AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
bieg-niepodleglosci-radom  

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci  

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 wrze­śnia) PIERW­SZEJ NAJ­NIŻ­SZEJ OPŁATY STAR­TOWEJ, która i tak nie jest zbyt wy­gó­ro­wana. Warto za­pisać się już teraz!
RE­GU­LAMIN: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​07​/​I​V​-​B​N​-​R​e​g​u​l​a​m​i​-​2​-​10​k​m.pdf
ZA­PISY: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​b​i​e​g​-​n​i​e​p​o​d​l​egoci

RE­GU­LAMIN:
Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka
IV Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości — 11.11. 2016 r.
I.CEL IM­PREZY
– po­pu­la­ry­zacja i upo­wszech­nianie bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu
– pro­pa­go­wanie zdro­wego trybu życia
– uczczenie Święta Nie­pod­le­głości
– pro­mocja miasta Ra­domia
II.ORGANIZATORZY
– Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
– Współ­praca – Ko­menda Miejska Po­licji w Ra­domiu, Straż Miejska, ZUK, MZDiK
III. TRASA BIEGU, DY­STANS
– Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka — 10 ki­lo­me­trów , ulice miasta, start i meta – sta­dion MOSiR
– Bieg Nie­pod­le­głości – sym­bo­liczny dy­stans 1918m ,
IV. PRO­GRAM SZCZE­GÓ­ŁOWY
10.00 — start Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki
11.30 – start Biegu Nie­pod­le­głości
12.00 — de­ko­racja zwy­cięzców, za­koń­czenie im­prezy
V. KON­TAKT, ZGŁO­SZENIA, WE­RY­FI­KACJA, WY­DA­WANIE NU­MERÓW
Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka
Zgło­szenia:
– www​.bie​giem​radom​.pl , www​.spor​t​ma​niacs​.com, www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl , do dnia 08.11.2016
Zgło­szenia, we­ry­fi­kacja, wy­da­wanie nu­merów star­to­wych :
Biuro za­wodów – hala MOSiR w dniu 10.11 g.18.0020.00 , w dniu za­wodów g.08.0009.30
Bieg Nie­pod­le­głości
Bieg wspólny o cha­rak­terze pa­trio­tycznym, bez zgło­szeń , nu­merów star­to­wych, kla­sy­fi­kacji
VI.KATEGORIE – Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka
– ka­te­goria open K i M ,
– kat. wie­kowe – K i M 16 (1619 lat) , K i M 20 (2029 lat), K i M 30 (3039 lat), K i M 40 (4049 lat) ,
K i M 50 ( 5059 lat) , K i M 60 ( 6069 lat) , K i M 7070 i więcej lat
VII.NAGRODY, ŚWIAD­CZENIA – Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka
– kat. open K i M — miejsca 13 — pu­chary , na­grody fi­nan­sowe od­po­wiednio – 500;300;200 zło­tych
– kat. wie­kowe — miejsca 13 pu­chary
– me­dale dla za­wod­ników którzy ukończą bieg
– zimne i ciepłe na­poje, po­siłek po biegu
VIII. UCZEST­NICTWO
Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka
– w biegu mogą wy­star­tować za­wod­nicy ma­jący ukoń­czone 16 lat;
– za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać zgodę ro­dziców na uczest­nictwo;
– zgło­szenie do biegu i do­ko­nanie opłaty star­towej jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu biegu;
– wy­peł­niając for­mu­larz zgło­sze­niowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w
za­wo­dach;
– każdy za­wodnik ma obo­wiązek za­po­znać się z re­gu­la­minem biegu i zo­bo­wią­zany jest do jego prze­strze­gania;
– ustala się limit za­wod­ników, który wy­nosi 500 zgło­szo­nych i opła­co­nych osób,
Bieg Nie­pod­le­głości
– bieg bez li­mitu wie­ko­wego
IX. OPŁATY STAR­TOWESPRAWY FI­NAN­SOWE
Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka
Opłata wno­szona w sys­temie e-​przelewu 1. termin do dnia 15.0920zł, 2. termin – do dnia 8.1130zł ,
Opłata w biurze za­wodów — 50zł.
Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” w sys­temie e-​przelewu 1.termin – do dnia 15.0910zl,
2.termin – do dnia 8.1120zł, w biurze za­wodów 50zl.
Zwol­nienie z opłaty – nie­peł­no­letni i osoby, które w dniu za­wodów ukoń­czyły 65 roku życia.
Bieg Nie­pod­le­głości
Bieg bez opłaty star­towej
X. PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE
– osta­teczna in­ter­pre­tacja re­gu­la­minu na­leży do or­ga­ni­za­tora;
– biegi z elek­tro­nicznym po­miarem czasu;
– za­wod­nicy, którzy ukończą bieg otrzy­mają wia­do­mość SMS z uzy­skanym wy­ni­kiem, a także będą mogli
po­brać ze strony www​.spor​t​ma​niacs​.com swój imienny dy­plom;
– uczest­nicy biegu biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność, wska­zane jest ubez­pie­czenie na własny
koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­padków;
PA­TRONAT HO­NO­ROWY
Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Wit­kowski
PA­TRONAT ME­DIALNY
Te­le­wizja Dami; Ze­brra TV, Radio Plus; Radio Re­kord; Radio Eska, Radio Ma­zowsze , Echo Dnia;
Ga­zeta Wy­borcza, Teraz Radom ; Ra​dom​Sport​.pl: Spor​tradom​.pl ; ra​dom24​.pl ; co​za​dzien​.pl

Komentarze
  • Paulina
    864 dni ago - Odpowiedz

    Czy ist­nieje moż­li­wość zo­sta­wienia rzeczy w de­po­zycie na czas biegu?

Napisz komentarz

  • (wymagane)