AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
pielgrzymka-biegowa-w-zebrratv  

O Pielgrzymce Biegowej w mediach..

19 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka  

To nie­zwykłe wy­da­rzenie, jakim była nasza Piel­grzymka Bie­gowa na Jasną Górę, dość sze­roko przed­sta­wiane, i ko­men­to­wane było w róż­nych me­diach. Za­pra­szamy do obej­rzenia i prze­czy­tania co na jej temat opu­bli­ko­wała Ze​brra​.tv /​http://​ze​brra​.tv/​2016​/​08​/​11​/​b​i​e​g​i​e​m​-​n​a​-​j​a​s​n​a​-​gore/ /

Bie­giem na Jasną Górę!

Ru­szyła V. Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom!. Uczest­nicy przez 3 dni będą mieli do po­ko­nania ponad 220 km.
W sumie w te­go­rocznej piel­grzymce bie­gowej udział bierze 46 bie­gaczy, którzy na Jasną Górę biegną z róż­nymi in­ten­cjami.
– Chciałbym po­biec z oso­bistą in­tencją i zrobić coś po­zy­tyw­nego z tym moim bie­ga­niem, z moją pasją – mówi Paweł Karsznia, uczestnik piel­grzymki.
– Biegnę w in­tencji swojej ro­dziny, zna­jo­mych. Chciałbym się po­mo­dlić, po­prosić o zdrowie dla mojej żony, dla moich dzieci i ogólnie dla wszyst­kich – mówi z kolei An­drzej Kar­czewski.
Dla uczest­ników tej wy­jąt­kowej piel­grzymki to wła­śnie in­tencje są uko­je­niem dla wy­siłku, z jakim muszą zmagać się bie­gacze.
– Wy­siłek jest taki, jak przy każdym in­nymi biegu. Z tym, że ja biegam już prawie 10 lat, także dla mnie to jest taki wy­siłek do wy­trzy­mania – twierdzi Hanna Bor­kowska.
W sumie przez trzy dni bie­gacze po­ko­nają ponad 220 km. Przez pierwsze dwa dni bie­giem, trze­ciego dnia także mar­szem. Nie wszyscy uczest­nicy piel­grzymki biegną w tym samym mo­mencie. Bieg ma cha­rakter szta­fe­towy i jest po­dzie­lony na od­cinki.
– Są pięt­na­sto­mi­nu­towe od­cinki i 8 sztafet, czyli średnio bie­gamy co 2 go­dziny. Poza tym bie­gamy wiele od­cinków wspól­nych oraz wiele od­cinków w za­leż­ności od in­tencji, zdrowia, uznania. Każdy może na­biegać się do woli – mówi Ta­deusz Kraska, prezes sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!.
Każdy bie­gacz może także li­czyć na wsparcie po­zo­sta­łych uczest­ników.
– Je­żeli bie­gniemy szta­fe­towo to każdy się wspiera, bo tempo do­sto­so­wu­jemy do osoby, która jest naj­wol­niejsza. Nie ma żad­nego wy­prze­dzania – twierdzi Mo­nika Zyg­mańska.
Piąta die­ce­zjalna piel­grzymka bie­gowa za­kończy się w Czę­sto­chowie, 13 sierpnia.
/aut.Krzysztof Czaban/

/​

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)