AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG KONSTYTUCJI2016-tytul  

Zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

23 marca on Aktualne, biegkonstytucji  

RU­SZYŁY ZA­PISY DO BIEGU KON­STY­TUCJI 3 MAJA W RA­DOMIU — za­chę­camy do wcze­snego za­pi­sy­wania się, to jedna z cie­kaw­szych na­szych im­prez na mapie roz­gry­wa­nych w Ra­domiu biegów. Nie może was tu za­braknąć ;)
ZA­PISY: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​c​/​b​i​e​g​-​k​o​n​s​t​y​t​u​c​j​i​-​3​-maja
RE­GU­LAMIN: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​03​/​B​i​e​g​-​K​o​n​s​t​y​t​u​c​j​i​-​R​e​g​u​l​a​m​i​n​-​2016.pdf
(uru­cho­mi­liśmy także za­pisy do in­nych na­szych biegów, o czym bę­dziemy in­for­mować na bieżąco)

BIEG KONSTYTUCJI2016

Re­gu­lamin Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja
I.CEL IM­PREZY
– po­pu­la­ry­zacja i upo­wszech­nianie bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu
– pro­pa­go­wanie zdro­wego trybu życia
– uczczenie Święta Kon­sty­tucji 3 Maja
– pro­mocja miasta Ra­domia
II.ORGANIZATORZY
– Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
– Współ­praca – Ko­menda Miejska Po­licji w Ra­domiu, Straż Miejska
III. TRASY BIEGÓW
– szkolne biegi szta­fe­towe – park Ko­ściuszki, plac Co­raz­ziego
– Bieg Kon­sty­tucji i Bieg Flagi – ul.: Że­rom­skiego (plac Co­raz­ziego), Plac Kon­sty­tucji, ul. Że­rom­skiego, park Ko­ściuszki
IV. PRO­GRAM SZCZE­GÓ­ŁOWY
08.00 — otwarcie biura za­wodów – plac Co­raz­ziego
09.45 — za­mknięcie list star­to­wych do Biegu Kon­sty­tucji
10.00 — start Biegu Kon­sty­tucji
11.00 – start Biegu Flagi
11.15 — de­ko­racja zwy­cięzców Biegu Kon­sty­tucji , 11.30 — za­mknięcie list zgło­szeń do Szkol­nych Biegów Szta­fe­to­wych
12.00 — start Szkol­nych Biegów Szta­fe­to­wych
13.30 — de­ko­racja zwy­cięzców – za­koń­czenie im­prezy
1. Biegi główny – Bieg Kon­sty­tucji, dy­stans: 5 km,
2.Bieg Flagi – bieg patriotyczno–rodzinny z biało–czerwonymi fla­gami, dy­stans: ok. 2 km
3. Szkolne Biegi Szta­fe­towe — dy­stanse biegi szta­fe­towe dziew­cząt i chłopców: szkoły pod­sta­wowe 4×250 m, szkoły gim­na­zjalne i po­nad­gim­na­zjalne 4×500 m
V. KON­TAKT I ZGŁO­SZENIA
Kon­takt : tel. 504 574 021, biegiemradom@​wp.​pl
Zgło­szenia : www​.bie​giem​radom​.pl , www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl , www​.spor​t​ma​niacs​.com
– Bieg Kon­sty­tucji , Szkolne Biegi Szta­fe­towe (zgło­szenia do­ko­nuje opiekun szta­fety) — do 29.04.16
– Bieg Flagi, zgło­szenia tylko w biurze za­wodów
Biuro za­wodów – plac Co­raz­ziego — od g. 8.00, w dniu za­wodów – wszystkie biegi
VI.KATEGORIE I NA­GRODY :
Bieg Kon­sty­tucji:
– ka­te­goria open K i M
– kat wie­kowe K14;M1414-​16lat; K17;M17-1719 lat, K20;M2020-​29lat, K30;M3030-​39lat, K40;M4040-​49lat, K50;M5050-​59lat, K60;M606069 lat, K70;M7070-​i więcej lat
– Kat. open K i M — miejsca 13 , pu­chary , upo­minki rze­czowe
– Kat wiek. K i M – miejsca 1 – pu­chary lub sta­tu­etki ( na­gra­dzani w kat. open nie będą uwzględ­niani w kat. wiek.)
Uwaga – pula na­gród może zo­stać roz­sze­rzona w przy­padku po­zy­skania spon­sorów, o czym po­in­for­mu­jemy.
Szkolne Biegi Szta­fe­towe:
– ka­te­gorie dziew­częta i chłopcy, szkoły pod­sta­wowe, szkoły gim­na­zjalne, szkoły ponad gim­na­zjalne.
Dru­żyny z miejsca 13, pu­chary
Za­wod­nicy drużyn, które za­jęły miejsca 13 – me­dale, upo­minki rze­czowe
Me­dale – or­ga­ni­zator za­pewni 300 szt. oko­licz­no­ścio­wych me­dali dla za­wod­ników którzy ukończą Bieg Kon­sty­tucji, oraz do wy­czer­pania za­pasu dla uczest­ników Szkol­nych Biegów Szta­fe­to­wych.
VII. UCZEST­NICTWO
– do startu w Biegu Kon­sty­tucji do­pusz­czeni zo­staną za­wod­nicy, którzy ukoń­czyli 14 lat;
– w Biegu Flagi mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek (bieg bez kla­sy­fi­kacji i po­miaru czasu);
– dru­żyny do biegów szta­fe­to­wych zgła­szają opie­ku­nowie;
– za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać zgodę ro­dziców, lub opie­kunów na uczest­nictwo;
– zgło­szenie do biegu i do­ko­nanie opłaty star­towej jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu biegu;
– wy­peł­niając for­mu­larz zgło­sze­niowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w za­wo­dach;
– każdy za­wodnik po­wi­nien za­po­znać się z re­gu­la­minem biegu i jest zo­bo­wią­zany do jego prze­strze­gania;
VIII. OPŁATY STAR­TOWESPRAWY FI­NAN­SOWE
Opłata star­towa:
Bieg Kon­sty­tucji — wno­szona prze­lewem w sys­temie e-​przelewu wy­nosi 15zł , opłata w biurze za­wodów 20 zł. Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” w sys­temie e-​przelewu 10zł , w biurze za­wodów 20zł.
Bieg Flagi i Szkolne Biegi Szta­fe­towe – bez opłaty star­towej.
Koszty or­ga­ni­za­cyjne po­noszą or­ga­ni­za­torzy
IX. PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE
– im­preza o ogra­ni­czonym za­pleczu szat­niowo – sa­ni­tarnym;
– osta­teczna in­ter­pre­tacja re­gu­la­minu na­leży do or­ga­ni­za­tora;
– biegi z elek­tro­nicznym po­miarem czasu;
– za­wod­nicy, którzy ukończą Bieg Kon­sty­tucji otrzy­mają wia­do­mość SMS z uzy­skanym wy­ni­kiem, a także będą mogli po­brać ze strony www​.spor​t​ma​niacs​.com swój imienny dy­plom;
– uczest­nicy biegu biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność, wska­zane jest ubez­pie­czenie na własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­padków;
PA­TRONAT HO­NO­ROWY
Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Wit­kowski
PA­TRONAT ME­DIALNY
Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl
Te­le­wizja Dami; Ze­brra TV, Radio Plus; Radio Re­kord; Radio Eska ; Radio Ma­zowsze ; Echo Dnia; Ga­zeta Wy­borcza; Ra​dom​Sport​.pl: Spor​tradom​.pl ; ra​dom24​.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)