AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
RADOMSKA PIELGRZYMKA 2015 PLUS BIEGACZ [800x600]  

Uruchomiliśmy zapisy do PIELGRZYMKI BIEGOWEJ!

30 czerwca on Aktualne, pielgrzymka-arch  

IV Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa Radom — Czę­sto­chowa 2015.

Po raz czwarty, Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! or­ga­ni­zuje bie­gową piel­grzymkę do Czę­sto­chowy. Od­bę­dzie się ona, w dniach od 11 do 13 sierpnia 2015 roku, na 220-​kilometrowej trasie z Ra­domia do Czę­sto­chowy, sys­temem szta­fe­towym pielgrzymka-biegowa-2015 [1024x768](po 3 za­wod­ników co pół go­dziny, lub przez 5km), przy otwartym ruchu dro­gowym. Prze­wi­du­jemy udział około 50 piel­grzymów, ma­ją­cych ukoń­czone 18 lat. Zgło­szenia przyj­mu­jemy do 22 lipca 2015. Po­dobnie jak w ze­szłym roku, wpi­sowe wy­nosi 120zł, płatne na konto or­ga­ni­za­tora (po­dane niżej). W ra­mach wpi­so­wego uczest­nicy otrzy­mują — na­poje, wy­ży­wienie (2 obia­do­ko­lacje), noc­legi (własny śpiwór i ka­ri­mata), ubez­pie­czenie NW.

ZGŁO­SZENIA I WPISOWE

Za­pra­szamy do udziału i zgła­szania się po­przez po­niższy for­mu­larz,

Zgła­szam się do udziału w IV Piel­grzymce Bie­gowej Radom — Czę­sto­chowa 2015:
Imię i na­zwisko

Podaj swój nr Pesel (po­trzebny do ubez­pie­czenia)

Podaj swój adres za­miesz­kania (do ubez­pie­czenia)

Podaj swój adres email

Podaj swój nr te­le­fonu

Podaj roz­miar ko­szulki (S, M, L, XL, XXL)

Jeśli chcesz dodaj ja­kieś uwagi

.

.

Wpi­sowe na konto: „Bie­giem Radom!”
Dane do wpłaty:
Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
BGŻSA 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250
z do­pi­skiem (ty­tułem): „3.Pielgrzymka Bie­gowa” — imię i na­zwisko
w wy­so­kości 120
W ra­mach wpi­so­wego uczest­nicy otrzy­mują — na­poje, wy­ży­wienie (2 obia­do­ko­lacje), noc­legi (własny śpiwór i ka­ri­mata), ubez­pie­czenie NW.

RE­GU­LAMIN

RE­GU­LAMIN

4.DIECEZJALNEJ PIEL­GRZYMKI BIEGOWEJ

RADOM – CZĘ­STO­CHOWA, 1113 sierpnia 2015 r.

I. CEL

Bieg piel­grzymów do Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej – KRÓ­LOWEJ POLSKI.

Po­pu­la­ry­zacja dłu­go­dy­stan­so­wych biegów ma­so­wych jako formy re­kre­acji sprzy­ja­jącej zdrowiu.

II. IN­TENCJE PIELGRZYMKI

1. W in­tencji RO­DZIN aby bu­do­wały swoje szczę­ście na wier­ności BOGU.

2. W in­tencji na­szej Ojczyzny.

3. Za owocną dzia­łal­ność dla dobra spo­łecz­nego wszyst­kich ludzi sportu i rekreacji.

4. O po­wo­łania ka­płań­skie i zakonne.

5. W in­tencji wszyst­kich na­szych ro­dzin a szcze­gólnie osób chorych.

6. W in­tencji trzeź­wości uczest­ników piel­grzymki i ich rodzin.

7.W in­tencji dzieci, mło­dzieży, ludzi wąt­pią­cych – o wzrost wiary, na­dziei i miłości.

III. OR­GA­NI­ZATOR

Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

IV. PA­TRONAT

1. Or­dy­na­riusz Die­cezji Ra­dom­skiej – Ks. Bp Henryk Tomasik

2. Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Witkowski

V. TERMIN

Piel­grzymka od­bę­dzie się w dniach od 11.0813.08.2015r.

VI. TRASA

Piel­grzymka od­bę­dzie się na trasie ok. 220km z Ra­domia do Czę­sto­chowy przy otwartym ruchu dro­gowym (w biegu szta­fe­towym po 3 za­wod­ników x 5km lub 0,5h).

VII. UCZEST­NICTWO

W piel­grzymce bie­gowej uczest­ni­czyć bę­dzie ok. 50 piel­grzymów którzy ukoń­czyli 18 lat.

Ob­sługa piel­grzymki li­czyć bę­dzie 46 osób. Uczest­nicy de­cy­dując się na udział w piel­grzymce kie­rują się mo­ty­wami religijno-​sportowymi i dbają aby re­li­gijny cha­rakter piel­grzymki był za­cho­wany cały czas pod­czas jej trwania. Piel­grzy­mu­jący bie­gacze zo­bo­wią­zani są do za­cho­wania szcze­gólnej ostroż­ności pod­czas biegu na całej trasie piel­grzymki, a także muszą sto­sować się do po­leceń kie­row­nictwa pielgrzymki.

VIII. WPI­SOWE

Wpi­sowe na konto: „Bie­giem Radom!”

Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” nr: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250

z do­pi­skiem „4.Pielgrzymka Bie­gowa” – w wy­so­kości 120zł od uczestnika.

W ra­mach wpi­so­wego uczest­nicy otrzy­mują — na­poje, wy­ży­wienie (2 obia­do­ko­lacje), noc­legi (własny śpiwór i ka­ri­mata), ubez­pie­czenie NW, pa­miąt­kową koszulkę.

Po­zo­stałe koszty or­ga­ni­za­cyjne im­prezy po­kry­wają or­ga­ni­za­torzy oraz osoby pry­watne, in­sty­tucje, or­ga­ni­zacje na za­sa­dzie da­ro­wizn, spon­so­ro­wania itp.

IX. ZGŁOSZENIA

Zgło­szenia imienne przyj­mu­jemy do dnia 22 lipca 2015r. – po­przez for­mu­larz zgło­sze­niowy na stronie in­ter­ne­towej www​.bie​giem​radom​.pl, . Za kom­pletne zgło­szenie uważa się zgło­szenie z opła­conym wpisowym.

Wszyscy uczest­nicy piel­grzymki zo­bo­wią­zani są do za­po­znania się z re­gu­la­minem piel­grzymki i pi­semnej de­kla­racji jego przestrzegania.

X. UWAGI OGÓLNE

Ni­niejszy re­gu­lamin może ulec zmianie w przy­padku zgło­szenia więk­szej liczby uczest­ników od planowanej.

Ewen­tu­alna zmiana może być do­ko­nana nie póź­niej jak na 1 mie­siąc przed ter­minem pielgrzymki.

XI. KON­TAKT

Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

26600 Radom, ul. Vietha 90

e-​mail: maratonczyk49​@​wp.​pl ; biegiemradom@​wp.​pl

Kie­rownik piel­grzymki – Ta­deusz Kraska – 504 574 021

Kie­rownik trasy – Piotr Gra­bowski – 606 145 336

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)