AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
akcja-charytatywna-bieg-niepodleglosci-2016 (1)  

Zbiórka charytatywna w czasie Biegu Niepodległości

08 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci  

Po­dobnie jak w po­przed­nich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! im­pre­zach bie­go­wych, sta­ramy się pomóc po­trze­bu­jącym, or­ga­ni­zując różne cha­ry­ta­tywne akcje i zbiórki na szczytny cel.
Tym razem zbie­ramy na pomoc w po­staci leków i re­ha­bi­li­tacji, dla Mi­łoszka cho­rego na SMA — rdze­niowy zanik mięśni. Li­czymy na wasze za­an­ga­żo­wanie :)

akcja-charytatywna-bieg-niepodleglosci-2016

akcja-charytatywna-bieg-niepodleglosci-2016 (1)

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)