak lu­dzie uży­wają na­szych stron i po­ma­gają w po­pra­wianiu ich funk­cjo­nal­ności i zawartości.

Uży­wając cia­ste­czek w wyżej opi­sany sposób nigdy nie iden­ty­fi­ku­jemy toż­sa­mości użyt­kow­ników na pod­stawie in­for­macji prze­cho­wy­wa­nych w cia­stecz­kach.
Jak długo prze­cho­wy­wane są dane w ciasteczkach?

Na na­szej stronie in­ter­ne­towej, mogą być uży­wane dwa ro­dzaje cia­ste­czek – se­syjne oraz stałe. Te pierwsze po­zo­stają na Twoim urzą­dzeniu je­dynie pod­czas ko­rzy­stania z na­szej strony. Cia­steczka stałe po­zo­stają na Twoim urzą­dzeniu tak długo jak długo mają usta­wiony czas życia lub do mo­mentu kiedy je usuniesz.

Ro­dzaje cia­ste­czek uży­wa­nych na stro­nach internetowych

Typ Cia­steczka Do czego są wykorzystywane?
Ko­nieczne do dzia­łania stron Nie­zbędne do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wania Stron www, po­zwa­lają Ci na po­ru­szanie się po nich oraz uży­wanie ich ele­mentów. Przy­kła­dowo mogą za­pa­mię­tywać po­przednie czyn­ności (np. otwarte teksty) pod­czas wra­cania na stronę w tej samej sesji.
Po­pra­wia­jące wydajność Zbie­ranie in­for­macji o tym jak od­wie­dza­jący ko­rzy­stają ze Strony www po­przez do­star­czanie in­for­macji na temat ob­szarów które od­wie­dzają, czasu jaki na nich spę­dzają oraz pro­blemów jakie na nich na­po­ty­kają, jak np. ko­mu­ni­katy o błę­dach. To po­zwala nam po­pra­wiać dzia­łanie Strony www
Po­pra­wia­jące funkcjonalność Za­pa­mię­ty­wanie Twoich usta­wień i wy­borów (np. nazwa użyt­kow­nika, re­gion, w którym je­steś, per­so­na­li­zo­wane usta­wienia treści) by do­star­czyć Ci bar­dziej sper­so­na­li­zo­wane treści i usługi. Po­zwa­lają Ci rów­nież na oglą­danie filmów i uży­wanie na­rzędzi spo­łecz­no­ścio­wych, np. blogów, chatów i forów.
Re­kla­mowe Do­star­czanie re­klam oraz ogra­ni­czanie liczby wy­świe­tleń danej reklamy.

Czy uży­wamy cia­ste­czek pod­miotów trzecich?

Tak, ko­rzy­stając z na­szej strony, mo­żesz otrzy­mywać cia­steczka po­cho­dzące od współ­pra­cu­ją­cych z nami pod­miotów trze­cich ta­kich jak np. Fa­ce­book, Go­ogle, Twitter. Więcej in­for­macji na temat tych cia­ste­czek mo­żesz zna­leźć na stro­nach in­ter­ne­to­wych po­szcze­gól­nych pod­miotów trze­cich.
W jaki sposób mogę zmienić usta­wienia dot. cia­ste­czek albo je usunąć?

Więk­szość prze­glą­darek in­ter­ne­to­wych jest po­cząt­kowo usta­wio­nych na au­to­ma­tyczne przyj­mo­wanie cia­ste­czek. Mo­żesz jednak zmienić usta­wienia prze­glą­darki tak, aby cia­steczka były blo­ko­wane – w ca­łości lub w ja­kiejś części, np. tylko od stron trze­cich, albo aby każ­do­ra­zowo otrzy­mywać ko­mu­nikat w mo­mencie kiedy cia­steczka są wy­sy­łane na Twoje urzą­dzenie. Pa­miętaj jednak, że je­żeli za­blo­ku­jesz uży­wane przez nas cia­steczka, może to ne­ga­tywnie wpłynąć na wy­godę ko­rzy­stania z na­szej strony www, na przy­kład mo­żesz nie być w stanie od­wie­dzić pew­nych jej ob­szarów bądź nie otrzy­mywać sper­so­na­li­zo­wa­nych in­for­macji pod­czas ich prze­glą­dania. Unie­moż­li­wisz nam także zbie­ranie ano­ni­mo­wych in­for­macji nt. uży­wania na­szej strony w celu sta­łego po­pra­wiania za­war­tości Strony i usług.

Ar­tykuł o cia­stecz­kach (co­okies) w Wi­ki­pedii, znaj­dziesz TUTAJ.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)