AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
zmiana-trasy-biegu-wilczym-tropem (3)  

Korekta trasy Biegu Wilczym Tropem

24 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

Nie­ko­rzystna po­goda spra­wiła, że spora część trasy biegu „Wil­czym Tropem” nie na­daje się do prze­pro­wa­dzenia ry­wa­li­zacji. Ko­nieczna jest ko­rekta trasy, którą mo­żecie zo­ba­czyć na mapie. Wielka Góra naj­większa atrakcja trasy oraz dy­stans 10 km po­zo­stanie bez zmian!

Krótki opis mapki przed­sta­wia­jącej nową trasę — START — szkoła — prosto do lasu ( nie skrę­camy w prawo!!), wbie­gamy na trasę Kró­lew­skiej Drogi przy fi­gurce przy­drożnej (1km od par­kingu w Ko­złowie) — dalej Kró­lewską Drogą i po 4,5km skrę­camy na Wielką Górę– zbie­gamy z W.Góry i wpa­damy na szu­trówkę, którą wra­camy do Kró­lew­skiej Drogi (ok.7,5km), dalej tą drogą do fi­gurki (ok.9,3km) przy której skrę­camy w lewo i dalej prosto do METY –obok szkoły. Ta trasa ma rów­nież 10km!

Tak wy­glą­dały wa­runki na starej trasie.

Po­niżej nowa trasa.

zmiana-trasy-biegu-wilczym-tropem (3)

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)