AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
10RMT  

15 listopada - Jubileuszowy 10. Radomski Maraton Trzeźwości.

14 listopada on Aktualne, maratonradom  

Re­kor­dowa liczba 400 za­wod­ników wy­star­tuje w ju­bi­le­uszowym 10.Maratonie Trzeź­wości. Limit w ma­ra­tonie i pół­ma­ra­tonie (350 zaw.) zo­stał wy­czer­pany. Wielu chęt­nych nie­stety spóź­niło się z de­cyzją startu i po­zo­stała im je­dynie moż­li­wość startu w mi­ni­ma­ra­tonie, bądź za­stęp­stwo kogoś kto w ostat­niej chwili zre­zy­gnuje ze startu.
Bardzo cieszy nas fakt, że ponad 250 osób zde­cy­do­wało się na po­ko­nanie kró­lew­skiego dy­stansu – ma­ra­tonu.
Te­go­roczna im­preza w swej for­mule nie od­biega od Do­tych­cza­so­wych. Nie­zmienne jest rów­nież jej prze­słanie — pro­pa­go­wanie trzeź­wego stylu życia.

10-RADOMSKI-MARATON-TRZEZWOSCI
Prze­glą­dając listę star­tową wi­dzimy sporo zna­nych na­zwisk — szcze­gólnie ama­torom bie­gania o dłuż­szym stażu star­towym. Wśród nich jest kil­ku­nastu za­wod­ników, którzy brali udział w 1. edycji na­szej im­prezy.
W bie­gowym światku wiele mówią takie na­zwiska jak Przemek Torłop, były czo­łowy polski cho­dziarz ma­jący w swym do­robku po­ko­na­nych blisko 500 ma­ra­tonów!! Olek Bor­kowski, Roman Oskierko, An­drzej Grzy­bała, Ry­szard Ro­piak, czy An­drzej Karlak – każdy z nich to prze­bie­gnięte mi­nimum 200 ma­ra­tonów. Innym cie­kawym za­wod­ni­kiem, jest Le­szek Sta­cho­wiak zbli­ża­jący się do setki ukoń­czo­nych ma­ra­tonów, każdy — z wy­jąt­kiem ma­ra­tonu po­znań­skiego — w innej miej­sco­wości. Z za­wod­ników za­gra­nicz­nych wy­star­tuje serbski ul­tra­ma­ra­toń­czyk Drago Bo­roja, który prze­biegł do­tych­czas blisko 300 ma­ra­tonów i 49 ul­tra­ma­ra­tonów. Jednym z fa­wo­rytów te­go­rocz­nego ma­ra­tonu jest Karol Grabda re­pre­zen­tu­jący Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!, który w 1.edycji zajął drugie miejsce. W czo­łówce te­go­rocz­nego biegu z pew­no­ścią upla­suje się ra­do­mianin An­drzej Kac­przak – de­biu­tu­jący wów­czas na dy­stansie ma­ra­tonu. Mimo upływu wieku po­nownie wy­star­tuje w na­szej im­prezie, naj­starszy ra­domski ma­ra­toń­czyk 71-​letni Krzysztof Kicek.
Nie­stety nie wi­dzimy na li­ście star­towej pań, które wy­star­to­wały przed 9 laty. Re­nata To­malska z Le­siowa, która wy­grała tamte za­wody nie­stety z po­wodu kon­tuzji prze­rwała obie­cu­jąco za­po­wia­da­jącą się bie­gową ka­rierę. Szkoda rów­nież, że ubie­gło­roczna zwy­cięż­czyni — Ka­ro­lina Wa­śniewska ma­jąca duże szanse na po­wtó­rzenie swo­jego suk­cesu - nie zde­cy­do­wała się na udział w na­szej im­prezie.
A szkoda tym większa, że naj­lepsi ra­do­mianie re­pre­zen­tu­jący barwy Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” za­równo wśród pań jak i panów otrzy­mają na­grody w po­staci wy­jazdu na naj­bliższy ma­raton za­gra­niczny. A bę­dzie to wy­jazd na ma­raton w Pradze. Jest o co wal­czyć.
Tra­dy­cyjnie każdy za­wodnik, który ukończy ma­raton lub pół­ma­raton otrzyma na mecie pa­miąt­kowy medal, na­to­miast w pa­kiecie star­towym tech­niczną ko­szulkę z długim rę­kawem przy­datną na je­sienno – zi­mowe tre­ningi, ka­len­darz ra­dom­skich im­prez na przy­szły rok, oraz szkla­neczkę ufun­do­waną przez firmę Trend­Glass. Naj­lepsi za­wod­nicy oprócz pu­charów od­biorą bony na zakup sprzętu spor­to­wego w sieci De­ca­th­lonu.
W so­botę od g. 19-​tej tra­dy­cyjna pasta-​party w Szkole Pod­sta­wowej nr.2 przy ulicy Ba­ta­lionów Chłop­skich 16, gdzie rów­nież znaj­dować się będą — biuro za­wodów, szatnie, de­po­zyty i na­tryski.
W nie­dzielę pod­czas biegu nie po­winno za­braknąć do­brej mu­zyki i świetnej at­mos­fery jaką tworzą nasi wierni ki­bice.
Pa­tronat nad im­prezą objął pre­zy­dent miasta Ra­domia Ra­do­sław Wit­kowski.
Me­dialny pa­tronat nad 10.jubileuszowym Ra­dom­skim Ma­ra­tonem Trzeź­wości spra­wują lo­kalne media – prasa radio, te­le­wizja oraz por­tale in­ter­ne­towe.
Ser­decznie za­pra­szamy.
Ta­deusz Kraska – prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”
504 574 021
Re­gu­lamin: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2015​/​01​/​X​-​R​M​T​-​r​e​g​u​l​a​m​i​n.pdf
Więcej: http://​bie​giem​radom​.pl/​?​p​a​g​e​_​i​d=545

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)