AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
baner rmt 1200x600v2 [800x600]  

DACIE RADĘ - BIEGACZE ZAPRASZAJĄ DO PUSZCZY !

25 sierpnia on Aktualne, maratonradom  

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY !

Te­go­roczny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, od­bę­dzie się 4 wrze­śnia, a więc już za kilka dni i za­po­wiada się nie­zwykle cie­kawie.
Zmie­niony — termin, oraz lo­ka­li­zacja po­winny za­chęcić wszyst­kich ak­tyw­nych miesz­kańców ziemi ra­dom­skiej do wzięcia udziału w tej im­prezie.
Za­chę­camy do startu na wy­branym dy­stansie – 10 ki­lo­me­trów, pół­ma­ra­tonie, lub ma­ra­tonie.
Trasy wszyst­kich biegów po­pro­wa­dzono pięk­nymi te­re­nami Puszczy Ko­zie­nic­kiej.
Po­le­camy szcze­gólnie udział w biegu na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów, dla któ­rego prze­dłu­żamy do końca sierpnia pro­mo­cyjną opłatę star­tową. Wy­starczy do­konać zgło­szenia na stronie bie​giem​radom​.pl i wpłacić 20 zło­tych na k-​to Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — BGŻ O/​Radom — 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250.
Za­pra­szamy rów­nież do po­ko­nania tej naj­krót­szej z tras — osoby upra­wia­jące marsze z kij­kami!
Mo­żecie zgła­szać się ma­ilowo na – biegiemradom@​wp.​pl – po­dając na­zwisko i imię , wiek i do­pisek „Nordic Wal­king”. Nie wno­sicie żadnej opłaty star­towej!
Dla uczest­ników marszu na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów mamy 2 go­dzinny limit cza­sowy, a więc bez obaw – dacie radę!!!
Na mecie z pew­no­ścią, bę­dziecie okla­ski­wani nie mniej go­rąco jak bie­gacze. Przy­go­tu­jemy rów­nież dla Was po­czę­stunek, a także szereg nie­spo­dzianek.
Tra­dy­cyjnie już — pierw­szym, którzy za­mel­dują się na mecie ma­ra­tonu — za­wod­niczce i za­wod­ni­kowi ze Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” poza na­gro­dami re­gu­la­mi­no­wymi, fun­du­jemy wy­jazd na wio­senny ma­raton za­gra­niczny.
Całą im­prezę będą uświet­niały wy­stępy lo­kal­nych ze­społów z gminy Ja­strzębia — bę­dącej go­spo­da­rzem za­wodów. Na­leży w tym miejscu pod­kre­ślić duże za­an­ga­żo­wanie i wsparcie ja­kiego udzie­lają nam – wójt gminy Ja­strzębia, pani Elż­bieta Za­sada, oraz dy­rektor Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie pani Mał­go­rzata Zych.
Cze­kamy na Was w nie­dzielę od go­dziny 8.00 w biurze za­wodów, które bę­dzie mie­ściło się w szkole w Ko­złowie, a o g. 11.00 ru­szamy na trasy.

Ta­deusz Kraska – prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)