AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
maraton-arad-intro  

Jedziemy do Rumunii!!

25 marca on Aktualne, wyjazdy  

Za­pra­szamy (na razie to pro­po­zycja, ale z ga­tunku ta­kich „nie do od­rzu­cenia” ;) ) do wspól­nego wy­jazdu, jak co roku na wiosnę, na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem, je­dziemy do Rumunii!

Ma­raton w Ara­dzie, 150-​tysięcznym ru­muń­skim mie­ście po­ło­żonym przy wę­gier­skiej gra­nicy to cel na­szej ko­lejnej ma­ra­toń­skiej eska­pady. To dość ka­me­ralna z kil­koma dy­stan­sami – od 6 ki­lo­me­trów, pół­ma­raton, ma­raton , na 52 km ultra koń­cząc. Niska opłata star­towa, atrak­cyjny tu­ry­stycznie re­gion, kraj w którym Po­lacy bardzo rzadko star­tują w im­pre­zach bie­go­wych — winny sta­nowić wy­star­cza­jącą za­chętę do wpi­sania się na listę uczest­ników. Rów­nież termin tej im­prezy jest „nie­ko­li­zyjny” o co dzi­siaj coraz trud­niej.
Do Was na tym etapie na­leży – wstępna de­kla­racja (do 31.03) , wpłata za­liczki – 200 zł ( po 31.03 – jeśli za­padnie osta­teczna de­cyzja wy­jazdu) , pro­po­zycje : pro­gra­mowa, ho­te­lowa, trans­por­towa.
Termin – 2628.05.2017r. Ma­raton – so­bota – 27.05.2017r.
Prze­wi­dy­wany koszt (bez opłaty star­towej) – ok.450 zł – prze­jazd, 2 noc­legi, ubez­pie­czenie, i coś jak zwykle na do­kładkę.
Zgło­szenia przyj­muje Jarek Woj­tu­niak jwojtuniak@​op.​pl tel. 508 041 684


STRONA WWW MARATONU:

FA­CE­BOOK MARATONU:

RE­JE­STRACJA NA MARATON:

RE­JE­STRACJA NA PÓŁMARATON:

Komentarze

Napisz komentarz

  • (wymagane)