AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
WALNE-ZEBRANIE  

Zapraszamy na Walne Zebranie Biegiem Radom! w sobotę 3 czerwca 2017

04 maja on Aktualne  

Za­pra­szamy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na walne ze­branie, które od­bę­dzie się w so­botę 3 czerwca 2017 o godz. 11.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej nr 1, w Ra­domiu, przy ul. Od­ro­dzenia 37. Obec­ność obowiązkowa!

PRO­GRAM:

Walne Ze­branie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Termin3 czerwca 2017r. – g.11.00 ;

Miejsce – Pu­bliczna Szkoła Pod­sta­wowa nr.1 , Radom — ul. Od­ro­dzenia 37

II Termin – dzień i miejsce jak dla ter­minu I – g.11.30

Po­rządek Ze­brania

 1. Przy­wi­tanie i otwarcie ze­brania – Prezes Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prze­wod­ni­czą­cego Zebrania.
 3. Wybór Ko­misji Skrutacyjnej.
 4. Spra­woz­danie Za­rządu z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2016 rok.
 5. Ocena dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia przez Ko­misję Rewizyjną.
 6. Dys­kusja, uwagi i wnioski do przed­sta­wio­nego spra­woz­dania Za­rządu i oceny Ko­misji Rewizyjnej.
 7. Pod­jęcie uchwały do­ty­czącej spra­woz­dania Zarządu.
 8. Przed­sta­wienie in­for­macji na temat bie­żącej dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia, oraz pro­gramu działań prze­wi­dzia­nych do re­ali­zacji w 2017 roku
 9. Dys­kusja, wolne wnioski, pro­po­zycje uchwał.
 10. Pod­jęcie uchwał.
 11. Za­mknięcie Zebrania.

Radom 04.05.2017r.

WALNE-ZEBRANIE

Brak komentarzy

Napisz komentarz

 • (wymagane)