AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
diecezjalna-pielgrzymka-biegowa-wpis2  

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW NA PIELGRZYMKĘ BIEGOWĄ!

05 lipca on Aktualne, pielgrzymka  
UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZA­KOŃ­CZENIA ZA­PISÓW NA PIEL­GRZYMKĘ BIE­GOWĄ! WARTO ZA­PISAĆ SIĘ JUŻ TERAZ, BEZ CZE­KANIA NA OSTATNIĄ CHWILĘ!
Na wszelki wy­padek, prze­dłu­żamy za­pisy do 24 lipca, ale bardzo pro­simy, o po­ważne po­trak­to­wanie na­szej prośby, i pod­jęcie de­cyzji o udziale jak najwcześniej.
Przy­po­mi­namy, że jest to bieg szta­fe­towy, kto chce może biec choćby całe 220km, kto nie czuje się na si­łach, wy­starczy że po­bie­gnie swoje mi­nimum, czyli około 2 go­dziny po­dzie­lone na 4 od­cinki po pół go­dziny w ciągu dnia ze sporym od­stępem czasu po­między każdym od­cin­kiem. Tempo biegu do­sto­so­wane do uczest­ników danej zmiany, w przy­padku mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy około 7minut /​km albo więcej.


ZA­PISY

RE­GU­LAMIN

WWW

RE­GU­LAMIN

5.DIECEZJALNEJ PIEL­GRZYMKI BIEGOWEJ

RADOM – CZĘ­STO­CHOWA, 1113 sierpnia 2016 r.

I. CEL

Bieg piel­grzymów do Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej – Kró­lowej Polski.

Po­pu­la­ry­zacja dłu­go­dy­stan­so­wych biegów ma­so­wych jako formy re­kre­acji sprzy­ja­jącej zdrowiu.

II. IN­TENCJE PIELGRZYMKI

1. W in­tencji ro­dzin, aby bu­do­wały swoje szczę­ście na wier­ności Bogu.

2. W in­tencji na­szej Ojczyzny.

3. Za owocną dzia­łal­ność dla dobra spo­łecz­nego wszyst­kich ludzi sportu i rekreacji.

4. O po­wo­łania ka­płań­skie i zakonne.

5. W in­tencji wszyst­kich na­szych ro­dzin a szcze­gólnie osób chorych.

6. W in­tencji trzeź­wości uczest­ników piel­grzymki i ich rodzin.

7.W in­tencji dzieci, mło­dzieży, ludzi wąt­pią­cych – o wzrost wiary, na­dziei i miłości.

III. OR­GA­NI­ZATOR Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

IV. PA­TRONAT

1. Or­dy­na­riusz Die­cezji Ra­dom­skiej – Ks. Bp Henryk Tomasik

V. TERMIN

Piel­grzymka od­bę­dzie się w dniach od 11.0813.08.2016r.

VI. TRASA

Piel­grzymka prze­biegać bę­dzie trasą Pie­szej Piel­grzymki Ra­dom­skiej. Dy­stans wy­nosi ok. 220km z Ra­domia do Czę­sto­chowy przy otwartym ruchu dro­gowym. Na trasie wy­stę­pują różne na­wierzchnie, głównie as­fal­towe. Szcze­góły trasy zo­staną prze­ka­zane przez or­ga­ni­za­tora na mie­siąc przed startem, po otrzy­maniu ofi­cjal­nych wy­tycz­nych od wła­ści­wych or­ganów ad­mi­ni­stracji pu­blicznej, z za­strze­że­niem moż­li­wości wpro­wa­dzania zmian.

VII. FORMA PIELGRZYMKI

Grupa bie­gaczy po­dzie­lona zo­staje na szta­fety oraz roz­lo­ko­wana w okre­ślo­nych sa­mo­cho­dach. Ko­lumna po­jazdów prze­mieszcza się wraz z bie­ga­czami. Zmiany sztafet do­ko­ny­wane są w sposób ciągły, rów­nież każdy etap trasy utrzy­my­wany jest w formie biegu cią­głego. Koń­cowy etap piel­grzymki obej­muje wej­ście do Czę­sto­chowy wraz z piel­grzy­mami Piel­grzymki Pie­szej. Pod­czas pierw­szego dnia do po­ko­nania jest dy­stans ok 105 km, dzień drugi to ok 80 km. Trze­ciego dnia od­cinek bie­gowy wy­nosi 24 km a na­stępnie po do­łą­czeniu do piel­grzymów pie­szych ok 15 km.

Piel­grzy­mu­jący bie­gacze zo­bo­wią­zani są do za­cho­wania szcze­gólnej ostroż­ności pod­czas biegu na całej trasie piel­grzymki, a także do sto­so­wania się do po­leceń kie­row­nictwa pielgrzymki.

VIII. UCZEST­NICTWO

W piel­grzymce bie­gowej uczest­ni­czyć bę­dzie ok. 50 piel­grzymów którzy ukoń­czyli 18 lat. Za­mknięcie listy na­stę­puje na mie­siąc przed roz­po­czę­ciem piel­grzymki. Ob­sługa piel­grzymki li­czyć bę­dzie 46 osób. Wszyscy uczest­nicy mają za­pew­niony trans­port oraz ubez­pie­czenie NW. Uczest­nicy de­cy­dując się na udział w piel­grzymce kie­rują się mo­ty­wami religijno-​sportowymi i dbają aby re­li­gijny cha­rakter piel­grzymki był za­cho­wany cały czas pod­czas jej trwania.

IX. WPI­SOWE

Wpi­sowe wy­nosi 135 zł od uczest­nika. Wpłat na­leży do­ko­nywać w sys­temie e-​przelewu (e-​pay), szcze­góły po­dane będą pod­czas re­je­stro­wania zgłoszeń.

W ra­mach wpi­so­wego uczest­nicy otrzy­mują — na­poje, wy­ży­wienie (2 obia­do­ko­lacje), noc­legi (własny śpiwór i ka­ri­mata), trans­port, ubez­pie­czenie NW, ko­szulkę tech­niczną oraz pamiątkową.

Po­zo­stałe koszty or­ga­ni­za­cyjne im­prezy po­kry­wają or­ga­ni­za­torzy oraz osoby pry­watne, in­sty­tucje, or­ga­ni­zacje na za­sa­dzie da­ro­wizn, spon­so­ro­wania itp.

X. ZGŁO­SZENIA

Zgło­szenia imienne przyj­mu­jemy do dnia 24 lipca 2016r. – po­przez for­mu­larz zgło­sze­niowy na stronie in­ter­ne­towej www​.bie​giem​radom​.pl, . Za kom­pletne zgło­szenie uważa się zgło­szenie z opła­conym wpi­sowym.

Wszyscy uczest­nicy piel­grzymki zo­bo­wią­zani są do za­po­znania się z re­gu­la­minem piel­grzymki, za­sa­dami obo­wią­zu­ją­cymi w trakcie biegu i pi­semnej de­kla­racji ich przestrzegania.

XI. UWAGI OGÓLNE

Ni­niejszy re­gu­lamin może ulec zmianie w przy­padku zgło­szenia więk­szej liczby uczest­ników od planowanej.

Ewen­tu­alna zmiana może być do­ko­nana nie póź­niej jak na 1 mie­siąc przed ter­minem pielgrzymki.

XI. KON­TAKT

Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

26600 Radom, ul. Vietha 90

e-​mail: maratonczyk49​@​wp.​pl ; biegiemradom@​wp.​pl

Kie­rownik piel­grzymki – Ta­deusz Kraska – 504 574 021

Kie­rownik trasy – Piotr Gra­bowski – 885 393 313

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)