AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
RADOMSKI BIEG NIEPODLEGLOSCI 2016-  

UWAGA! Zmiany w Radomskim Biegu Niepodległości!

13 lipca on Aktualne, biegniepodleglosci  

Jak za­pewne wszyscy wiedzą, w Dniu Nie­pod­le­głości 11 li­sto­pada, oprócz biegu pa­trio­tycz­nego dla wszyst­kich, na dy­stansie 1918 me­trów, za­pla­no­wa­liśmy także bieg w bar­dziej spor­towym wy­miarze, z elek­tro­nicznym po­miarem czasu i na­gro­dami dla naj­lep­szych za­wod­ników, który pier­wotnie miał się odbyć na dy­stansie 5 km, jednak uwzględ­niając liczne prośby, zmie­niamy go na 10 km, na­zy­wając go rów­no­cze­śnie, „Nie­pod­le­gło­ściową Dy­szką”. Start i meta znaj­dować się bę­dzie na sta­dionie Mosir, bieg zo­stanie po­pro­wa­dzony jako dwie pętle po 5km, uli­cami miasta. Osoby,już zgło­szone zde­cy­dują o zmianie dy­stansu (na­ma­wiamy !) lub zwró­cimy pie­niążki ( przepraszamy!).

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)