AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
14dni do 11rmt  

XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

21 sierpnia on Aktualne, maratonradom  
XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI! JEŚLI JESZCZE SIĘ NIE ZA­PI­SAŁEŚ, ZRÓB TO KO­NIECZNIE TERAZ!
Oprócz dy­stansu ma­ra­toń­skiego mamy także Pół­ma­raton i no­wość, BIEG 10KM. Do tego ostat­niego obo­wią­zuje pro­mo­cyjna opłata star­towa w wy­so­kości 20zł, z tym że na­leży ją wpłacić bez­po­średnio na konto ban­kowe, a nie przez system płat­ności on­line (za­pi­su­jemy się on­line ale wpłata zwy­kłym prze­lewem na konto Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom) Numer k-​ta – 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250.
Więcej szcze­gółów znaj­dziecie na na­szych stro­nach bie​giem​radom​.pl , FB i w re­gu­la­minie imprezy.
Ser­decznie za­pra­szamy miesz­kańców ziemi ra­dom­skiej do udziału i kibicowania.
Pa­mię­tajcie! – 4 wrze­śnia warto od­wie­dzić piękną Puszczę Kozienicką.
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)