AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
przedluzamy 1 termin polmaraton2017  

Przedłużyliśmy termin najniższej opłaty startowej

15 marca on Aktualne, polmaratonradom  
UWAGA! Przy­chy­lając się do wa­szych próśb, wła­śnie prze­dłu­ży­liśmy termin naj­niż­szej opłaty star­towej, która i tak jest jedną z naj­niż­szych w Polsce na im­prezy po­dobnej rangi, do 15 kwietnia 2017. Zwol­ni­liśmy przy tym także z jej uisz­czania, naj­star­szych za­wod­ników ( 65lat męż­czyźni, 60lat ko­biety), a tym z nich którzy już opła­cili, zwró­cimy pie­niądze. Szcze­góły w regulaminie:
ZA­PISY: http://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​v​-​p​m​-​r​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​-​c​z​e​r​w​c​a​-​l​s​quo76
http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​12​/​V​-​P​M​76​-​R​E​G​U​L​A​M​I​N​1.pdf
Frag­ment re­gu­la­minu dot. opłat:
IX. OPŁATY STAR­TOWE1
Przelew – 1. termin – 30 zł — wpłata do 15.04.2017r. ; 2 termin – 45 zł – wpłata do 15.05.2017r. ; 3 termin – 60 zł wpłata do 22.06.2017r
Go­tówka — 4 termin – 80 zł – wpłata w biurze zawodów
Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — odpowiednio :
Przelew — 1 termin – 20 zł ; 2 –termin – 30zł; 3 termin – 40zł; go­tówka — 4 termin – 50 zł.
– dla wpłat dok. prze­lewem po 20.06.2017 r. za­leca się po­sia­danie po­twier­dzenia przelewu
- Zwol­nieni z opłaty startowej -
a)osoby, które w dniu za­wodów ukoń­czyły : 65 lat — męż­czyźni, lub 60 lat – kobiety
b) w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­stawie de­cyzji dyr. biegu
przedluzamy 1 termin polmaraton2017-duzy
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)