AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
KOZLOW TRENING [800x600]  

Niedzielny trening trasą Biegu Wilczym Tropem

03 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

Za­pra­szamy na nie­dzielny tre­ning, który po­pro­wa­dzimy 10 — ki­lo­me­trową trasą Biegu Wil­czym Tropem. Te­go­roczna trasa nieco od­biega od tej z ubie­głego roku i pro­wadzi szla­kiem dy­szki z Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Termin Biegu Wil­czym Tropem (nie­dziela 26 lu­tego) zbliża się wiel­kimi kro­kami i warto prze­te­stować piękną — acz­kol­wiek wy­ma­ga­jącą — trasę. Nie­dzielny tre­ning po­może nie­zde­cy­do­wanym podjąć de­cyzję i do­konać zgło­szenia do im­prezy. Ter­mi­nowa de­cyzja gwa­ran­tuje otrzy­manie pa­kietu star­to­wego. Na dzień dzi­siejszy można od­nieść wra­żenie o małej liczbie zgło­szeń. Na­leży jednak wziąć pod uwagę, że na li­ście znaj­dują się tylko te osoby, które wniosły opłatę star­tową.
Tre­ningi : so­botni — tra­dy­cyjnie o g. 11.00 — zbiórka na par­kingu w Ko­złowie, nie­dzielny — g. 9.00 zbiórka — szkoła w Ko­złowie.
WIĘCEJ: http://​bie​giem​radom​.pl/​?​p​o​r​t​f​o​l​i​o​=​w​i​l​c​z​y​m​t​ropem
TRASA BIEGU: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YtexIfHfLB6F64nJqclz-zy7qy0&ll=51.47369478566062%2C21.282422544958308&z=14
ZA­PISY NA BIEG: http://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​i​i​-​b​i​e​g​-​t​r​o​p​e​m​-​w​i​lczym

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)