AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
zapraszamy-biuro  

ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW!

03 września on Aktualne, maratonradom  

ZA­PRA­SZAMY DO BIURA ZA­WODÓW! JESZCZE DZIŚ MOŻNA SIĘ ZA­PISAĆ! DLA PIERW­SZYCH 10 OSÓB NA KAŻDYM DY­STANSIE MAMY NIE­SPO­DZIANKĘ — „STAR­TOWE” W WY­SO­KOŚCI OD­PO­WIEDNIO 50ZŁ (MA­RATON) 40ZŁ (PÓŁ­MA­RATON, 10KM) czyli w ta­kiej jak w pierw­szym ter­minie! :)
Ilość do­dat­ko­wych pa­kietów jest ogra­ni­czona! Jeśli skończą się nie bę­dzie moż­li­wości za­pi­sania się nie­stety.
ZA­PRA­SZAMY TEŻ PO OD­BIÓR SWOICH (OPŁA­CO­NYCH) PA­KIETÓW STAR­TO­WYCH! Warto ode­brać je wcze­śniej, dziś i jutro:
So­bota 03.09.2016r. – biuro za­wodów – w godz. 17.0021.00 /​bu­dynek Re­gio­nalnej Dy­rekcji Lasów Pań­stwo­wych –
Radom ul.25 Czerwca 68 /​
Nie­dziela 04.09.2016r. biuro za­wodów – od godz. 07.30
/​Pu­bliczna Szkoła Pod­sta­wowa im.Tadeusza Ko­ściuszki
w Ko­złowie k/​Radomia — Gm.Jastrzębia /

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)