AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
debno-tytul  

Radomianie na 44. Dębno Maraton

04 kwietnia on Aktualne  

Spora grupa ra­do­mian, w więk­szości członków na­szego sto­wa­rzy­szenia, wzięła udział w 44 edycji Ma­ra­tonu Dębno 2.04.2017 — uty­tu­ło­wa­nego, naj­star­szego w Polsce, mie­nią­cego się ty­tułem „Sto­licy Pol­skiego Ma­ra­tonu” jed­nego z pięciu du­żych Pol­skich ma­ra­tonów, za­li­cza­nych do tzw. Ko­rony Ma­ra­tonów Polskich.

W tym roku w ra­mach 44. Ma­ra­tonu Dębno, od­były się też 37. Mi­strzo­stwa Polski Ko­biet, gdzie ra­do­mianka, nasza ko­le­żanka Ka­ro­lina Wa­śniewska, re­pre­zen­tując tym razem RTL ZTE RADOM (względy for­malne i wy­mogi PZLA i tak nie po­zwa­la­łyby star­tować w Mi­strzo­stwach jako za­wod­niczka Bie­giem Radom!), wy­wal­czyła do­sko­nałe 4-​te miejsce z re­we­la­cyjnym, jak na ama­torkę czasem 2:48:34 (28 open, 6 wśród ko­biet) Oprócz tego, ko­lega An­drzej Po­łoński, re­pre­zen­tując Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! zdobył 2-​gie miejsce w swojej ka­te­gorii wie­kowej (65 open, kat.2) z czasem 3:02:35.
Dębno lu­biane jest przez go­nią­cych za re­kor­dami, z racji ko­rzystnie po­pro­wa­dzonej dość pła­skiej trasy, z małą ilo­ścią za­krętów, oraz chłodnej aury jaka za­zwy­czaj pa­nuje na po­czątku kwietnia, jednak tym razem po­goda w przed­dzień po­wi­tała ma­ra­toń­czyków wręcz let­nimi 24 stop­niami ciepła, które na szczę­ście na drugi dzień odro­binkę się opadły, do­dając jednak od siebie upo­rczywie prze­szka­dza­jący wiatr, wa­runki nie były wobec tego nie­stety ide­alne. Po­chwały na­leżą się więc tym, którym le­piej niż innym udało się te trud­ności po­konać.
Stać na po­dium w Dębnie to jest na­prawdę coś, to bardzo pre­sti­żowa, wręcz eli­tarna im­preza, ściśle prze­strze­gany jest limit ilości za­wod­ników (ogra­ni­czony do 2300 osób), gdzie w tym roku za­pisy do wy­czer­pania li­mitu, nie trwały nawet trzech dni. Nawet na ta­kiej niwie trzeba było się po­starać, spóź­nialscy nie mieli ta­ryfy ulgowej ;) Tym bar­dziej na­szym ko­le­żankom i ko­legom na­leżą się słowa uznania. Gratulujemy!

WY­NIKI RADOMIAN:

28 8 WA­ŚNIEWSKA Ka­ro­lina 1980 K30 RLTL ZTE Radom (POL) MP (4), 6 6 0:39:22(42) 1:23:21(39) 2:48:34
65 1929 PO­ŁOŃSKI An­drzej 1966 M50 Bie­giem Radom! (POL) 54 2 0:41:39(80) 1:27:54(70) 3:02:35
352 2088 FRYCZ­KOWSKI Ra­do­sław 1970 M40 Bie­giem Radom! (POL) 326 123 0:49:02(495) 1:43:39(474) 3:30:13
822 1723 KACZ­MA­RZYK Bar­bara 1971 K40 Bie­giem Radom! (POL) 72 16 0:54:21(1145) 1:53:56(1094) 3:51:18
1502 1920 ZA­WADZKI Piotr 1978 M30 Bie­giem Radom! (POL) 1311 518 0:55:35(1400) 1:58:15(1410) 4:22:21
1599 553 PIE­TRZY­KOWSKI Artur 1976 M40 Radom (POL) P (72), 1380 543 0:54:27(1187) 1:55:50(1247) 4:26:22
1623 1921 BARTNIK Grze­gorz 1980 M30 Radom (POL) 1396 542 0:55:34(1397) 1:58:14(1407) 4:27:37
1682 1718 MA­CIE­JEWSKI Karol 1974 M40 Bie­giem Radom! (POL) 1440 572 0:56:08(1535) 1:58:50(1488) 4:29:50
1873 520 KLU­ZIŃSKI Jakub 1976 M40 Ko­cham Radom (POL) 1580 636 0:58:08(1710) 2:05:30(1732) 4:41:53
1880 548 PIE­TRZY­KOWSKA Mo­nika 1975 K40 Radom (POL) P (80), 297 100 1:05:20(2195) 2:16:00(2104) 4:42:04
2100 1297 WA­SI­LEWSKA Ma­rzena 1974 K40 Bie­giem Radom! (POL) 363 122 1:06:56(2225) 2:24:43(2212) 4:59:02

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)