AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
bieg-mikolajkowy-2016  

Biegowe Mikołaje – tuż, tuż.

29 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

Bie­gowe Mi­ko­łaje – tuż, tuż.

Za­le­dwie kilka dni po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego . W naj­bliższą nie­dzielę 4 grudnia,tradycyjnie już — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” or­ga­ni­zuje ostatnią te­go­roczną im­prezę bie­gową, po­łą­czoną z cha­ry­ta­tywną akcją na rzecz Szla­chetnej Paczki. W tym roku po­dobnie jak w la­tach ubie­głych udzie­limy wsparcia dla dwóch ro­dzin. Pro­gram bie­gowy za­pewnia moż­li­wość startu każ­demu chęt­nemu. Mamy bo­wiem biegi – dla dzieci i mło­dzieży, dla do­ro­słych na dy­stansie 3 ki­lo­me­trów, jak rów­nież na za­koń­czenie im­prezy — wspólny Bieg Mi­ko­łajów. Wszystkie biegi zo­staną ro­ze­grane w Parku im. Ta­de­usza Ko­ściuszki. Za­bierzcie swoje Mi­ko­ła­jowe stroje, al­bo­wiem wy­bie­rzemy i na­gro­dzimy Mi­stera Mi­ko­łaja. A dla uczest­ników biegów mamy oka­zjo­nalne mi­ko­łaj­kowe me­dale, sło­dycze, dyplomy.

Pod­czas im­prezy sprze­damy trochę ga­dżetów. Naj­młodsi będą ma­lo­wali bombki, które na­stępnie zli­cy­tu­jemy. Ca­łość opłat star­to­wych prze­zna­czymy na za­kupy po­trzeb dla ro­dzin, które wzię­liśmy pod opiekę. Bę­dziemy pro­wa­dzili zbiórkę Wa­szych darów (żyw­ność, odzież, środki czy­stości). Szcze­gó­łowe po­trzeby znaj­dziecie na na­szej stronie bie​giem​radom​.pl. Można rów­nież do­konać wpłaty pie­niężnej na nasze konto ban­kowe z do­pi­skiem „Szla­chetna Paczka”. Wśród po­trzeb naj­po­waż­niejszą po­zycję sta­nowi rower trój­ko­łowy z na­pędem dla pani chorej na stward­nienie rozsiane.

Na­szymi part­ne­rami przy or­ga­ni­zacji Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego są oczy­wi­ście nie­za­wodni wo­lon­ta­riusze Szla­chetnej Paczki. Im­prezę, po­dobnie jak w ubie­głych la­tach wspie­rają su­per­market Piotr i Paweł, oraz kręgielnia&fitness Platinium.

Biuro za­wodów działa od g.9.30 w Ga­lerii Rosa, gdzie rów­nież będą znaj­do­wały szatnie, de­po­zyty, miejsce ma­lo­wanie bombek.

W imieniu Or­ga­ni­za­torów –ser­decznie za­pra­szam wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania i nie tylko. Każdy bę­dzie miał okazję po­kazać, że nie jest mu obo­jętny los ro­dzin bę­dą­cych w trudnej sy­tu­acji życiowej.

Ze spor­towym po­zdro­wie­niem – Ta­deusz Kraska

PRO­GRAM III BIEGU MIKOŁAJKOWEGO

Bie­gacze i Bie­gaczki dla Szla­chetnej Paczki

04.12.2016r. NIE­DZIELA

godz. 930 — otwarcie biura za­wodów – plac Corazziego;

re­je­stracja, we­ry­fi­kacja zawodników,

godz. 1210 — start biegów dzieci i młodzieży

godz. 1300 — start biegu głów­nego na dyst. 3 km ko­biet i mężczyzn

godz. 1400 — start biegu Mikołajów

godz. 1100 ÷ 1430 — wspólne roz­grzewki, de­ko­racje zwy­cięzców , li­cy­tacje, kon­kurs dla dzieci ma­lo­wania bombek, zbiórka darów dla Szla­chetnej Paczki

Wszystkie biegi zo­staną ro­ze­grane w Parku Kościuszki.

UWAGA : III Bieg Mi­ko­łaj­kowy to im­preza cha­ry­ta­tywna, której spon­so­rami są wszyscy uczest­nicy biegów, oraz nasi ki­bice. Po­ma­gamy dwóm ro­dzinom z listy Szla­chetnej Paczki.

Im­prezę or­ga­ni­zu­jemy wspólnie z wo­lon­ta­riu­szami Szla­chetnej Paczki, oraz Fit­ness Platinium.

Mamy dla Was przy­go­to­wane 300 szt. oka­zjo­nal­nych Mi­ko­ła­jo­wych me­dali, bombki, sło­dycze, her­batę. Ser­decznie za­pra­szamy – Mi­ko­ła­jowe stroje mile wi­dziane. Wy­bie­rzemy Mi­ster Mi­ko­łaja, który otrzyma pa­miąt­kowy pu­char. Szcze­gó­łowy wykaz po­trzeb dla ro­dzin, którym po­ma­gamy, a także numer k-​ta ban­ko­wego na który mo­żemy wpłacać pie­niądze na ten cel — znaj­dziecie na www​.bie​giem​radom​.pl i na­szym FB. Tam rów­nież mo­żecie zgłosić się do biegu.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)