AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG-KONSTYTUCJI-RADOM  

Zapraszamy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

01 maja on Aktualne, biegkonstytucji  

Nie­wiele czasu po­zo­stało do Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja w Ra­domiu, za­chę­camy ostat­nich nie­zde­cy­do­wa­nych, do wzięcia udziału w tej im­prezie. Te­go­roczne za­wody wraz z nami or­ga­ni­zuje ra­domski MOSiR, a wspiera fi­nan­sowo Gmina Miasta Ra­domia. Atrak­cyj­ność im­prezy na pewno pod­nosi fakt, że bieg główny od­bywa się na ATE­STO­WANEJ TRASIE 5KM, ze Startem i Metą Biegu NA STA­DIONIE Mosir.
Za­pisy elek­tro­niczne są juz za­koń­czone, można bę­dzie jeszcze za­pisać sie w biurze za­wodów które mie­ścić się bę­dzie w hali MOSiR przy ul.Narutowicza 9 i bę­dzie czynne w dniu im­prezy od go­dziny 8.00, a w dniu 2 maja w godz. 18.0020.00.

W pro­gramie za­wodów mamy biegi dla dzieci na kilku dy­stan­sach, oraz bieg dla do­ro­słych na dy­stansie 5 ki­lo­me­trów, udział więc może wziąć każdy, bez względu na wiek. Uczest­nicy biegów za­równo naj­młodsi, jak i do­rośli otrzy­mają oko­licz­no­ściowe ko­szulki, oraz me­dale. Naj­lep­szym za­wod­nikom wrę­czymy pu­chary, na­grody fi­nan­sowe, oraz upo­minki rze­czowe. Po zma­ga­niach czysto spor­to­wych, jak co roku po­bie­gniemy wspólnie grupą, w biegu happy z biało czer­wo­nymi flagami.

Na prze­łomie kwietnia i maja or­ga­ni­zo­wa­nych jest w na­szym kraju mnó­stwo im­prez bie­go­wych, dla­tego zde­cy­do­wa­liśmy się na krótki dy­stans biegu głów­nego, który po­zwoli wziąć w nim udział za­równo do­świad­czonym, jak i po­cząt­ku­jącym bie­ga­czom. Po­nadto warto spraw­dzić się jak wy­gląda nasze przy­go­to­wanie szyb­ko­ściowe przed ko­lej­nymi wio­sen­nymi star­tami. Płaska trasa po­sia­da­jąca atest PZLA — do­sko­nale się do tego na­daje. Biegi dzieci ro­ze­grane zo­staną na sta­dionie MOSiR-​u, gdzie rów­nież znaj­dować się będą start i meta Biegu Kon­sty­tucji.
Ser­decznie zapraszamy!

RE­GU­LAMIN

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)