AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
biegamy2 po parku radom do ikony wpisu  

Wyniki "Biegiem po Plantach" - drugiego biegu Grand Prix Radom 2013

02 maja on Bez kategorii   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

WY­NIKI „Bie­giem po Plan­tach” 28-​04-​2013 (po po­praw­kach 5.05.2013)

MĘŻ­CZYŹNI
LP Nr Imię Na­zwisko Ka­te­goria Czas
1 47 Mi­chał Ja­gieło M20 14:36
2 7 Łu­kasz Pa­wiński M20 14:42
3 387 Bar­tło­miej Wójcik M16 14:44
4 81 Adam Ko­byłka M16 15:05
5 962 Ma­teusz Dębski M16 15:12
6 194 Łu­kasz Kraw­czyk M16 15:16
7 42 An­drzej Le­śniewski M50 15:25
8 94 Da­niel Kraw­czyk M20 15:33
8 94 Da­niel Kraw­czyk M16 15:33
9 13 Nor­bert Łojek M20 15:36
10 43 An­drzej Kac­przak M40 15:49
11 44 Henryk Go­łąbek M50 15:51
12 15 Ma­riusz Żak M16 15:57
13 172 Grze­gorz To­karski M16 16:02
14 19 Grze­gorz La­sota M30 16:04
15 73 Marcin Gałek M30 16:29
16 39 Sła­womir Ku­biak M30 16:30
17 70 Jakub Papis M16 16:44
18 175 Bar­tosz Ma­zur­kie­wicz M30 16:49
19 10 Paweł Krze­miński M20 17:03
20 54 Kamil Stę­pień M20 17:10
21 904 Da­riusz Dębski M40 17:17
22 24 Prze­my­sław Nowak M20 17:24
23 8 Da­riusz Wziątek M40 17:29
24 483 Ro­bert Mnich M16 17:30
25 51 Ma­ciej Ku­charski M20 17:37
26 185 Ja­ro­sław Puszka M20 17:54
27 128 Se­ba­stian Orlik M30 18:14
28 45 Rafał Woj­tu­niak M30 18:26
29 80 To­masz Wia­derny M40 18:40
30 3 Wal­demar Ry­chlicki M40 18:56
31 9 Paweł Bródka M30 19:22
32 76 Woj­ciech Czekaj M50 19:33
33 23 Ra­do­sław Lutek M30 19:35
34 61 Marek Jóźwik M30 19:56
35 48 Marcin Ku­charski M30 19:58
37 38 Edward Grud­niewski M50 20:07
36 156 Artur Czer­wiec M30 20:07
38 86 Marcin Wil­czyński M16 20:13
39 195 Sła­womir Woj­cie­szek M20 20:13
40 101 Mi­ro­sław Mo­rawski M40 20:13
41 78 An­drzej Po­łoński M40 20:14
42 108 Krzysztof Pod­siadły M30 20:18
43 14 Paweł Górka M30 20:26
44 16 An­drzej Chmie­lecki M40 20:32
45 199 Rafał Kryza M30 20:53
46 18 Jerzy Bor­kowski M60 20:54
47 26 Ja­ro­sław Woj­tu­niak M30 21:03
48 152 Da­riusz Dziuk M30 21:12
49 49 To­masz Wrocha M30 21:13
50 37 Mi­chał No­wotnik M30 21:27
51 196 Woj­ciech Jóźwik M20 21:29
52 27 Ar­ka­diusz Małek M40 21:30
53 5 Jacek Iwański M40 21:31
54 67 Szymon Ku­ja­wiak M16 21:34
55 6 Win­centy Kor­czak M50 21:35
56 62 Ma­riusz Goź­dzik M40 21:38
57 36 Jerzy Sto­biecki M40 21:40
58 12 To­masz Gut­kowski M30 21:44
59 197 Ja­ro­sław Wziątek M30 21:46
60 451 Bar­tosz Ho­lender M16 21:46
61 130 Marcin Ja­worski M20 21:52
62 200 Mi­chał Ja­worski M20 21:54
63 278 Mi­chał Orlik M16 22:09
64 66 Adam Imiołek M40 22:14
65 55 Łu­kasz Pa­trycki M30 23:23
67 198 Ja­ro­sław Ko­sowski M40 23:41
66 29 Da­riusz Or­czy­kowski M40 23:41
68 31 Mi­ro­sław Ku­ja­wiak M40 24:15
69 56 Jacek So­ba­szek M50 24:51
KO­BIETY
Miejsce Nr star. Imię Na­zwisko Ka­te­goria Czas
1 1 Ka­ro­lina Wa­śniewska K30 11:40
2 60 Mi­lena Czubak K16 12:16
3 46 Kinga Brzosz­kie­wicz K20 13:11
4 77 Na­talia Go­spo­dar­czyk K16 13:17
5 52 Iwona Wa­licka K20 13:24
6 40 Maria Piękoś K30 14:38
7 193 Al­dona Rdzanek-​Rychlicka K40 15:06
8 64 Ga­briela Góź­dzik K16 15:37
9 84 Mar­lena Orlik K16 16:09
10 21 Hanna Bor­kowska K50 16:38
11 85 Julia So­ba­szek K16 17:47
12 17 Bar­bara Nie­wia­domska K50 18:55
13 99 Na­talia Woj­tu­niak K16 19:13
14 4 Pau­lina Woj­tu­niak K16 19:27
DZIECI
DZIEW­CZĘTA
MIEJSCE przed­szko­laki: rocz­niki 20042005: rocz­niki 20022003: rocz­niki 20002001:
1 Elena Ja­worska 1 Zu­zanna Polaszek 1 Na­talia Beczek 1 Iga Wójcik
2 Maja Woj­tu­niak 2 Julia Woj­tu­niak 2 We­ro­nika Górka 2 Wik­toria Mastalerz
3 3 Ewa Po­neta 3 Oliwia Bi­ni­szewska 3 Julia Ka­ra­sińska
CHŁOPCY przedszkolaki: rocz­niki 20042005: rocz­niki 20022003: rocz­niki 20002001:
1 Ma­teusz Kryza 1 Jan Woj­cie­szek 1 Kacper Kępka 1 Szymon Ku­ja­wiak
2 Piotr Be­czek 2 Jakub Woj­tu­niak 2 Jakub Maj 2 Mi­chał Orlik
3 3 Maksym Sli­kecki 3 Ja­nusz Starck
Komentarze

Napisz komentarz

  • (wymagane)