AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
dziekujemy-mikolaj-paczka  

Dziękujemy za udział w naszej akcji :)

07 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

Dzię­ku­jemy wszyst­kich uczest­nikom na­szego Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego, za udział i wsparcie dla na­szej akcji cha­ry­ta­tywnej, po­mocy dwóm ro­dzinom w po­trzebie (pomoc re­ali­zo­wana w ra­mach pro­gramu Szla­chetna Paczka), dzię­ku­jemy też osobom które nie brały udziału w biegu, ale włą­czyły się do akcji ofia­ro­wując datek, lub przed­mioty które chcemy w ra­mach tej po­mocy wrę­czyć rodzinom.

Nie­stety ciągle jeszcze po­trzebna jest wasza pomoc, nie udało się ze­brać wszyst­kich po­trzeb­nych rzeczy, czy fun­duszy, a czas goni. Li­czymy na waszą hoj­ność, za­miesz­czając listę po­trzeb­nych rzeczy, które nie muszą być bardzo wy­szu­kane czy drogie, ale pro­simy o przed­mioty nowe. Osoby które nie mają czasu tych rzeczy nabyć, a chcą pomóc, mogą po prostu wpłacić datek na nasze konto, z do­pi­skiem „Szla­chetna Paczka” zro­bimy zakup za nie. Rzeczy można przy­wieźć oso­bi­ście w Ra­domiu na ul. Vietha 90, lub jeśli trzeba, sami przy­je­dziemy ode­brać (wcze­śniej pro­simy o kon­takt te­le­fo­niczny 504574021).

Szu­kamy także, osoby — kie­rowcy z dużym autem (naj­le­piej busem, autem z przy­czepką, lub dużym kombi), chęt­nego do po­mocy w przy­wie­zieniu z Płocka, za­ku­pio­nego tam ro­weru re­ha­bi­li­ta­cyj­nego ku­pio­nego dla jednej z po­trze­bu­ją­cych osób.

LISTA PO­TRZEB­NYCH RZECZY:
——————————
RO­DZINA 1:

- Żyw­ność trwała:
Her­bata, Kasza, Cu­kier, Kawa, Olej, Kon­serwy rybne, Ryż

- Środki czy­stości
Pro­szek do prania, Płyn do mycia na­czyń, Mydło/​żel my­jący,
Pasta do zębów, Płyny czysz­czące, Szampon, Szczo­teczka do zębów
Inne: SOLE DO KĄ­PIELI DLA OSÓB CHO­RYCH NA STWARD­NIENIE ROZIANE

- Wy­po­sa­żenie miesz­kania
Koc, Ręczniki

- Inne po­trzeby
WI­TA­MINY Z GRUPY B ( B6 I B12), D3 LUB CEN­TRUM ZDROWIA DLA KOBIET

- Spe­cjalne upo­minki
ZE­STAW RO­BÓTEK RĘCZ­NYCH (DRUTY,SZYDEŁKO), MĄŻ– ZE­STAW NA­RZĘDZI, SYN– KSIĄŻKA(THRILLER)

—————————–

RO­DZINA 2:

- Żyw­ność trwała:
Her­bata, Cu­kier, Kon­serwy mięsne, Kawa, Ma­karon, Olej, Kon­serwy
rybne, Mąka, Dżem, Wa­rzywa w pusz­kach, soki, płatki owsiane

- Środki czy­stości
Pro­szek do prania, Płyn do mycia na­czyń, Mydło/​żel my­jący,
Pasta do zębów, Płyny czysz­czące, Szampon, Szczo­teczka do zębów 2szt

- Odzież
Ro­dzaj odzieży: zi­mowa
Ka­te­goria: kurtka
Roz­miar: 56
Syl­wetka: tęga
Uwagi: krótka kurtka

Ro­dzaj odzieży: zi­mowa
Ka­te­goria: kurtka lub płaszcz
Roz­miar: 2XL, wzrost 192 cm
Syl­wetka: nor­malna
Uwagi: dłuższa, ciemna

Ro­dzaj odzieży: przej­ściowe
Ka­te­goria: spodnie je­ansy
Roz­miar: wzrost 192, w pasie60
Syl­wetka: nor­malna
Uwagi: ciemne

- Obuwie
Mag­da­lena
Ro­dzaj obuwia: zi­mowe
Ka­te­goria: tra­pery Roz­miar: 41
Uwagi: gra­na­towe lub czarne

Ro­dzaj obuwia: zi­mowe
Ka­te­goria: tra­pery
Roz­miar: 45

Ro­dzaj obuwia: przej­ściowe
Ka­te­goria: pół­buty
Roz­miar: 41 czarne na pła­skim obcasie

- Po­moce szkolne
Torba na ramię lub plecak
– Wy­po­sa­żenie miesz­kania
Ku­chenka ga­zowa, Ręcz­niki, ście­reczki ku­chenne
– Spe­cjalne upo­minki
ze­garek, zwykły srebrny łańcuszek

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)