AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
5LAT-BIEGIEM-RADOM-800-2  

5 LAT STOWARZYSZENIA „BIEGIEM RADOM!”

24 lutego on Aktualne  

5 LAT STO­WA­RZY­SZENIABIE­GIEM RADOM!”

Uro­czysta Gala - 7 marca godz. 18.00 – Re­sursa Obywatelska

Tak, tak – wła­śnie stuk­nęło nam 5 lat. Aby uczcić ten skromny ju­bi­leusz spo­ty­kamy się we wtorek 7 marca na uro­czy­stej gali, w go­ścin­nych pro­gach Re­sursy Oby­wa­tel­skiej. Za­pro­si­liśmy na ten wie­czór władze sa­mo­rzą­dowe z Pre­zy­dentem Miasta Ra­domia — Ra­do­sławem Wit­kow­skim na czele, oraz na­szych przy­ja­ciół – spon­sorów, współ­or­ga­ni­za­torów, part­nerów, przed­sta­wi­cieli wolontariatu.

Do­ko­namy pod­su­mo­wania na­szej 5-​letniej dzia­łal­ności. Wy­róż­nimy naj­lep­szych, naj­ofiar­niej­szych, naj­hoj­niej­szych. Będą to za­równo wy­róż­nienia przy­znane przez Pre­zy­denta Miasta, jak rów­nież i nasze stowarzyszeniowe.

Po­ka­żemy krótki film z naj­cie­kaw­szymi wy­da­rze­niami z na­szego 5-​lecia. Po­ka­żemy trofea na­szych naj­lep­szych – i nie tylko – za­wod­ników. A na ko­niec spo­tkamy się na słodkim poczęstunku.

O dobry na­strój za­dbają — nasz ko­lega muzyk – ma­ra­toń­czyk Artur Rud­nicki z ze­społem „ZE­PSÓŁ”, oraz pro­wa­dzący galę Wojtek Szymański.

No to, do zo­ba­czenia! Czekam –Prezes :)

5LAT-BIEGIEM-RADOM-800

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)