AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
maraton-praga-2016-biegiem-radom (4)  

Maraton w Pradze już za nami!

09 maja on Aktualne, wyjazdy  

Ko­lejny udany zor­ga­ni­zo­wany wy­jazd, na za­gra­niczną im­prezę bie­gową już za nami. Tym razem celem po­dróży była czeska Praga, i znany w Eu­ropie „Prague Ma­ra­thon” Jak zwykle oprócz wy­miaru spor­to­wego, li­czyła się też moż­li­wość zwie­dzenia cie­ka­wych miejsc, po­znania tu­ry­stycz­nych wa­lorów Czech i sto­licy tego kraju, dzięki czemu ro­dziny i zna­jomi na­szych bie­ga­ją­cych ko­le­żanek, uda­jący się na tę wy­prawę wspólnie z nami, też mieli równie cie­kawe prze­życia, i świetną za­bawę jak i biegacze.

PEŁNE WY­NIKI MA­RA­TONU PRAGA 2016

WY­NIKI BIE­GIEM RADOM!

Pos. Pos. M/​F Pos. Cat. Pett. Co­gnome Nome So­cieta» Naz. Cat. Tempo Re­al­Time
178 157 103 554 WOJ­TU­NIAK RAFAŁ BIE­GIEM RADOM! POL AMM 03:01:17 03:01:10
509 474 99 2419 JO­ZWIK MAREK BIE­GIEM RADOM! POL MM40 03:20:13 03:19:03
594 550 123 1268 GALEK MARCIN BIE­GIEM RADOM! POL MM40 03:23:56 03:23:11
1235 1134 2 4646 BOR­KOWSKI JERZY BIE­GIEM RADOM! POL MM65+ 03:43:21 03:37:56
1489 1359 634 3546 DĄBAL MARCIN BIE­GIEM RADOM! POL AMM 03:48:56 03:41:48
1634 1495 352 4644 LUTEK RA­DO­SŁAW BIE­GIEM RADOM! POL MM40 03:52:25 03:49:52
1850 1680 267 2420 MO­RAWSKI MIROSLAW BIE­GIEM RADOM! POL MM45 03:56:58 03:50:04
2056 1855 157 2417 BO­BROWSKI DARIUSZ BIE­GIEM RADOM! POL MM50 04:00:53 03:54:54
2112 1902 448 4619 KRYZA RAFAL BIE­GIEM RADOM! POL MM40 04:01:53 03:56:27
2113 1903 449 4598 WOJ­TU­NIAK JAROSŁAW BIE­GIEM RADOM! POL MM40 04:01:53 03:56:25

2139 1928 87 4650 CZEKAJ WOJ­CIECH BIE­GIEM RADOM! POL MM55 04:02:21 03:56:54
2580 2295 201 4663 GO­MUŁA GRZEGORZ BIE­GIEM RADOM! POL MM50 04:10:53 04:05:27
2581 2296 1029 3529 PUSZKA JA­RO­SŁAW BIE­GIEM RADOM! POL AMM 04:10:54 04:05:30
2665 304 68 F2707 SIE­LECKA RENATA BIE­GIEM RADOM! POL MF40 04:12:58 04:05:03
3348 2896 69 6552 KAR­CZEWSKI ANDRZEJ BIE­GIEM RADOM! POL MM60 04:28:43 04:23:17
3870 565 69 F2708 IMIOLEK ANNA BIE­GIEM RADOM! POL MF45 04:39:51 04:31:56
4040 616 222 F2098 ZYG­MANSKA MONIKA BIE­GIEM RADOM! POL AMF 04:44:05 04:36:08
4041 3425 1504 3528 ŁU­GOWSKI MARCIN BIE­GIEM RADOM! POL AMM 04:44:05 04:32:40
4042 3426 350 4669 FAJDEK STEFAN BIE­GIEM RADOM! POL MM50 04:44:05 04:32:40
4687 3880 40 5704 KRASKA TA­DEUSZ BIE­GIEM RADOM! POL MM65+ 05:03:49 04:52:40
5158 970 83 F1550 ŁU­GOWSKA EWA BIE­GIEM RADOM! POL MF50 05:27:21 05:24:05
5272 1018 200 F2103 KAIM AL­DONA BIE­GIEM RADOM! POL MF40 05:34:08 05:25:50

Tym­czasem Ma­raton w Pradze za nami. Tra­dy­cyjnie już oka­zało się, że by­liśmy naj­większą polską zor­ga­ni­zo­wana grupą, tym razem w sile 25 osób i 17 ki­biców. Było nas widać i sły­chać — klu­bowe stroje, flagi, wu­wu­zele, — ra­dosne okrzyki, gru­powe fotki — jednym słowem bu­dzi­liśmy za­in­te­re­so­wanie. Wszyscy ukoń­czyli ma­raton w do­brej formie, po­bito kilka ży­ciówek, także kie­rownik wy­cieczki — Jarek Woj­tu­niak. Naj­le­piej z na­szej grupy za­pre­zen­tował się Rafał Woj­tu­niak, który uzy­skał czas 03:01. Wkrótce szersza re­lacja. We­seli szczę­śliwi wra­camy do kraju.

maraton-praga-2016-biegiem-radom (15)

Zwie­dzi­liśmy wiele cie­ka­wych miejsc…

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)