AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
mayday 2  

Wspólne wyjście do Teatru w Radomiu. Mayday 2

18 stycznia on Aktualne   Tags: , ,

UWAGA! Or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” wspólny wypad do Te­atru w Ra­domiu 25 lu­tego, godz. 19:00, na sztukę „MAYDAY 2” Mamy do dys­po­zycji 50 bi­letów w ob­ni­żonej cenie 35zł! Chęt­nych pro­simy o zgła­szanie się ma­ilowo biegiemradom@​wp.​pl, lub przez for­mu­larz na stronie. Za­pi­sujcie się! Kto pierwszy ten lepszy

ZGŁO­SZENIE NA WSPÓLNE WYJ­ŚCIE DO TE­ATRU W RA­DOMIU
NA SZTUKĘ „MAYDAY 225 LUTY (so­bota) 2017r. — godz. 19:00
Jeśli po­trze­bu­jesz więcej niż 1 bilet
na­pisz o tym w uwagach.

Imię i na­zwisko (wy­ma­gane)

Nr te­le­fonu

Adres email

UWAGI (mo­żesz zo­stawić puste)


O SZTUCE:

MAYDAY2

Ray Co­oney

Kon­ty­nu­acja hitu, który od kilku se­zonów bawi Pań­stwa do łez. Co tym razem czeka spo­koj­nego, nie­po­zor­nego tak­sów­karza, który bra­wu­rowo (i ze spo­rymi suk­ce­sami „or­ga­ni­za­cyj­nymi”) pro­wadzi po­dwójne życie, kar­ko­łomnie la­wi­rując po­między dwoma nie­świa­do­mymi ni­czego żo­nami? Uchy­lając rąbka ta­jem­nicy, zdra­dzimy tylko, że — obok zna­nych Pań­stwu bo­ha­terów — tym razem do akcji wkroczy także oj­ciec wścib­skiego są­siada z góry i… do­ra­sta­jące dzieci.
„Mayday 2″ to dwu­krotnie więcej za­wi­rowań i po­dwójna porcja śmiechu. Czy ob­rotny bi­ga­mista straci wreszcie zimną krew, a żony cier­pli­wość? Sprawdźcie! I bawcie się dobrze!

Źródło: Teatr Po­wszechny Radom

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)