AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
11-rmt-2016  

Radomski Maraton Trzeźwości - nowe rozdanie..

10 sierpnia on Aktualne, maratonradom  

Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – nowe roz­danie.
Zgodnie z wcze­śniej­szymi za­po­wie­dziami, do­tych­cza­sowe 10 edycji Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości za­mknęło etap roz­gry­wania tej im­prezy nad ra­dom­skim za­lewem Borki.
Po­cząwszy od tego roku zmie­niamy miejsce i termin tej im­prezy. Z jakim po­wo­dze­niem? — czas po­każe.
Wło­ży­liśmy sporo pracy przy pro­jekcie tras biegów. Mamy trasę biegu 10 ki­lo­me­trów, wspólną z trasą ma­ra­tonu na 3,5 ki­lo­me­trowym od­cinku. Ma­raton i pół­ma­raton to trasa w po­staci pętli po­ko­ny­wanej 1raz (pół­ma­raton) lub 2– krotnie (ma­raton). Trasy są na­prawdę uro­kliwe, po­pro­wa­dzone w ol­brzy­miej części le­śnymi duk­tami Puszczy Ko­zie­niic­kiej.
Bazę im­prezy sta­nowi szkoła pod­sta­wowa w Ko­złowie. Z uwagi na skromne za­plecze tej małej pla­cówki, to ko­lejne nowe wy­zwanie dla or­ga­ni­za­tora.
Pra­gniemy, aby po­mysł or­ga­ni­zacji im­prezy w pięk­nych le­śnych te­re­nach sta­nowił za­chętę do bie­gania na łonie na­tury.
Dla wszyst­kich uczest­ników przy­go­to­wu­jemy zróż­ni­co­wane me­dale dla każ­dego z dy­stansów, oraz oko­licz­no­ściowe ko­szulki tech­niczne.
Szcze­gólnie za­leży nam na de­biu­tan­tach– oso­bach za­czy­na­ją­cych bie­gową przy­godę. Jeśli zde­cy­du­jecie się na start w biegu na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów, mamy dla Was super zniżkę opłaty star­towej, która do dnia 24 sierpnia wy­nosi za­le­dwie 20 zło­tych.
Jak to zrobić? – zgła­szamy się po­przez for­mu­larz zgło­sze­niowy do­stępny na bie​giem​radom​.pl i do­ko­nu­jemy wpłaty na konto Sto­wa­rzy­szenia za­zna­czając opłata zniż­kowa 10km ( uwaga — nie wpła­camy na k-​to wska­zane w for­mu­larzu !).
Numer k-​ta – 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250.
Więcej szcze­gółów znaj­dziecie na na­szych stro­nach bie​giem​radom​.pl , FB i w re­gu­la­minie im­prezy.
Ser­decznie za­pra­szamy miesz­kańców ziemi ra­dom­skiej do udziału i ki­bi­co­wania.
Pa­mię­tajcie! – 4 wrze­śnia warto od­wie­dzić piękną Puszczę Ko­zie­nicką.
Ta­deusz Kraska – prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”
ZA­PISY
RE­GU­LAMIN
TRASA
AK­TU­AL­NOŚCI

RMT-NOWE-ROZDANIE [1024x768]

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)