AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Bieg-Poludnie-2017-  

Polecamy Festiwal Biegowy Osiedla Południe 27.05.2017

04 maja on Aktualne  

Po­le­camy! Za­pra­szamy!
Po raz czwarty na osiedlu Po­łu­dnie można wziąć udział w cie­kawej im­prezie bie­gowej. So­bota 27 Maja w godz. od 10.00 do 14.45.
ZA­PISY:
BIEG GŁÓWNY: http://​do​startu​.pl/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​b​i​e​g​o​w​y​-​b​i​e​g​-​g​l​o​w​n​y​-​v​1051​.​p​l​.html
BIEG SE­NIORA: http://​do​startu​.pl/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​b​i​e​g​o​w​y​-​b​i​e​g​-​s​e​n​i​o​r​o​w​-​v​1052​.​p​l​.html

Bieg-Poludnie-2017-

RE­GU­LAMIN
IV RA­DOMSKI FE­STIWAL BIE­GOWY
„W PARKU PO­ŁU­DNIE”
POD PA­TRO­NATEM PRE­ZY­DENTA MIASTA RA­DOMIA
27 MAJA 2017 R.
I. OR­GA­NI­ZA­TORZY:
Or­ga­ni­za­torem jest Sto­wa­rzy­szenie na Rzecz In­te­gracji Po­ko­le­niowej Miesz­kańców Osiedla „Po­łu­dnie” przy współ­pracy:
• Klubu Osie­dlo­wego „Po­łu­dnie”
• Spół­dzielni Miesz­ka­niowej „Po­łu­dnie” w Ra­domiu
• Ze­społu Pracy So­cjalnej Nr 10 MOPS w Ra­domiu
• Pu­blicz­nego Gim­na­zjum Nr 3
• Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej Nr 21 im. Ks. Jana Twar­dow­skiego w Ra­domiu
• Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej Nr 17 im. Przy­ja­ciół Dzieci w Ra­domiu
• wo­lon­ta­riuszy Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wy­cho­waw­czego w Wierz­bicy
• Miej­skiej Bi­blio­teki Pu­blicznej im. J. A. Za­łu­skich w Ra­domiu Filia Nr 16
• Przed­szkola Nr 5 w Ra­domiu
• Przed­szkola Nr 23 w Ra­domiu
• Sto­wa­rzy­szenia Nowe Per­spek­tywy
• ad­mi­ni­stra­torów strony www​.Osie​dle​Po​ludnie​.pl oraz fa​ce​book​.com/​O​s​.​P​o​l​udnie
• Po­radni Psychologiczno-​Pedagogicznej Nr 2
• Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego „ROSZADA”.

I. CEL:
• po­pu­la­ry­zacja bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu,
• pro­pa­go­wanie zdro­wego, trzeź­wego trybu życia, ak­tyw­nego wy­po­czynku i re­kre­acji miesz­kańców Ra­domia
• pod­nie­sienie świa­do­mości eko­lo­gicznej miesz­kańców Na­szego Osiedla

II. TERMIN I MIEJSCE:
27 maja 2017 r. w godz. 10.0014.45
• Park „Po­łu­dnie” w Radomiu

III. DY­STANS.
• Bieg Główny – dy­stans 6500 m (dla osób ma­ją­cych ukoń­czone 16 lat)
• Biegi To­wa­rzy­szące – biegi dzieci, mło­dzieży i se­niorów:
• Bieg Przed­szko­laków — dy­stans 100 m
• Bieg Klas I-​III — dy­stans 300 m
• Bieg Klas IVVI – dy­stans 500 m
• Bieg Gim­na­zja­li­stów – dy­stans 750 m
• Bieg Li­ce­ali­stów — dy­stans 800 m
• Bieg Se­niorów — dy­stans 1000 m (open) – (dla osób ma­ją­cych ukoń­czone 35 lat)
IV. TRASA BIEGU:
Start i meta – Park „Po­łu­dnie”
• Bieg Główny – trasa wzdłuż ulicy Sy­cyń­skiej, Czar­no­le­skiej i Wierz­bic­kiej
• Biegi To­wa­rzy­szące – teren Parku „Południe”

V. PRO­GRAM ZA­WODÓW:
So­bota, 27.05.2017 r., godz. 10.00– otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych na te­renie Parku „Południe”.

