AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
25 wośp  

14 stycznia 2017 - Borki - 25 Finał WOŚP

04 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP  

Im­preza: 25 Finał WOŚP

Cel: Po­parcie idei Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy, wsparcie fi­nan­sowe uzy­skane ze zbiórki „opłaty startowej”

Miejsce i czas: Zalew Borki, so­bota 14 stycznia 2017 roku, od go­dziny 10:15 (otwarcie Biura Za­wodów), godz. 11:00 — start pierw­szego biegu, godz.: 12:00, 13:00, 14:00, 13:00 — start ko­lej­nych biegów — szcze­góły w regulaminie

Opłata: Nie jest obo­wiąz­kowa, ale li­czymy na wsparcie, które zo­stanie prze­ka­zane na WOŚP

Po­czę­stunek: bę­dzie kawa, her­batka, grill — uczest­nicy biegu mogą uzu­pełnić menu o : kieł­baski, ciasto itp. rarytasy

Ser­decznie za­pra­szamy wszyst­kich bie­gaczy, dla któ­rych idea WOŚP jest bliska sercu i którzy w ten spor­towy sposób ze­chcą ją uczcić.

RE­GU­LAMIN:

Regulamin

Re­gu­lamin

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)