AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
tvp3-o-pielgrzymce-biegowej-radom-czestochowa  

TVP Warszawa o Radomskiej Pielgrzymce Biegowej..

20 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka  
Za­pra­szamy do obej­rzenia ma­te­riału fil­mo­wego, wy­emi­to­wa­nego w TVP War­szawa, na temat na­szej Piel­grzymki Biegowej.
http://​war​szawa​.tvp​.pl/​26529036​/​j​u​z​-​p​o​-​r​a​z​-​p​i​a​t​y​-​w​y​s​t​a​r​t​o​w​a​l​a​-​p​i​e​l​g​r​z​y​m​k​a​-​b​i​e​g​o​w​a​-​n​a​-​j​a​s​n​a​-gore /
* * *
Już po raz piąty z Ra­domia wy­star­to­wała piel­grzymka bie­gowa na Jasną Górę. Przed pąt­ni­kami 225 ki­lo­me­trów, a na ich po­ko­nanie za­le­dwie trzy dni. Or­ga­ni­za­torem piel­grzymki jest Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”.
/​
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)