AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG-DUMNE-WARCHOLY-KOSZULKA-MEDAL (1)  

Prezentujemy koszulkę i medal

28 maja on Aktualne, polmaratonradom  

Z dumą :) pre­zen­tu­jemy ofi­cjalną ko­szulkę z pa­kietu star­to­wego, oraz medal jaki otrzy­mają na mecie uczest­nicy so­bot­niego Biegu Ra­dości — „Dumne War­choły” Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­rośli też znajdą coś dla siebie. Dzie­ciaki będą bie­gały w swoich bie­gach, a punktem kul­mi­na­cyjnym, bę­dzie BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na przy­zwo­itym dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, zaś do spor­towej ry­wa­li­zacji w nim, po­winny za­chęcić na­grody dla naj­lep­szych 500, 300 i 200zł za od­po­wiednio 1-​sze 2-​gie i 3-​cie miejsce osobno w ka­te­gorii ko­biety i męż­czyźni. Oprócz tego każdy uczestnik biegu, bę­dzie mógł li­czyć na nie­spo­dziankę (na­grodę), a jaka to nie­spo­dzianka, do­wiemy się zaraz po biegu, na razie nie zdra­dzamy szcze­gółów ;)
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIE­GACH!

ZA­PISY NA BIEGI SOBOTNIE

ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIEDZIELA)

RE­GU­LAMIN

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)