AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG-KONSTYTUCJI-2016  

Radom w Biegu Flagi i Biegu Konstytucji 3-Maja.

14 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji  

Po udanym ubie­gło­rocznym de­biucie, w tym roku po­nownie bie­gowo uczcimy Święto Kon­sty­tucji 3-​Maja.
Poza Bie­giem Flagi, oraz szkol­nymi bie­gami szta­fe­to­wymi wpro­wa­dzi­liśmy do pro­gramu im­prezy Bieg Kon­sty­tucji na dy­stansie 5 ki­lo­me­trów.
Wszystkie biegi ro­ze­grane zo­staną w cen­trum miasta, na ulicy Że­rom­skiego oraz w Parku im. Ta­de­usza Ko­ściuszki.
Niska opłata star­towa, ładne oko­licz­no­ściowe me­dale, po­winny być za­chętą do udziału w Biegu Kon­sty­tucji. Szcze­gólnie po­le­camy ten bieg osobom roz­po­czy­na­jącym swoją bie­gową przy­godę.
Bieg Flagi to pa­trio­tyczny, ro­dzinny — bieg hap­pe­nin­gowy na krótkim około 2 ki­lo­me­trowym dy­stansie. Warto w tym biegu za­ma­ni­fe­stować swój sza­cunek do na­ro­do­wych barw i biało-​czerwonej flagi.
Wreszcie dla mło­dych za­wod­ników mamy atrak­cyjne biegi szta­fe­towe, które prze­pro­wa­dzimy na par­ko­wych alej­kach. Skład ze­społu (2 dziew­czyny i 2 chło­paków) można ze­sta­wiać nie­ko­niecznie jako dru­żyny szkolne. Może to być do­brana wie­kowo grupa ko­le­żeńska.
Su­per­market Piotr i Paweł tra­dy­cyjnie przy­go­tował dla naj­lep­szych, kosze po­da­run­kowe.
W imieniu or­ga­ni­za­tora – Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — ser­decznie za­pra­szam do ak­tyw­nego spę­dzenia z nami tego świą­tecz­nego przed­po­łu­dnia.
Ta­deusz Kraska

ZA­PISZ SIĘ TERAZ!

ulotka-bieg-konstytucji-radom2016 [1280x768]

PO­BIERZ ULOTKĘ

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)