godz. 11.20– za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu przed­szko­laków
godz. 11.30 – start biegu przed­szko­laków dziew­czynek
godz. 11.45 – start biegu przed­szko­laków chłopców

godz. 11.50 za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu klas I-​III
godz.12.00 – start biegu dziew­czynek klas I-​III,
godz.12.15 – start biegu chłopców klas I-​III,

godz. 12.20 — za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu klas IV-​VI
godz.12.30 — start biegu dziew­cząt klas IV-​VI
godz.12.45 — start biegu chłopców klas IV-​VI

godz.12.50– za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu gim­na­zja­li­stów
godz. 13.00 — start biegu gim­na­zja­li­stów dziew­cząt
godz. 13.10 — start biegu gim­na­zja­li­stów chłopców

godz.13.20 — za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu li­ce­ali­stów
godz.13.25 –start biegu li­ce­ali­stów dziew­cząt
godz.13.35 –start biegu li­ce­ali­stów chłopców

godz. 13.30 — za­mknięcie listy biegu se­niorów
godz.13.45 — start Biegu Seniorów

godz. 13.30 – za­mknięcie listy Biegu Głów­nego
godz. 14.00 — start Biegu Głów­nego
De­ko­racja zwy­cięzców od­bę­dzie się po za­koń­czeniu wszyst­kich biegów.
W trakcie Fe­sti­walu Bie­go­wego za­pew­niamy liczne atrakcje dla dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych.
VI. KLA­SY­FI­KACJE. Kla­sy­fi­kacje od­rębne męż­czyzn i ko­biet:
Przed­szko­laki Gim­nazja Bieg Główny
Klasy I-​III Licea
Klasy IV-​VI Bieg Seniorów

VII. Na­grody:
• Pu­char Pre­zy­denta Miasta Ra­domia dla zwy­cięzcy w ka­te­gorii K+M w Biegu Głównym(za I, II i III miejsce)
• Na­grody fi­nan­sowe za pierwsze 3 miejsca ( I miejsce — 500 zł, II miejsce – 400 zł,
III miejsce — 300 zł) dla ko­biet i męż­czyzn w biegu Głównym Open
• Pu­char Pre­zesa SM „Po­łu­dnie” dla zwy­cięzcy w ka­te­gorii K+M w Biegu Seniorów(za I, II i III miejsce)
• Pu­char Pre­zesa Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego „RO­SZADA” dla naj­młod­szego uczest­nika
• Me­dale dla wszyst­kich uczest­ników.
Na­grody w po­staci pu­charów otrzy­mają za­wod­nicy za za­jęcie pierw­szych trzech miejsc.

VIII. IN­FOR­MACJE, ZGŁO­SZENIA I KON­TAKT:
In­for­macje – www​.osie​dle​po​ludnie​.pl, www​.smpo​ludnie​.radom​.pl
Zgło­szenia:
• elek­tro­nicznie po­przez for­mu­larz do­stępny na stronie: www​.per​so​nal​best​.pl lub http://​do​startu​.pl/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​b​i​e​g​o​w​y​-​b​i​e​g​-​g​l​o​w​n​y​-​v​1051​.​p​l​.html (bieg główny) lub pocztą elek­tro­niczną mirekdryja@​op.​pl w ter­minie do dnia 25​.05​.br. do go­dziny 23:59.
• Elek­tro­nicznie po­przez for­mu­larz do­stępny na stronie: www​.per​so​nal​best​.pl lub http://​do​startu​.pl/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​b​i​e​g​o​w​y​-​b​i​e​g​-​s​e​n​i​o​r​o​w​-​v​1052​.​p​l​.html (bieg se­niorów) lub pocztą elek­tro­niczną mirekdryja@​op.​pl w ter­minie do dnia 25​.05​.br. do go­dziny 23:59.
• w biurze za­wodów w Parku „Po­łu­dnie” w dniu 27.05.2017 r.
• dla biegu głów­nego na dy­stansie 6,5 km oraz dla biegu se­niorów na dy­stansie 1000 m bę­dzie pro­wa­dzony elek­tro­niczny po­miar czasu za po­mocą chipów z zwrot­nymi nu­me­rami star­to­wymi. Po ukoń­czeniu biegu na­leży bez­względnie zwrócić numer star­towy.
Kon­takt: tel. 503740898 (Mi­ro­sław Dryja), mirekdryja@​op.​pl

IX. UCZEST­NICTWO:
Do startu do­pusz­czeni zo­staną za­wod­nicy, którzy po­sia­dają ak­tu­alne ba­dania le­kar­skie lub pod­piszą oświad­czenie o stanie zdrowia. Za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać pi­semną zgodę ro­dziców na uczest­nictwo w biegu. Za­wody są nieodpłatne.

X. PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE:
Or­ga­ni­za­torzy nie od­po­wia­dają za rzeczy za­gu­bione.
Uczest­nicy biegów biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność. Wska­zane jest ubez­pie­czenie na własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­padków. Uczest­nicy biegów wy­ra­żają zgodę na wy­ko­rzy­stanie ich po­do­bizny w ce­lach re­kla­mo­wych i mar­ke­tin­go­wych. Po­branie nu­meru star­to­wego przez za­wod­nika jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu, któ­rego osta­teczna in­ter­pre­tacja na­leży do Or­ga­ni­za­tora.
Za Or­ga­ni­za­torów
/​-​/​Mi­ro­sław Dryja

Radom, 28.04.2017 r.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)