AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
biegiemradom-na-bieg-pilicy  

Biegiem Radom! na Biegu Pilicy w Białobrzegach

17 maja on Aktualne  

W ostatnią nie­dzielę, na 2.Biegu Pi­licy w Bia­ło­brze­gach, pewnie z racji bli­skiej od­le­głości od na­szego miasta, po­ja­wiła się duża liczba ra­do­mian, w więk­szości ko­le­żanek i ko­legów z na­szego Sto­wa­rzy­szenia. Nie było kla­sy­fi­kacji dru­ży­nowej, a szkoda, bo tak mocna re­pre­zen­tacja z pew­no­ścią wy­wal­czy­łaby zna­ko­mite miejsce :) Prawie w każdej ka­te­gorii wie­kowej ktoś z na­szych był na po­dium :) Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu z biegu, jak zwykle po­mocny w od­na­le­zieniu danej osoby bę­dzie zegar — stoper od­mie­rza­jący czas i ta­bela wy­ników. Przy okazji za­pra­szamy tych którzy jeszcze tego nie zro­bili, albo osoby spoza Ra­domia które do­piero teraz o tym słyszą, do za­pi­sania się na naj­waż­niejszą ra­domską im­prezę bie­gową — Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, do któ­rego po­zo­stał nie­wiele ponad mie­siąc. To wy­jąt­kowe i nie­po­wta­rzalne wy­da­rzenie, oprócz pół­ma­ra­tonu w przed­dzień roz­gry­wane są krótsze biegi to­wa­rzy­szące, warto w nim ucest­ni­czyć.
ZA­PISY: http://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​v​-​p​m​-​r​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​-​c​z​e​r​w​c​a​-​l​s​quo76
ZO­BACZ WIĘCEJ: http://biegiemradom.pl/?portfolio=polmaraton-radomskiego-czerwca-762

Za­pra­szamy do obej­rzenia za­pisu fil­mo­wego z 2.Biegu Pi­licy

Wy­niki Ra­do­mian:
2. GA­ŁA­SIE­WICZ Jakub (193) Rltl Zte Radom 1995 M20/​2 00:35:03
7. GRABDA Karol (244) Bie­giem Radom 1978 M30/​2 00:37:19
8. WZIĄTEK Da­riusz (128) Pg 5 Radom 1970 M40/​2 00:37:20
14. RUSAK Sła­womir (82) Bie­giem Radom 1971 M40/​3 00:37:47
16. PO­ŁOŃSKI An­drzej (129) Bie­giem Radom! 1966 M50/​1 00:38:10
22. GAŁEK Marcin (197) Bie­giem Radom! 1976 M40/​8 00:39:58
28. WAR­CHOŁ Piotr (173) Bie­giem Radom! 1996 M20/​12 00:40:33
33. PUSZKA Ja­ro­sław (89) Bie­giem Radom 1991 M20/​15 00:41:42
39. KRAMER Rafał (73) Bie­giem­radom 1967 M50/​3 00:42:25
50. PŁATOS Ewe­lina (229) Re­ebok Run Crew 1995 K20/​3 00:44:26
67. BOR­KOWSKI Jerzy (143) Bie­giem Radom! 1951 M60/​1 00:46:17
81. GŁO­GOWSKI Zbi­gniew (112) Bie­giem Radom 1964 M50/​9 00:48:19
113. BIR­KOWSKI Da­riusz (149) Bie­giem Radom! 1979 M30/​37 00:51:22
115. OR­CZY­KOWSKI Da­riusz (91) Bie­giem Radom! 1967 M50/​15 00:51:40
116. KOR­CZAK Win­centy (87) Bie­giem Radom ! 1957 M60/​2 00:51:45
119. KAŹ­MIER­CZAK Konrad (86) Bie­giem­radom! 1980 M30/​38 00:52:12
120. MI­CHALSKA Mał­go­rzata (76) Bie­giem Radom 1968 K40/​5 00:52:23
121. WOL­CZYK Mi­chał (223) Rosa Radom 1980 M30/​39 00:52:24
136. IMIOŁEK Anna (94) Bie­giem Radom 1969 K40/​8 00:53:52
137. KWA­PI­SIE­WICZ Da­riusz (24) 42blsz Radom 1973 M40/​32 00:53:53
140. GOŹ­DZIK Ma­riusz (207) Bie­giem Radom 1968 M40/​34 00:54:12
152. PRAWDA Łu­kasz (10) Zebra​.tv 1990 M20/​26 00:55:24
161. STA­NI­KOWSKA Mo­nika (50) Ze​brra​.tv 1990 K20/​11 00:56:07
176. BOR­KOWSKA Hanna (179) Bie­giem Radom! 1957 K60/​1 00:58:24
WY­NIKI 2.BIEGU PI­LICY:
http://​wy​niki​.da​ta​sport​.pl/​r​e​s​u​l​t​s​2153​/​w​y​n​i​k​i​/​01​_​O​p​e​n​_​10​k​m.pdf

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)