AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG-WILCZYM-pobieglismy  

Podsumowanie „Wilczym Tropem” — Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02 marca on Aktualne, tropemwilczym  

Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Wil­czym Tropem

Wiele obaw to­wa­rzy­szyło or­ga­ni­zacji tej na­szej nowej inicjatywie.

Późna pod­jęta de­cyzja, niosła za sobą kon­se­kwencje w po­staci braku spon­so­ringu, zde­cy­do­wanie wyż­szej cenie za­kupu pa­kietu star­to­wego, co z kolei nie po­zo­sta­wało bez wpływu na re­la­tywnie wy­soką opłatę startową.

Nowa lo­ka­li­zacja im­prezy — ze skromnym za­ple­czem małej szkoły , jej termin – na ty­dzień przed Kazikami-​, nowa nie­znana firma po­miaru czasu, nowa jed­nostka za­bez­pie­czenia me­dycz­nego oraz leśna pa­gór­ko­wata i błot­nista trasa po­tę­go­wały nasze obawy.

Jak się oka­zało – zu­pełnie nie­po­trzebnie!! Im­preza bo­wiem była zna­ko­mita. Lo­ka­li­zacja im­prezy z wy­ko­rzy­sta­niem obiektów Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej im. Ta­de­usza Ko­ściuszki w Ko­złowie, oraz po­pro­wa­dzenie trasy biegów te­re­nami Puszczy Ko­zie­nic­kiej spraw­dziło się bo­wiem do­sko­nale w zgodnej opinii za­równo uczest­ników biegu, or­ga­ni­za­torów, kie­row­nictwa szkoły, go­spo­darzy gminy Ja­strzębia, Pana Le­śni­czego Le­śnictwa Rajec, jak rów­nież miesz­kańców Ko­złowa – wioski le­żącej na skraju puszczy.

Pani Mał­go­rzata Zych –Dy­rektor PSP w Ko­złowie– ugo­ściła nas wraz ze Swoją prze­sym­pa­tyczną kadrą na­uczy­cielską po kró­lewsku! Dzię­ku­jemy pięknie – otrzy­ma­liśmy wszystko o co pro­si­liśmy, a nawet zna­aaaaaaacznie więcej.

Przez cały czas trwania za­wodów to­wa­rzy­szyli nam go­spo­darze Gminy Ja­strzębia – wójt gminy Pani Elż­bieta Za­sada , oraz Prze­wod­ni­czący Rady Gminy – Pan Józef To­malski. To dzięki za­an­ga­żo­waniu Pani wój­towej, mie­liśmy super za­bez­pie­czoną trasę biegu w wy­ko­naniu stra­żaków OSP Ja­strzębia do­wo­dzo­nymi przez ko­men­danta Pana Grze­gorza Rudeckiego.

Zgodne, wspólne z miesz­kań­cami Ko­złowa Pań­stwa za­an­ga­żo­wanie — po­ka­zało nam, że ob­ra­liśmy wła­ściwy kurs na or­ga­ni­zację im­prez bie­go­wych w sce­nerii pięk­nych te­renów le­śnych Puszczy Ko­zie­nic­kiej z cen­trum or­ga­ni­za­cyjnym wła­śnie w ta­kich ma­łych, jak Wasza – miejscowościach.

A sama im­preza – speł­niła w ca­łości nasze ocze­ki­wania – poza wspo­mnianą życz­li­wo­ścią i gościnnością.

O go­dzinie 12.00 wspólnym startem z uczest­ni­kami kil­ku­dzie­sięciu im­prez roz­gry­wa­nych na te­renie ca­łego kraju na sym­bo­licznym dy­stansie 1963 me­trów , uczci­liśmy pa­mięć Żoł­nierzy Wy­klę­tych. Dzię­ku­jemy członkom Ko­zie­nic­kiego Sto­wa­rzy­szenia Re­kon­strukcji Hi­sto­rycz­nych, którzy swoją obec­no­ścią, a także startem w pełnym umun­du­ro­waniu w biegu na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów do­dali nie­wąt­pliwie rangi, oraz blasku na­szym zawodom.

Bieg na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów po­pro­wa­dzony cie­kawą, trudną leśną trasą, z pod­bie­giem na Wielką Górę, z błot­ni­stymi od­cin­kami sta­nowił zna­ko­mity start w te­go­roczny sezon biegowy.

Trasa – co w te­renie le­śnym nie za­wsze się udaje – była zna­ko­micie za­bez­pie­czona, o czym była wcze­śniej mowa. Po po­ko­naniu szczytu Wiel­kiej Góry uczest­nicy biegu mogli sko­rzy­stać z go­ścin­ności punktu z na­po­jami ob­słu­gi­wa­nego przez na­szych sta­łych przy­ja­ciół z An­to­niówki — Mał­go­rzatę Kor­czak, Gra­żynę i Mirka Jakóbowskich.

Po­miar czasu zre­ali­zo­wała sprawnie sym­pa­tyczna za­łoga Cro­no­chip Paweł Kubicz.

Po za­wo­dach pyszną gro­chówkę ser­wo­wała –tra­dy­cyjnie już — ro­dzinka Dobrzańskich.

Fre­kwencja za­wodów – ide­alnie z usta­lonym li­mitem. Bieg 10 ki­lo­me­trowy ukoń­czyło 147 osób. Poza re­gu­la­mi­no­wymi pu­cha­rami, pierwsze trójki wśród Pań i Panów otrzy­mały kosze po­da­run­kowe ufun­do­wane przez su­per­market Piotr i Paweł. Na­to­miast pu­chary otrzy­mali naj­lepsi – wśród Pań, Ewe­lina Płatos re­pre­zen­tu­jąca RTL ZTE, oraz Karol Grabda re­pre­zen­tant Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Ra­doim!”- naj­lepszy wśród Panów. Po­nadto wrę­czono pu­chary – naj­młod­szemu Mi­cha­łowi Or­li­kowi i naj­star­szemu Ta­de­uszowi Tymirskiemu.

Dzię­ku­jemy wszystkim — poza już wcze­śniej wy­mie­nio­nymi — głównie wo­lon­ta­riu­szom, którzy po­mogli w przy­go­to­waniu i prze­pro­wa­dzeniu tej świetnej im­prezy. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy i za­pra­szamy na ko­lejną im­prezę, którą ro­ze­gramy w tym samym miejscu. Spo­ty­kamy się 4 wrze­śnia na XI Ra­dom­skim Ma­ra­tonie Trzeź­wości, za­pisy już trwają.

Do zo­ba­czenia w Kozłowie.

Komentarze
  • marcino
    1449 dni ago - Odpowiedz

    Było super, jak dla mnie świetna roz­grzewka, bo nie­długo czeka mnie pół­ma­raton pko, piątka dla wszyst­kich bie­gaczy! Może ejszcze spo­tkamy się na starcie? ;)

Napisz komentarz

  • (wymagane)