AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
25 finał wośp  

25 Final WOŚP - podsumowanie

16 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP, Wyniki   Tags: , , ,

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki so­bot­nich biegów nad za­lewem MOSiR Borki. Po­niżej ta­belki z wy­ni­kami w ka­te­gorii Ko­biet, Męż­czyzn i Dzieci. Ser­decznie dzię­ku­jemy za dużą fre­kwencję i za­an­ga­żo­wanie. Wielkie gra­tu­lacje dla zwy­cięż­czyni w ka­te­gorii ko­bietBeata Okó­lińska z Ra­domia po­ko­nała dy­stans 29,4 km w czasie 3:03:06 i zwy­cięzcy w ka­te­gorii męż­czyznDłu­gosz Jacek ze Sta­ra­chowic prze­biegł ma­raton w czasie 3:05:35. W so­botę ma­raton zde­cy­do­wało się po­biec aż 9 osób — wielkie brawa dla nich i dla wszyst­kich uczest­ników im­prezy. Po­ka­za­li­ście wielkie serce! Dziękujemy!

25 wosp M_1 25 wosp M_2 25 wosp K

biegi wyniki

biegi wy­niki

Jeśli lista nie po­daje Wa­szego wła­ści­wego wy­niku (brak na li­ście, nie­wła­ściwy dy­stans, lub czas), zgła­szajcie na biegiemradom@​wp.​pl !!! Wo­lon­ta­riusze rów­nież bie­gali dla WOŚP, więc ob­sada „sę­dziowska” była wymienna.

Pod­su­mo­wanie fi­nan­sowe. Dzięki Wa­szej re­kor­dowej fre­kwencji ze­bra­liśmy na­stę­pu­jącą kwotę:

- 2388,22 zł. (w tym jedna do­dat­kowa wpłata w wy­so­kości 100 zł. do­dana po im­prezie),
20 euro

Dzi­siaj, w nie­dzielę także po­bie­gliśmy 5 km w ra­mach 25 WOŚP w Je­dlni i wy­mie­nione, ze­brane fun­dusze prze­ka­za­liśmy tam­temu szta­bowi. Ser­decznie dzię­ku­jemy za Waszą hoj­ność. Roz­piera nas duma, że wspar­li­ście WOŚP tak licznie i tak szczo­drze. Nie zgi­niemy jako spo­łecz­ność i naród do­póki stać nas na takie akcje i po­świę­cenie dla wspól­nego dobra.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)