AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
pielgrzymka biegowa [800x600]  

Już za tydzień ruszamy na Biegową Pielgrzymkę!

03 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka-arch  
  1. Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa Radom – Czę­sto­chowa – 1113 sierpnia 2015 roku.

Za­le­dwie ty­dzień po­zo­stał do startu ko­lejnej piel­grzymki bie­gowej Radom – Częstochowa.

Po­bie­gnie nas tym razem 45 osób. Chęt­nych było więcej, lecz nie­stety takie były nasze moż­li­wości trans­por­towe. W tym miejscu na­leży ser­decznie po­dzię­kować na­szemu no­wemu part­ne­rowi – MiR Prasek Peu­geot, który kie­ruje do dys­po­zycji na­szej piel­grzymki 3 mi­kro­busy. Dziękujemy!!!!

Jak za­wsze mamy w skła­dzie we­te­ranów piel­grzymek bie­go­wych, oraz grono debiutantów.

Te­go­roczna grupa bie­gowa, to 15 de­biu­tantów. Wśród 12 Pań mamy naj­młodsze — nie­spełna 16 letnie — Na­talkę Gałek i Emilkę Płatos , w gronie 33 Panów są naj­starsi uczest­nicy, 66 lat­kowie – Ta­deusz Ty­mirski i kie­rownik piel­grzymki Ta­deusz Kraska.

Te­go­roczna piel­grzymka to tra­dy­cyjna trasa i sposób or­ga­ni­zacji. Bie­gniemy w sys­temie 15 mi­nu­to­wych zmian szta­fe­to­wych, oraz od­cin­kami biegu wspól­nego. Bie­gniemy do Ja­sno­gór­skiej Pani, każdy ze Swoimi in­ten­cjami, po­dzię­ko­wa­niami, proś­bami, a pod­czas tych szcze­gól­nych bie­go­wych re­ko­lekcji to­wa­rzyszą nam – mo­dlitwa i śpiew.

Pierwsze dwa dni to in­ten­sywny bieg, pod­czas któ­rych po­ko­nu­jemy blisko 200 ki­lo­me­trów trasy. Jest to nie­łatwe wy­zwanie, a naj­więk­szym pro­blemem nie jest wcale po­ko­ny­wanie od­cinków bie­go­wych, lecz brak wła­ściwej re­ge­ne­racji w czasie bie­go­wych przerw.

Dzień trzeci, to około 20 ki­lo­me­trów biegu, msza Św. w Mstowie, a stamtąd współnie z pieszą piel­grzymką wy­ru­szamy do Częstochowy.

Z uwagi na wy­jazd na misje na­szego do­tych­cza­so­wego opie­kuna du­cho­wego piel­grzymki – księdza Piotra Po­pisa, w tym roku tą opiekę po­wie­rzamy dia­ko­nowi To­ma­szowi Ka­bale, do­świad­czo­nemu bie­ga­czowi, ma­ją­cemu za sobą de­biut w ubie­gło­rocznej pielgrzymce.

Mamy jak zwykle przy­go­to­wany pro­gram nie­spo­dzianek, ale …. o tym, potem.

Za­pew­niamy ra­dosny, piel­grzym­kowy na­strój. Bę­dzie się działo!!

Pa­tronem ho­no­rowym 4.Diecezjalnej Piel­grzymki Bie­gowej jest ks. bi­skup Henryk To­masik. Pa­tronat me­dialny spra­wuje RadioPlus.

Or­ga­ni­za­torem te­go­rocznej piel­grzymki jest Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, kie­row­ni­kiem piel­grzymki – Ta­deusz Kraska, kie­row­ni­kiem trasy – Piotr Grabowski.

Ta­deusz Kraska – prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

P.S. — in­for­macja dla uczest­ników piel­grzymki – w dniu 7 sierpnia (piątek) o g. 20.00 w domu pa­ra­fialnym ko­ścioła pw. Bł. An­nu­arity przy ul.Królowej Ja­dwigi 13a od­bę­dzie się spo­tkanie or­ga­ni­za­cyjne uczest­ników pielgrzymki.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)