AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Druck  

Informacje nt. wyjazdu do Berlina

02 lutego on Aktualne  

W związku z na­szym pla­no­wanym na je­sień wy­jazdem na Ma­raton w Ber­linie, nie­stety ciągle nie mamy jeszcze w tej sprawie de­cyzji or­ga­ni­za­tora, z którym je­steśmy w kon­takcie. Obie­cano nam, że w ciągu naj­bliż­szego mie­siąca ( w lutym) zo­stanie ona roz­pa­trzona, mamy na­dzieję, że po­zy­tywnie. Na razie po­zo­staje nam tylko czekać, bę­dziemy o wszystkim ko­le­żanki i ko­legów in­for­mować na bieżąco.

Komentarze
  • Maks Sz
    880 dni ago - Odpowiedz

    Cze­kamy na wiesci :)

Napisz komentarz

  • (wymagane)