AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Pielgrzymka biegowa  

W poniedziałek na swój pątniczy szlak - wyruszy Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa.

06 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka-arch  

3. DIE­CE­ZJALNA PIEL­GRZYMKA BIEGOWA

Radom – Jasna Góra 1113 sierpnia 2014r.

W po­nie­działek 11-​go sierpnia, na swój trzeci już, pąt­niczy szlak — wy­ruszy Die­ce­zjalna Piel­grzymka Biegowa.

Pa­tronat ho­no­rowy te­go­rocznej piel­grzymki spra­wują : Or­dy­na­riusz Die­cezji Ra­dom­skiej ks. bi­skup Henryk To­masik , Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – An­drzej Kosztowniak.

Te­go­roczne in­tencje piel­grzymki to m.in.:

- w in­tencji Ro­dzin, aby bu­do­wały swoje szczę­ście na wier­ności Bogu;

- w in­tencji dzieci, mło­dzieży, ludzi wąt­pią­cych – o wzrost wiary, na­dziei i miłości;

- za owocną dzia­łal­ność dla dobra spo­łecz­nego wszyst­kich ludzi sportu i rekreacji;

- w in­tencji trzeź­wości uczest­ników piel­grzymki i ich rodzin.

Z każdym ro­kiem po­szerza się grono pąt­ników – bie­gaczy, chcą­cych przeżyć je­dyne w swoim ro­dzaju — re­ko­lekcje w biegu.

W tym roku na trasę bie­gowej piel­grzymki wy­ruszy 55 bie­gaczy, którym to­wa­rzy­szyć bę­dzie 5 osób ob­sługi technicznej.

Re­ali­zu­jemy do­tych­cza­sowy, spraw­dzony pro­gram piel­grzymki, za­równo w sferze du­chowej, jak i logistycznej.

Je­dynie, z każdym ro­kiem sta­ramy się wpro­wa­dzać ko­lejne, nowe ele­menty tech­nicz­nego wy­po­sa­żenia grupy, oraz każ­do­ra­zowo inne — oka­zjo­nalne pamiątki.

Or­ga­ni­za­torem te­go­rocznej piel­grzymki jest tra­dy­cyjnie – Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, któ­rego prezes Ta­deusz Kraska, pełni obo­wiązki kie­row­nika pielgrzymki.

Rów­nież prze­wod­ni­kiem du­chowym piel­grzymki, bę­dzie tak jak za­wsze — ksiądz Piotr Popis.

Kie­row­nictwo piel­grzymki, w ręku tych do­świad­czo­nych ma­ra­toń­czyków i jed­no­cze­śnie or­ga­ni­za­torów wielu im­prez bie­go­wych w na­szym re­gionie, gwa­ran­tuje jej super at­mos­ferę i per­fek­cyjną organizację.

W skrócie, pro­gram na­szej trzy­dniowej piel­grzymki, przed­stawia się następująco –

- 11 sierpnia do­bie­gamy do miej­sco­wości Wilcz­ko­wice – to etap li­czący ok. 100km, z noc­le­giem w

miej­scowej szkole,

- 12 sierpnia – do­cie­ramy do Przy­rowa k. Św. Anny – to od­cinek nieco krótszy, li­czący ok. 80km, po­nownie nocleg w szkole – tym razem w go­ścinnym Przy­rowie, a wcze­śniej wie­czorny grill,

- 13 sierpnia – ru­szamy na trasę z Przy­rowa już o godz. 5.30, tak wcze­śnie, aby do­trzeć na czas na mszę w Mstowie i tam do­łą­czyć do pie­szej piel­grzymki Die­cezji Ra­dom­skiej, aby razem z nią po­dążać do Ja­snej Góry. To od­cinek, li­czący je­dynie ok. 40 km, ale da­jący się naj­bar­dziej we znaki, szcze­gólnie jego pieszy frag­ment, kiedy trzeba prze­stawić nasze mię­śnie, z biegu na marsz – to nie jest wcale łatwe!

Oczy­wi­ście, we wszystkie dni, pod­czas biegu jest czas — na mo­dlitwę, śpiew i du­chowe rozważania.

Aby choć trochę po­czuć at­mos­ferę piel­grzymki, za­pra­szamy 11 sierpnia na ulicę Młyńską, do Wyż­szego Se­mi­na­rium Du­chow­nego, gdzie o godz. 8.00 mszę św. od­prawi ks. bi­skup Henryk Tomasik.

O godz. 9.00 ksiądz bi­skup udzieli piel­grzymom bło­go­sła­wień­stwa i roz­pocz­niemy bieg do Ja­sno­gór­skiej Pani.

Wszyscy chętni ama­torzy bie­gania, będą mogli wspólnie z nami po­konać pierwszy – 8 ki­lo­me­trowy od­cinek piel­grzymki, Se­mi­na­rium – Kowala.

Ten po­cząt­kowy od­cinek, bie­gniemy bardzo spo­kojnie, całą zwartą grupą. Można się do nas przy­łą­czyć, rów­nież jadąc rowerem.

W Ko­wali, po krót­kiej od­prawie tech­nicznej, po­że­gnamy nasze ro­dziny, oraz przy­ja­ciół i ru­szymy w dalszą trasę.

Li­czymy na wsparcie du­chowe i fi­zyczne na­szych przy­ja­ciół – bie­gaczy, na starcie na­szej pielgrzymki.

W imieniu piel­grzymów 3. Die­ce­zjalnej Piel­grzymki Bie­gowej, ser­decznie za­pra­szam — Ta­deusz Kraska.

Pielgrzymka biegowa

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)