AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Plakat2  

Zapraszamy na kolejną biegową akcję charytatywną!!

28 września on Aktualne, imprezy  

Za­pra­szamy na ko­lejną bie­gową akcję cha­ry­ta­tywną!! Już w naj­bliższą so­botę w Je­dlni Let­nisko.. Bardzo za­an­ga­żo­wani w to przed­się­wzięcie są nasi ko­ledzy Pio­trek Gra­bowski i Witek Kor­czak, za­pra­szając ser­decznie na bie­ganie w ich stro­nach. Polecamy!

Ko­rzy­stając z go­ścin­ności SBR chcie­li­byśmy za­prosić Was — bie­gaczy, en­tu­zja­stów i ki­biców bie­gania do od­wie­dzenia pięk­nych okolic skraju Puszczy Ko­zie­nic­kiej. W so­botę 03.10 bę­dziemy biegać w Je­dlni Let­nisko, a do­kładnie w oko­licz­nych la­sach — nad za­lewem w Sicz­kach oraz na sta­dionie GKS Jodła Je­dlnia. Trasa biegu głów­nego (5 km) obej­muje naj­bar­dziej ma­low­nicze miejsca na­szych je­dliń­skich lasów, a je­sienią bywa tam na­prawdę pięknie :) Poza tym bie­gamy na sta­dionie, dy­stans do­wolny, tempo do­wolne — każde ko­lejne okrą­żenie sta­dionu bę­dzie ozna­czało wsparcie na­szego głów­nego celu, którym jest wsparcie fi­nan­sowe le­czenia Nor­berta Pu­dzia­now­skiego. Ten 12– sto letni chło­piec jest uczniem na­szej szkoły i od wielu lat cho­ruje na dys­trofię mię­śniową. Chcie­li­byśmy aby tego dnia Nor­bert zna­lazł się w cen­trum na­szej uwagi i miał moż­li­wość po­czuć te same spor­towe emocje które i nam będą to­wa­rzy­szyć. Pla­nu­jemy prze­pro­wa­dzić biegi dla dzieci z na­gro­dami dla wszystkich,tradycyjnie dla wszyst­kich star­tu­ją­cych mamy oko­licz­no­ściowe ko­szulki, dla ki­biców, ro­dzin, zna­jo­mych - po­czę­stunek przy grillu oraz mnó­stwo ciasta, sło­dyczy i ser­decz­ności :) Nie za­gwa­ran­tu­jemy Wam ładnej po­gody, ale na pewno bę­dzie sło­necznie :)

Plakat2 [640x480]

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)